Numara : 66
Tarih : 26.9.2007
VERGİ SİRKÜLERİ
 
NO: 2007/66
 
KONU: Anayasa Mahkemesi Kararına İstinaden İtibari Hizmet Süresinden Yararlanacak Olan Sigortalıların Geçmiş Dönemlere İlişkin Düzeltme Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin  Verilme Süresi  30.11.2007 Tarihine Kadar Uzatıldı. 
 
26 Eylül 2007 tarih ve 26655 sayılı Resmi Gazetede “ 506 Sayılı Kanunun Ek 5 İnci Maddesinin IV. Numaralı Bendinin Uygulanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ ” yayınlamıştır.
 
Bu tebliğ ile; 2007/61 nolu “ Vergi Sirkülerimiz ” ile duyurduğumuz 18.08.2007 tarihli ve 26617 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “ 506 Sayılı Kanunun Ek 5 İnci Maddesinin IV Numaralı Bendinin Uygulanması Hakkında Tebliğ ” de değişiklik yapılarak, tebliğin 4 üncü maddesi iptal edilmiş, 5 inci maddesi ise aynen aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.
  
" 5 - Anayasa Mahkemesi kararı gereğince itibari hizmet süresi kapsamına giren ancak tebliğin yayımlandığı 2007/Ağustos ayı sonuna kadar "1" nolu belge türü ile Kuruma bildirilen sigortalılar için kağıt ortamında iptal nitelikte aylık prim ve hizmet belgesi, bunun yerine ise yine kağıt ortamında "3" numaralı belge türünden asıl nitelikte aylık prim ve hizmet belgesi düzenlenerek Kuruma verilecektir.
  
          Anayasa Mahkemesi kararına istinaden itibari hizmet süresi kapsamına giren çalışmalara ilişkin 2007/Mart ila 2007/Temmuz dönemi aylarına ait olmak üzere "3" numaralı belge türünden düzeltme amacıyla verilecek olan aylık prim ve hizmet belgelerinin, en geç 30/11/2007 tarihine kadar verilmesi ve tahakkuk edecek fark primlerin de bu süre içinde ödenmesi halinde gecikme cezası ve gecikme zammı tahsil edilmeyecektir. Anılan sürede primlerin ödenmemesi halinde ise 30/11/2007 tarihini takip eden ilk günden itibaren gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanacaktır. "
 
Yapılan bu değişiklik ile, 2007 Mart ile 2007 Temmuz dönemi aylarına ilişkin olarak düzeltme amacıyla “3” numaralı aylık prim ve hizmet belgelerinin verilme süresi 30 Ekim 2007 tarihinden 30 Kasım 2007 tarihine kadar uzatılmıştır. 
 
Bilindiği üzere Anayasa Mahkemesinin E.2002/157, K:2006/97 sayılı kararı ile 506 sayılı kanunun Ek 5 inci maddesinin IV. numaralı bendinden “ Azotlu gübre ve şeker sanayiinde ” ibaresi kaldırılınca tüm fabrika atölye, havuz ve depolarda, trafo binalarında çalışan sigortalıların, çelik, demir ve tunç döküm, zehirli, boğucu, yakıcı, öldürücü ve patlayıcı gaz, asit, boya işleriyle,
gaz maskesi ile çalışmayı gerektiren, patlayıcı maddeler yapılmasında ve kaynak işlerinde geçen hizmetleri 27.03.2007 tarihinden sonra beyan esasına göre “ itibari hizmet ” kapsamında değerlendirilecektir. Anayasa Mahkemesi kararı sonucunda “ itibari hizmet ” süresi kapsamına giren sigortalılar için işverenlerce “3” numaralı aylık prim ve hizmet belgesi düzenlenecek ve bu sigortalılar için % 9 sigortalı hissesi, %13 işveren hissesi olmak üzere toplam % 22 oranında  malulluk, yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödenecektir.
 
Yapılan değişikliğe göre, itibari hizmet süresi kapsamına girdikleri halde Anayasa  Mahkemesinin yayınlandığı 27.03.2007 tarihi ile Sosyal Güvenlik Kurumu Tebliğinin yayımlandığı 18.08.2007 tarihi arasındaki dönemde  “3” nolu belge türü yerine “1” nolu belge ile bildirilen sigortalılar için, en geç 30 Kasım 2007 tarihine kadar kağıt ortamında iptal aylık prim ve hizmet belgesi ile “3” nolu belge türü ile asıl aylık prim ve hizmet belgesinin düzenlenmesi ve tahakkuk edecek fark prim ödemelerinin aynı süre içinde yapılması gerekmektedir. Belirlenen sürede ödenmeyen primler için 30.11.2007 tarihini takip eden ilk günden itibaren gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanacaktır.
 
 
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve
Bağımsız Denetim A.Ş
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.