Numara : 63
Tarih : 17.10.2005
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2004/63

KONU
 
Elektronik Ortamda Gönderilme Zorunluluğu Getirilen Beyannamelerden Yasal Süresinde Gönderilmeyenlerin Elektronik Ortamda Gönderilebilmesi ve Buna Uymamanın Yaptırımı
 
 
Maliye Bakanlığınca yayımlanan 351 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde (R.G.: 13/10/2005; 25965) elektronik ortamda gönderilme zorunluluğu getirilen beyannamelerden yasal sürelerinde gönderilmeyenlerin de elektronik ortamda kabul edilebilmesi için gerekli teknik altyapının oluşturulduğundan bahisle, söz konusu beyannamelerin süresinden sonra da elektronik ortamda gönderilme zorunluluğu getirildiği açıklanmıştır.

Buna göre, elektronik ortamda gönderilme zorunluluğu getirilen beyannameler ister kanuni süresinde isterse kanuni süresi geçtikten sonra kendiliğinden ya da pişmanlık talepli olarak verilecek beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesi mümkündür. Ancak kanuni süresi geçtikten sonra elektronik ortamda gönderilen beyannameler için uygulanacak usulsüzlük cezası, bu beyannamelerin elden veya posta ile gönderilmesi durumuna göre farklılık göstermektedir.

Vergi Usul Kanununun Mükerrer 355 inci maddesine göre; elektronik ortamda beyanname verilmesi mecburiyetine uyulmaması halinde kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası, beyannamenin kanuni süresinin sonundan başlayarak elektronik ortamda 15 gün içinde verilmesi halinde ¼ oranında, bu sürenin dolmasını takip eden 15 gün içinde verilmesi halinde ise ½ oranında uygulanmaktadır.

351 sayılı Tebliğle yapılan belirleme öncesinde, elektronik ortamda gönderilme zorunluluğu getirilen beyannamelerin kanuni süresi geçtikten sonra sadece elden veya posta ile gönderilebilmesinin mümkün olması nedeniyle ödenecek özel usulsüzlük cezası daha fazlaydı. Bu Tebliğle yapılan belirleme sonrasında, söz konusu beyannamelerin kanuni süresi geçtikten sonra elektronik ortamda gönderilmesi halinde, özel usulsüzlük cezasının, geçirilen süreye bağlı olarak ¼ veya ½ oranında uygulanması gerekmektedir. Ancak söz konusu beyannameler gerek süresinde gerekse kanuni süresi geçtikten sonra, elektronik ortamda değil de elden veya posta ile gönderilirse özel usulsüzlük cezaları tam olarak uygulanacaktır. Diğer yandan, söz konusu 15 günlük sürelerin her ikisinin de geçirilmesinden sonra elektronik ortamda gönderilen beyannameler için özel usulsüzlük cezaları yine tam olarak uygulanacaktır.

Bu belirlemelere göre, 346 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile elektronik ortamda gönderilme zorunluluğu getirilen beyannamelerin kanuni süresinde elden veya posta ile gönderilmesi veya kanuni süresi geçtikten  sonra elektronik ortamda veya elden/posta ile gönderilmesi hallerinde uygulanacak özel usulsüzlük cezaları aşağıdaki tabloda özetlendiği gibidir.

Beyannamelerin Elektronik Ortamda Gönderilme Zorunluluğuna Uymayanlar İçin Uygulanacak Özel Usulsüzlük Cezasını Gösteren Tablo
 
Beyannamenin Verildiği Tarih
Uygulanacak Özel Usulsüzlük Cezası Oranı
Özel Usulsüzlük Cezası Miktarı (VUK Mükerrer Md. 355)
(2005 Yılı İçin)
Elektronik Ortamda Gönderilenler
Elden veya Posta İle Gönderilenler
Kanuni süresinde
Tam
1.  Birinci sınıf tüccarlar (her türlü ticaret şirketleri ve kurumlar dahil) ve serbest meslek erbabı (1.180 YTL)
2.    İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler (550 YTL)
3.    Diğerleri (270 YTL)
Kanuni süresini izleyen ilk 15 gün içinde
¼
 
Tam
Kanuni süresini izleyen ikinci 15 gün içinde
½
 
Tam
Kanuni süresini izleyen ikinci 15 günden sonra
Tam
Tam
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.