Numara : 94
Tarih : 18.6.2008
VERGİ SİRKÜLERİ
 
NO: 2008/94
 
KONU: 5766 Sayılı Kanun İle ;
 
- 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu,
- 5393 sayılı Belediye Kanunu,
- 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu,
- 5682 sayılı Pasaport Kanunu,
- 5706 sayılı İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Hakkında Kanun’da
 
Yapılan Değişiklikler
 
06.06.2008 tarih ve 26898 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 5766 sayılı “Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile aşağıdaki Kanunlarda, vergi kanunlarını ilgilendiren birer maddelik değişiklikler yapılmıştır.
  • 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu,
  • 5393 sayılı Belediye Kanunu,
  • 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu,
  • 5682 sayılı Pasaport Kanunu,
  • 5406 sayılı İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Hakkında Kanun
 
Bu sirkülerimizin konusu, sözü edilen kanunlarda yapılan değişikliklerdir.
 
1. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nda Yapılan Değişiklik İle İdarenin Taşınmaz Malları İle İlgili KDV ve ÖTV Muafiyeti Kaldırıldı   
 
5766 sayılı Kanun’un 13-1 maddesi ile 5302 sayılı Özel İl İdaresi Kanunu’nun, “İl Özel İdaresine Tanınan Muafiyetler” başlığı altındaki 8’inci maddesine “katma değer vergisi ve özel tületim vergisi hariç” ibaresi eklenerek söz konusu vergiler açısından idarenin muafiyeti kaldırılmıştır.
 
Yapılan bu düzenleme ile 8’inci maddenin yeni şekli aşağıdaki gibidir.
 
“İl Özel İdaresine tanınan muafiyetler  
 
Madde 8 - İl Özel İdaresinin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasna açık, gelir getirmeyen taşınmaz malları ile bunların inşa ve kullanımları, katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi hariç her türlü vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarından muaftır.” (Yürürlük Tarihi 06.06.2008)
 
2. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nda Yapılan Değişiklik İle Belediyelerin Taşınmaz Malları İle İlgili KDV ve ÖTV Muafiyeti Kaldırıldı
 
5766 sayılı Kanun’un 13-2 maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Belediye’ye tanınan muafiyet” başlıklı 16’ncı maddesine “Katma Değer Vergisi ile Özel Tüketim Vergisi hariç” ibaresi eklenerek söz konusu vergiler açısından Belediyenin muafiyeti kaldırılmıştır.
 
Yapılan Bu değişiklik ile 16’ncı maddenin yeni şekli aşağıdaki gibidir.
 
“Belediye’ye tanınan muafiyet
 
Madde 16 - Belediye’nin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir getirmeyen taşınmazları ile bunların inşa ve kullanımları katma değer vergisi ile özel tüketim vergisi hariç her türlü vergi, resim, harç,katılma ve katkı paylarından muaftır.” 
(Yürürlük Tarihi 06.06.2008)
 
3. 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu’nda Yapılan Değişiklik İle “Toplu Konut İdaresi Başkanlığı” Özel Bütçeli İdareler Kapsamında Değerlendirilecektir
 
5766 sayılı Kanun’un 15’inci maddesi 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu’na aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
 
“EK MADDE 12 – Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu ve 492 sayılı Harçlar Kanunu uygulaması açısından özel bütçeli idareler kapsamında değerlendirilir.”
        
Bu ek madde ile; Damga Vergisi ve Harçlar Kanunu’nda “Özel Bütçeli” idareler hakkındaki hükümler, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı için de geçerli olacaktır.
 
4. 5682 sayılı Pasaport Kanunu’nda Yapılan Değişiklik İle Vergi Borcu Olanlar, Pasaport Verilmeyecek Kişiler Kapsamından Çıkarılmıştır
 
5766 sayılı Kanun’un 16’ıncı maddesi ile; 5682 sayılı Pasaport Kanunu’nun “Pasaport Veya Vesika Verilmesi Yasak Olan Haller” başlıklı 22’nci maddesinde yer alan (daha önce Anayasa Mahkemesinin 08.11.2007 tarihli E:2007/4, K:2007/81 sayılı kararı ile iptal edilen) “vergiden borçlu olduğu pasaport vermeye yetkili makamlara bildirilenlere” ifasdesi madde metninden çıkarılmıştır.
 
Bu değişiklik ile; Anaysa Mahlemesince iptal edilen yurt dışı yasağı Pasaport Kanunu’ndan çıkarılarak 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulu Hakkındaki Kanun’da yeniden düzenlenmiştir. (Bakınız :2008/83 sayılı sirkülerimizin 5’inci fıkrası) (Yürürlük Tarihi 06.06.2008)
 
5. 5706 sayılı Kanun’da Yapılan Değişiklik İle İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı İçin Tanınan Vergi Muafiyeti
 
5766 sayılı Kanun’un 26’ncı maddesinin (b) fıkrası ile; 5706 sayılı İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Hakkında Kanun’un 12’nci maddesine aşağıdaki 5’inci fıkra eklenmiştir
 
“(5) Ajansın taraf olduğu işlemler harç ve katılım payından, bu işlemler nedeniyle düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden müstesnadır.”
 
Bu hüküm ile; söz konusu 5706 sayılı Kanun’la kurulan “Ajansın” taraf olduğu işlemler, Harç, Katılım Payı ile bu işlemler nedeniyle düzenlenen kağıtlar Damga Vergisinden müstesna tutulmuştur. (Yürürlük Tarihi 06.06.2008)
 
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
Deloitte Türkiye


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.