Numara : 54
Tarih : 24.7.2006
VERGİ  SİRKÜLERİ
 

NO: 2006/54

 
KONU
Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında 2 Seri Nolu Tebliğ
 
19 Temmuz 2006 tarihli Resmi Gazetede (Sayı: 26233) yayımlanarak yürürlüğe giren Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi Ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında 2 Seri Nolu Tebliğde, (1) Seri No.lu Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında Tebliğ’in "3.1. İhracat İşlemleri" başlıklı bölümü ile “3.2. Diğer Döviz Kazandırıcı Faaliyetler” başlıklı bölümün alt başlıklarının içeriğinde yapılan değişiklikler açıklanmıştır
 
1.  "3.1. İhracat İşlemleri" başlıklı bölüme ait değişiklik
 
"3.1.1. İhracat karşılığı yapılacak ödemeler (Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu çerçevesinde yapılan ödemelere ilişkin taahhütnameler ile temliknameler ve Sosyal Sigortalar Kurumu prim borçları ile genel bütçeli idarelere olan borçların mahsubu dahil),"
 
Değişiklikten önce, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu çerçevesinde yapılan ödemelere ilişkin taahhütnameler ve temliknameler, ve Sosyal Sigortalar Kurumu prim borçları ile genel ve katma bütçeli idarelere olan borçlarına mahsubuna ilave olarak Katma Değer Vergisi iadesi ile bu iadenin mükellefin veya mükellefe ihraç edilen malı teslim edenlerin vergi ve Sosyal Sigortalar Kurumu prim borçları ile genel ve katma bütçeli idarelere olan borçlarına mahsubuna imkan verilmekteydi. Yapılan değişiklikle uygulanacak istisnanın kapsamı daraltılmıştır.
 
2.  "3.2. Diğer Döviz Kazandirici Faaliyetler" başlıklı bölüme ait değişiklikler
 
(3.2.1.) numaralı bendine ilişkin (3.2.1.1.), (3.2.1.2.), (3.2.1.3.) ve (3.2.1.4.) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (3.2.25.) numaralı bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (3.2.26.) numaralı bent eklenmiştir.
 
"3.2.1. Yatırım programında yer alan kamu yatırımlarından uluslararası ihaleye çıkarılanların (Yerli ve yabancı firmaların ayrı ayrı veya birlikte iştirakine açık olmak üzere) ihalesini kazanan veya yabancı para ile finanse edilenlerin yapımını üstlenen firmaların,
 
3.2.1.1. Yerli firma olması halinde, uluslararası ihalelerde tamamı üzerinden, yabancı para ile finanse edilenlerde ise yabancı paraya isabet eden oranda yapacakları hizmet ve faaliyetler ile yerli imalatçı firmaların, mükerrer olmamak kaydıyla, bahse konu işte kullanılmak üzere bu işin yapımını yüklenen firmaya üreterek yapacakları mal ve malzeme ile hizmet satış ve teslimleri,

3.2.1.3. Yerli ve yabancı firmaların ortaklığı şeklinde olması halinde, yerli firmaya kendi faaliyeti oranında, yabancı firmaya ise (3.2.1.2.) alt bendi çerçevesinde yerli imalatçı firmaların üreterek yapacakları satış ve teslimleri,

3.2.1.4. Yukarıda belirtilen (3.2.1.1.), (3.2.1.2.) ve (3.2.1.3.) alt bentleri çerçevesinde proje sahibi kamu kurumları ile bu projeleri üstlenen firmalara yapılacak teknik müşavirlik, mühendislik vb. hizmet satışları,"
 
"3.2.26. Kamu kurum ve kuruluşlarınca uluslararası ihaleye çıkarılan maden havzalarından rödövans karşılığında maden çıkarımı ve işletmesiyle ilgili üretim faaliyetleri."
 
Değişiklikten önce yerli imalatçı firmaların, mükerrer olmamak kaydıyla işin yapımını yüklenen firmaya bahse konu işte kullanılmak üzere  ürettikleri mal ve malzeme ile hizmetin satış ve teslimi Tebliğ kapsamında sayılmamaktaydı,öte yandan  uluslar arası ihaleye konu işte kullanılacak mal ve malzemeyi üreten yerli imalatçı firmaların işi taahhüt eden firmalara yaptıkları satış ve teslimlerde ihracat olarak değerlendirilmemekteydi. Yapılan iki değişiklikle ihracat sayılan satış ve teslimlerin kapsamı genişletilmiştir.
 
Öte yandan Tebliğe yapılan ilave ile kamu kurum ve kuruluşlarınca uluslararası ihaleye çıkarılan maden havzalarından rödövans karşılığında maden çıkarımı ve işletmesi ile ilgili üretim faaliyetleri de ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyet olarak değerlendirilmiştir
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.