VERGİ SİRKÜLERİ
 
NO: 2008/80
 
KONU: Akaryakıt İstasyonlarınca Yapılan Satışların Bakanlıkça Takibini Sağlamak Üzere Getirilen Taşıt Kimlik Birimi Sistemi Hakkında 383 Sıra No.’lu VUK Genel Tebliği Yayınlandı.
 
 
04.06.2008 tarih ve 26896 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 383 Sıra No.’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile; 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre trafik tescil kuruluşlarınca kayıt ve tescil zorunluluğu  bulunan motorlu kara taşıtlarına takılması zorunlu bulunan “Taşıt Kimlik Birimi” sisteminin teknik özellikleri ile akaryakıt pompalarından yapılan satışların Maliye Bakanlığı’nca takibini sağlamak üzere  bilgilerin Gelir İdaresi Başkanlığı’na aktarılması hususunda detay teknik açıklamalarda bulunulmuştur.  
 
Tebliğde özetle aşağıdaki açıklamalara yer verilmiştir.
 
1. Taşıtlarda Bulunulanacak Cihazlar
 
Kayıt ve tescil edilen tüm araçlara, taşıta ait plaka numarası gibi bilgileri içeren ve muhafaza eden taşıtın ön camına ve iç yüzeyine doğrudan cama tatbik edilmek suretiyle zorunlu olarak takılan, “Taşıt Kimlik Birimleri” özellikleri tebliğde detaylı olarak açıklanmıştır.
 
Ayrıca, camı olmayan (traktör, motorsiklet vb.) taşıtlarda  “Taşıt Kimlik Birimi” depo girişinin yanına kolaylıkla, çıkarılmayacak tarzda yapıştırılacak ve çıkarılmak istendiğinde bir daha kullanılmayacak şekilde tahrip olacağı belirtilmektedir.
 
Taşıtlara uygulanacak olan taşıt kimlik birimlerinin, yurt genelindeki bütün akaryakıt istasyonlarındaki taşınabilir okuma birimleri ile karşılıklı doğrulamaya dayalı, güvenli bir iletişim kuracak özellikte olması gerekmektedir.
 
Taşıt kimlik birimi sistemi, akaryakıt alımı sırasında istasyona ait taşınabilir aktarım birim cihazının taşıt kimlik birimine yaklaştırılması ile çalışacak ve taşıt kimlik biriminde yer alan bilgiler taşınabilir aktarım birimi aracılığı ile kablosuz olarak ödeme kaydedici cihaza aktarılcaktır.
 
2. Akaryakıt İstasyonlarında Bulunması Gereken Taşınabilir Aktarım Birim Cihazı
 
“Taşınabilir Aktarım Birimi” yukarıda belirtilen “Taşıt Kimlik Birimi” nde kayıtılı bilgilerin ödeme kaydedici cihaza aktarılmasını sağlayacak olan bir cihaz olup akaryakıt istasyonlarınca kullanılacaktır.
 
Bu cihazlar;
 
2.1.  Tüm donanım bileşenleri tek bir yapıda bulunacak ve “Mali Mühür” ile korunacaktır.Maliye Bakanlığı’na ait güvenlik anahtarını saklamak ve karşılıklı doğrulama yapmak üzere “güvenlikli bellek” bulunduracaktır.
 
2.2.  Maliye Bakanlığı’nca onaylanmış tüm taşıt kimlik birimlerini okuyabilir özellikte olacaktır.
 
3. Akaryakıt Pompalarında Yapılan Satışlara İlişkin Bilgilerin Maliye Bakanlığı’na Aktarılması
 
Maliye Bakanlığı’nca akaryakıt istasyonları tarafından yapılan satışların ve mükelleflerce vergilendirmede gider olarak değerlendirilen akaryakıt harcamalarının takip edilmesini sağlamak üzere, akaryakıt pompaları (LPG dahil) ödeme kaydedici cihazlara bağlanan istasyonlara; pompalardan yapılan satışlara ilişkin bilgileri, Bakanlıkça belirlenecek formatlarda ve elektronik ortamlarda muhafaza etme ve Gelir İdaresi Başkanlığı’na aktarma zorunluluğu getirilmiştir.
 
Bu zorunluluk kapsamında akaryakıt istasyonlarının; pompalara bağlı ödeme kaydedici cihazlar aracılığıyla yapılan satışlara ilişkin bilgileri Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenecek formatlarda ve herhangi bir müdahaleye imkan vermeyecek şekilde elektronik ortamlarda muhafaza edecek ve Başkanlığa aktarılmasını sağlayacak cihazlarla teçhiz edilmesi gerekmektedir.
 
Bu itibarla, ödeme kaydedici cihaz firmaları, taşıt kimlik birimi sistemiyle ilgili olarak pompalara bağlı ödeme kaydedici cihazlar üzerinde yapacakları teknik düzenlemelerde bu hususu da göz önünde bulunduracak ve cihazlarını belirtilen zorunluluğun yerine getirilmesini sağlayacak şekilde düzenleyeceklerdir.
 
Yukarıdaki zorunluluğun başlangıcı, teknik bilgileri ve uygulanacak cezalar hakkında detay açıklamalar Bakanlıkça çıkarılacak tebliğ ile yapılacaktır.
 
“Taşıt Kimlik Birimi” ve Taşınabilir Aktarım Biriminin” teknik özellikleri 383 sıra No.’lu VUK Genel Tebliğin’de detaylı olarak açıklanmıştır.
 
 
 
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
 
Saygılarımızla,
Deloitte Türkiye
 
 
 
Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.