Numara : 45
Tarih : 6.8.2001
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2001/45
 

KONU

Eğitime Katkı Payı Tahsil Edilmeyecek Kişi ve Kuruluşlar ile İşlemler 

Maliye Bakanlığı yayımlamış olduğu 2 Seri Nolu Eğitime Katkı Payı Genel Tebliği (R.G.:5/8/2001;24484) ile, 4306 Sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesindeki düzenlemeye dayanarak, eğitime katkı payı (EKP) alınmayacak kişi ve kuruluşlar ile eğitime katkı payı tahsil edilmeyecek işlem ve kağıtlar hakkında açıklamalarda bulunmuştur.
 
1. Eğitime Katkı Payı Tahsil Edilmeyecek Kişi ve Kuruluşlar  
Aşağıdaki kişi ve kuruluşlardan 2 nolu başlıkta belirtilen işlemler için EKP tahsil edilmeyecektir.
 
a) Yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilcilikleri, konsoloslukları ve bunların diplomatik haklara sahip ve kendilerine Dışişleri Bakanlığınca I. ve II.sınıf diplomatik veya konsüler kart düzenlenmiş bulunan mensupları,
b) Uluslararası anlaşmalar gereğince vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşların (bu kuruluşların mensupları hariç) temsilcilikleri.
 
2. Muafiyet Kapsamındaki Kişi ve Kuruluşlardan Tahsil Edilmeyecek Eğitime Katkı Payının İlgili Olduğu İşlemler ve Kağıtlar
a) Vergilerin tarh ve tahakkuku ile ilgiliolarak mükellef ve sorumlularca vergi dairelerine ve belediyelere verilen beyannameler ile Sosyal Sigortalar Kurumuna verilen sigorta prim bildirgeleri ve gümrük beyannamelerinden,
b) 1318 sayılı Finansman Kanununa göre taşıt alım vergisine tabi olan motorlu taşıtların kayıt ve tescili ile devir işlemlerinden,
c) Hava yolu ile iç hat yolcu taşımacılığında düzenlenen biletlerden,
d) Cep telefonu sahipleri adına tahakkuk ettirilen aylık sabit tesis ücretleri kadar yılda bir defa olmak üzere ayrıca hesaplanan tutar ile adlarına GSM aboneliği tesis işlemlerinden,
e) 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli (4) sayılı tarifenin I numaralı bölümünde belirtilen harç mükellefiyeti doğuran tapu işleminden,
doğan eğitime katkı payları yukarıda belirtilen kişi ve kuruluşlardan aranılmayacaktır.

60 Seri no.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde belirtilen ve Dışişleri Bakanlığınca düzenlenip katma değer vergisi istisnası uygulamasında kullanılmak üzere ilgililere verilen belge, eğitime katkı payının tahsil edilmemesi için de geçerli olacaktır.  Ancak, bu belge üzerine adı geçen Bakanlıkça “4306 sayılı  Kanunun geçiçi 1 inci maddesinin (A) fıkrasının 1,2,5,7 ve 9 uncu bentleri için geçerlidir.” ibaresinin yazılması gerekmektedir.
 
Yukarıda açıklanan ve eğitime katkı payı aranılmayacak olan belge sahibi kişiler bu işlemlerin gerçekleştirildiği sırada söz konusu belgeyi işlemi yapan kurum ve kuruluşlara ibraz etmeleri şartıyla kendilerinden eğitime katkı payı tahsil edilmeyecektir.
 
3. İlgili Kuruluşlarca Yapılacak İşlemler  
2 nolu başlık altında belirtilen işlemleri gerçekleştiren kurum ve kuruluşlar (vergi daireleri, SSK, belediyeler, gümrük idareleri, hava taşımacılığı yananlar, cep telefonu işletmeciliği ve tapu daireleri) yukarıda belirtilen kişi ve kuruluşlarca sözkonusu belgenin ibrazı halinde, başka bir işleme gerek kalmaksızın eğitime katkı payı tahsil etmeyeceklerdir.
 
Ancak, eğitime katkı payı tahsil eden kurum ve kuruluşlar, eğitime katkı payı tahsili için düzenledikleri belge üzerine ibraz edilen belgenin tarih ve numarasını yazarak “EĞİTİME KATKI PAYI TAHSİL EDİLMEMİŞTİR” kaydı düşeceklerdir.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.