Numara : 16
Tarih : 19.1.2004
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2004/16
 
KONU
 
Aralık 2003 Dönemine İlişkin Muhtasar Beyannamede Beyan edilen Kurumlar Vergisi Stopajı (KVK Madde 24) ve Damga Vergisinin 20 Ocak 2004 Tarihine Kadar Ödenmesi Gerekmektedir
 
 
5035 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler çerçevesinde, Kurumlar Vergisi Kanununun (KVK) 24 üncü maddesi gereğince yapılan kurum stopajlarının izleyen ayın yirminci günü akşamına kadar verilecek olan muhtasar beyanname ile beyan edilmesi gerekmektedir. Söz konusu kapsamda yapılan kurum stopajlarının aynı Kanunun 41 inci maddesine göre beyanname verme süresinde ödenmesi gerekmektedir.
Gelir Vergisi Kanununun (GVK) 94 üncü maddesi gereğince yapılan gelir vergisi stopajlarının yine ertesi ayın yirmisine kadar beyan edilmesi gerekmekle birlikte GVK’nun 119 uncu maddesine göre ödemenin izleyen ayın yirmialtıncı günü akşamına kadar yapılabilmesi mümkündür.

Bilindiği gibi, KVK 24 ve GVK 94 gereği yapılan stopajlar tek muhtasar beyanname ile beyan edilmekte ve tahakkuk fişi buna göre kesilmektedir. Bu nedenle, aynı beyannamede beyan edilen GVK 94 stopajlarının beyannamenin verildiği ayın 26’ncı günü akşamına kadar ödenmesi mümkün ise de KVK 24 stopajlarının beyannamenin verilmesi gereken son gün olan 20’nci gün akşamına kadar ödenmesi gerekmektedir.

Muhtasar beyannamelerin “TABLO II - TAHAKKUKA ESAS İCMAL CETVELİ” kısmında bu ayırım yer almamakta, gelir vergisi tevkifatı GVK 94 ve KVK 24 gereği yapılan stopajların toplamı olarak tahakkuk ettirilmektedir. Bu nedenle, muhtasar beyannamelerde 201 ila 213 kodları ile beyan edilen stopajların beyanname verme süresinde ödenmesi gerekmektedir. Diğer kodlar altında beyan edilen stopajların ise ayın 26 sına kadar ödenmesi mümkündür.

Yukarıda yapılan açıklamalar uygulamanın ilk ayı olan Aralık 2003 dönemi stopajlarının beyanı ve ödemesi bakımından da geçerlidir. Buna göre, Aralık 2003 döneminde yapılan GVK 94 ve KVK 24 kapsamındaki stopajların 20 Ocak 2004 tarihine kadar verilecek beyanname ile beyan edilmesi gerekmektedir. Aynı çerçevede, söz konusu muhtasar beyannamede 201 ila 213 kodları altında beyan edilen stopajların 20 Ocak 2004 tarihine kadar, diğerlerinin ise 26 Ocak 2004 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.

Diğer yandan, Damga Vergisi Kanununun (DVK) 19 uncu maddesine göre, yaptıkları ödemelerden kestikleri gelir vergisini sorumlu olarak aylık (veya üç aylık) beyanname ile vergi dairesine bildirmek zorunda olan gerçek ve tüzel kişilerin damga vergisi istihkaktan kesinti suretiyle ödenmesi gereken kağıtların vergisini muhtasar beyanname ile beyan etmeleri ve beyannamenin verilme süresi içinde ödemeleri gerekmektedir. Aynı esaslar muhtasar beyannameye ait damga vergisi için de geçerlidir. Bu konularda 5035 sayılı Kanunla herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

İstihkaktan kesinti suretiyle damga vergisi ödemesi, nispi damga vergisine tabi olan aşağıdaki işlemler için uygulanmaktadır.
- Hizmet erbabına maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, tazminat, ikramiye ve harcırah gibi adlarla yapılan ve binde 6 oranında vergiye tabi istihkaklar ve avans ödemeleri,
- Müteahhitlere ve diğer kimselere yapılan avans ödemeleri,
- Resmi dairelerce yapılan her türlü ödemeler (inşaat istihkakları, mal bedeli vs.)( 1 Sayılı Tablo IV-1/h).
Yukarıda yer verildiği üzere, gerek GVK 94 gerekse KVK 24 kapsamında yapılan stopajlar tek muhtasar beyanname ile beyan edilmekte ve tahakkuk fişi buna göre kesilmektedir. Muhtasar beyannamede beyan edilen stopajlar ile muhtasar beyannameye ilişkin damga vergileri ise beyannamenin 21, 22 ve 23 üncü satırlarında yer verilen ayırım çerçevesinde beyan edilerek 24 üncü satırda toplamı alınmakta ve ödeme toplam tutara göre yapılmaktadır.

21 nolu satırda tevkifata ilişkin damga vergisi, 22 nolu satırda muhtasar beyannameye ait damga vergisi, 23 nolu satırda ise özel gider indiriminden doğan damga vergisi beyan edilmektedir.

Aynı beyannamede beyan edilen GVK 94 stopajlarının beyannamenin verildiği ayın 26’ncı günü akşamına kadar ödenmesi mümkün ise de muhtasar beyannamede beyan edilen damga vergisinin beyannamenin verilmesi gereken son gün olan 20’nci gün akşamına kadar ödenmesi gerekmektedir.

Yukarıda yapılan açıklamalar uygulamanın ilk ayı olan Aralık 2003 dönemi stopajlarının beyanı ve ödemesi bakımından da geçerlidir. Buna göre, Aralık 2003 dönemi muhtasar beyannamesinde beyan edilen ödenecek damga vergisinin 20 Ocak 2004 tarihine kadar verilecek muhtasar beyanname ile beyan edilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte, söz konusu muhtasar beyannamede beyan edilen damga vergisinin, 201 ila 213 kodları altında beyan edilen kurum stopajlarıyla birlikte 20 Ocak 2004 tarihine kadar, diğerlerinin ise 26 Ocak 2004 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.

Bildiğimiz kadarıyla vergi dairelerince Aralık 2003 dönemi için verilen muhtasar beyannamelere ilişkin tahakkuk fişlerinde yukarıda yer verdiğimiz ayırıma gidilmeksizin bütün ödemeler için vade 26 Ocak 2004 olarak yer almaktadır. Bu nedenle, konunun Maliye Bakanlığı tarafından değerlendirilerek ileride yapılacak düzenlemeler ile uygulamaya yön verilmesi beklenmektedir (bir çözüm yolu olarak belki beyan ve ödeme süreleri aynı olanların tek muhtasar beyannamede, farklı olanların ayrı bir beyannamede birleştirilerek beyan edilmesi-her ne kadar her iki durumda da vade 26’sı olarak görünecek olsa da- düşünülebilir). Konuyla ilgili gelişmeler sizlere ayrıca duyurulacaktır.

Tahakkuk fişlerinde ödeme vadesinin ayın 26’sı olarak gösterilmesi, Vergi Usul Kanununun (VUK) 369 uncu maddesi çerçevesinde yanılma olarak nitelendirilip zamanında ödenmeyen damga vergisi ve KVK 24 stopajına ceza uygulanmasa bile mevzuat gereği süresinde ödeme yapılmaması nedeniyle halen gün esasında aylık % 4 gecikme zammı uygulaması söz konusu olabilecektir.
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.