Numara : 87
Tarih : 13.6.2008
VERGİ SİRKÜLERİ
 
NO: 2008/87
 
KONU: 5766 Sayılı Kanun İle;
  •  Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu ve  
  •  Karayolları Trafik Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler
06.06.2008 tarih ve 26898 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 5766 sayılı “Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da ve Bazı Kanunlar’da Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile;
  • Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu ve,
  • Karayolları Trafik Kanunun’da
Aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.
 
1. Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunun’da Yapılan Değişiklikler
 
1.1.  Türkiye Kızılay Derneği Adına Kayıt ve Tescilli Araçlar Motorlu Taşıt Vergisinden İstisna edilmiştir.
 
5766 sayılı Kanun’un 9’uncu maddesi (a) fıkrası ile Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nun “İstisnalar” başlıklı 4’üncü maddesinin (a) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“a) Genel ve özel bütçeli idareler, sosyal güvenlik kurumları ile il özel idareleri, belediyeler, köy tüzel kişilikleri ve Türkiye Kızılay Derneği adına kayıt ve tescil edilen taşıtlar (bu idarelere bağlı olup, ayrı tüzel kişiliği olan işletmeler ile özel kanunlarında malları Devlet malı sayılmış olan kuruluşların taşıtları hariç),”
 
1.2.  Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun Hükümleri Çerçevesinde MTV Kanunu’nun Bazı Tutarları YTL’ye Çevrilmiştir.
 
5766 sayılı Kanun’un 9’uncu maddesi (b) fıkrası ile Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nun 10 uncu maddesinin son fıkrasında yer alan “1.000.000 Liranın” ibaresi “1 Yeni Türk Lirasının”, “10.000 liranın”, ibaresi “1 Yeni Kuruşun” şeklinde değiştirilmiştir.
 
1.3.  Zirai İlaçlama amacıyla kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş uçaklar için tarifede yer alan vergi tutarlarının yüzde 25 oranında uygulanması sağlanmıştır.
 
5766 sayılı Kanun’un 9’uncu maddesi (cı) fıkrası ile MTV Kanunu’nun 6’ncı maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.
 
“Zirai ilaçlama amacıyla kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş uçaklar için (IV) sayılı tarifede yer alan vergi tutarları yüzde 25 oranında uygulanır.”
 
1.4.  Vergisi Tecil ve Taksitlendirilmiş araçların motorlu taşıt vergilerinin ödenmiş olduğu kabul edilerek denize veya uçuşa elverişlilik belgesi verilmesi sağlanmıştır.
 
5766 sayılı Kanun’un 9’uncu maddesi (d) fıkrası ile Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nun “Bildirme ve Sorumluluk” başlığı altındaki 13’üncü maddesinin  (d) bendinin ikinci paragrafında yer alan “Vergisi Ödenmemiş” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 48’inci madde hükmüne göre taksitlendirilmiş” ibaresi eklenmiştir.
 
Yukarıdaki değişiklikler 06.06.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.
 
1.5.  Tahakkuk ettirilmesi gereken motorlu taşıtlar vergisinin eksik tahakkuk veya hiç tahakkuk ettirilmemesi halinde, verginin ilgili vergi dairesi tarafından ikmalen tarhı hükme bağlanmıştır. (Yürürlük Tarihi 1.7.2008’dir.)
 
5766 sayılı Kanun’un 9’uncu maddesi (ç) fıkrası ile MTV Kanunu’nun “Verginin Tarh, Tebliğ ve Ödenmesi” ile ilgili  9’uncu maddesinin ikinci fıkrasının sonuna “Şu kadar ki, tahakkuk ettirilmesi gereken motorlu taşıtlar vergisinin eksik tahakkuk ettirilmesi veya hiç tahakkuk ettirilmemesi halinde, bu vergi ilgili dairesi tarafından ikmalen tarh edilir.”  cümlesi, eklenmiştir.
 
2. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılan değişiklikle araçların alım satım işlemleri Noterler yerine Trafik Tescil Şube veya Bürolarında yapılacaktır. (Yürürlük Tarihi 1 Ağustos 2008)
 
5766 sayılı Kanun’un 18’inci maddesi ile 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanun’un 20’nci maddesinin madde başlığı ile (d) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
"Araçların tescil işlemleri ile yetki ve sorumluluk"
 
"d) Tescil edilmiş araçların her çeşit satış ve devirleri, satış ve devri yapılacak araçtan dolayı motorlu taşıtlar vergisi borcu bulunmadığının tespit edilmesi halinde araç sahibi adına düzenlenmiş tescil belgesi esas alınarak trafik tescil şube veya bürolarındaki ilgili memurlar tarafından siciline işlenmek suretiyle yapılır. Trafik tescil şube veya büroları tarafından yapılmayan her çeşit satış ve devirler geçersizdir.
 
Satış üzerine trafik tescil şube veya bürolarında alıcı adına tescil belgesi veya geçici tescil belgesi düzenlenir. Ayrıca, tescil edilmiş araçların satış ve devir işlemlerine ilişkin bilgiler işlemin tamamlanmasını müteakip en geç onbeş işgünü içinde ilgili vergi dairesi müdürlüklerine bildirilir.
 
18/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nun 13’üncü maddesinde hüküm altına alınan isteme ve bildirme yükümlülüklerini, sorumluluk hükümleri saklı kalmak kaydıyla, elektronik ortamda yaptırmaya ve bu uygulamaya ilişkin usul ve esasları müştereken belirlemeye Gelir İdaresi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü yetkilidir.
 
Haciz, müsadere, zapt, buluntu, trafikten men gibi nedenlerle; icra müdürlükleri, vergi dairesi müdürlükleri, milli emlak müdürlükleri ile diğer yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından satışı yapılan araçların satış tutanağının bir örneği aracın kayıtlı olduğu trafik tescil şube veya bürolarına üç işgünü içerisinde gönderilir. Aracı satın alanlar gerekli bilgi ve belgeleri sağlayarak ilgili tescil kuruluşundan bir ay içerisinde adlarına tescil belgesi almak zorundadırlar. Alıcıların tescil belgesi almak için süresinde başvurmamaları halinde bu araçları alıcıları adına re’sen kayıt ve tescil ettirmeye Emniyet Genel Müdürlüğü yetkilidir.
 
Bu madde uyarınca trafik tescil şube veya büroları tarafından yapılacak satış, devir ve tescil işlemlerine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikte belirlenir.
 
e) Araç satın alıp, bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi ile (d) bendinin dördüncü paragrafı hükümlerine uymayanlara 115 YTL idari para cezası verilir."
 
 
 
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
Deloitte Türkiye


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.