Numara : 82
Tarih : 10.6.2008
VERGİ SİRKÜLERİ
 
NO: 2008/82
 
KONU: 5766 Sayılı Kanun İle Katma Değer Vergisi Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler
 
6 Haziran 2008 tarih ve 26898 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 5766 sayılı “Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile Katma Değer Vergisi Kanunu’nda bazı maddelerde ibare değişiklileri yapılmış, Kanuna Geçici 25 ve Geçici 26’ıncı maddeler eklenerek aşağıdaki değişiklikler gerçekleştirilmiştir.
 
1. Sigorta Aracılarının Sigorta İşlemleri Dışındaki İşlemleri İçin KDV Hesaplayarak Mükellefiyet Tesis Ettirmeleri Gerekecektir.
 
5766 sayılı Kanun’un 12’inci maddesinin (a) fıkrası ile Katma Değer Vergisi Kanunu’nun diğer istisnalar ile ilgili 17’inci maddesinin 4 numaralı fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
Eski Hüküm 
 
17/4 (e) “Banka ve sigorta muameleleri vergisi kapsamına giren işlemler ve tali acenteler dahil sigorta acente ve prodüktörlerinin sigorta muamelerlerine ilişkin işlemleri......”
 
Yeni Hüküm
 
17/4 (e) “Banka ve sigorta muameleleri vergisi kapsamına giren işlemler ve sigorta aracılarının sigorta şirketlerine yaptığı sigorta muamelelerine ilişkin işlemleri........”
 
KDV’den istisna edilen işlemlerin yer aldığı 17’inci maddenin 4-e fıkrasında yapılan ibare değişikliği ile; sigorta aracılarının sigorta şirketlerine yaptığı sadece sigorta muamelelerine ilişkin işlemlerinin KDV’den istisna olduğu söz konusu işlemleri dışında kalan diğer işlemleri için ise teslim ve hizmet bedeli üzerinden KDV hesaplayarak bağlı bulundukları vergi dairelerine beyan edecekleri anlaşılmaktadır. “Aracı” kavramı içinde kalan tüm şirketlerin yukarıdaki hüküm çerçevesinde değerlendirilerek KDV mükellefiyetinin tesisi gerekeceği kanaatindeyiz.
 
Bu hüküm 1 Ağustos 2008 tarihinde yürürlüğe girecektir.
 
2. Hurda Metalden Elde Edilen Külçelerin Teslimi 07.06.2008 Tarihinden İtibaren İstisna Maddesinden Çıkarılarak Katma Değer Vergisine Tabi Kılındı.
 
5766 sayılı Kanun’un 12-b maddesi ile; hurda metal ve atıklarını KDV’den istisna eden KDV Kanunu’nun 17-4 (g) maddesinde yer alan parantez içi hükmü kaldırılarak hurda metalden elde edilen külçelerin teslimi Katma Değer Vergisi kapsamına alınmıştır. Hükmün yürürlülük tarihi 07.06.2008’dir.
 
3. Hazinece Yapılan Gayrimenkul Kiralamaları, Kullanma İzni ve Ön İzin Verilmesi İşlemleri de Katma Değer Vergisi İstisnası Kapsamına Alındı.
 
5766 sayılı Kanun’un 12-b maddesi ile; KDV Kanunu’nun 17-4(p) fıkrasında yer alan “Hazine ve Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü’nde yapılan taşınmaz mal teslimleri ile Hazinece yapılan irtifak hakkı tesisi” işlemlerinin KDV’den  istisna olacağına ilşikin fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
Yeni Hüküm
 
17-4 (p) “Hazinece yapılan; gayrimenkul teslim ve kiralamaları, irtifak hakkı tesisi, kullanma izni ve ön izin verilmesi işlemleri”
 
Yapılan değişikliğe göre “Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünce” yapılan işlemler istisna maddesinden çıkarılmış, Hazinenin KDV istisnası kapsamında yapacağı işlemler genişletilmiştir. Yapılan bu değişikliğin yürürlülük tarihi 07.06.2008’dir.
 
4. Vergi Nispeti İndirilen Mal ve Hizmet Grupları İle Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlere  İlişkin KDV’nin (Atik KDV’nin) İade Kapsamından Çıkarılması Konusunda Bakanlar Kuruluna Yetki Verilmiştir.
 
5766 sayılı Kanun’un 12-c maddesi ile; KDV Kanunu’nun “Vergi İndirimi” başlıklı 29’uncu maddesinin 2 numaralı fıkrasında yer alan indirimli orana tabi mal ve hizmet teslimlerinde, indirim konusu yapılamayan KDV’nin iadesi hakkındaki hükmün sonunda bulunan “Maliye Bakanlığı bu fıkranın uygulanmasına  ilişkin usul ve esasları tespit etmeye yetkilidir” cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
Yeni Hüküm
 
29-2 (son cümlesi) “Bakanlar Kurulu, vergi nispeti indirilen mal ve hizmet grupları ile sektörler itibariyla, amortismana tabi iktisadi kıymetler dolayısıyla yüklenilen katma değer vergisinin iade hakkını kaldırmaya; Maliye Bakanlığı, bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.”
 
Bu hükme göre; Bakanlar Kurulu, vergi nispeti indirilen mal ve hizmet grupları ile Atik KDV’nin iade kapsamından çıkarılabilmesi hususunda yetki almıştır. Bu hüküm 06.06.2008 tarihinden itbaren yürürlüğe girmiştir.
 
5. Özürlülerin Hayatını Kolaylaştıran ve KDV’den İstisna Kapsamında Olan Her Türlü Araç Gereç ve Özel Bilgisayar Teslimlerine İlişkin Yüklenilen KDV, İade Kapsamına Alındı.
 
5766 sayılı Kanun’un 12-ç maddesi ile KDV Kanunu’nun diğer istisnalar ile ilgili 17’inci maddesinin 4 (s) fıkrası KDV Kanunu’nun 32’inci maddesine ilave edilmiştir. Yapılan düzenleme ile özürlülerin, eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamları için özel oarak üretilmiş her türlü araç gereç ve özel bilgisayar programlarının teslimleri dolayısı ile yüklenilen KDV’nin indirim yapılamayan kısmının iade edilebilmesi sağlanmıştır.
 
Bu değişiklğin yürürlülük tarihi 06.06.2008’dir.
 
6. Özürlüler İle İlgili Mal ve Hizmet Tesliminde, İstisnaden Vazgeçen Mükelleflerin, 31 Temmuz 2008 Tarihine Kadar İstisnadan Vazgeçme Taleplerini Geri Almaları Halinde 3 Yıllık Mükellefiyetten Çıkamama Hükmü Geçerli Olmayacaktır.
 
5766 sayılı Kanun’un 12-d maddesi ile KDV Kanunu’na aşağıdaki Geçici 25’inci madde eklenmiştir.
 
“Geçici Madde 25 – Bu maddenin yürürlülük tarihinden önce Kanun’un 17’inci maddesinin (4) numaralı fıkrasının (s) bendinde düzenlenen istisnadan vazgeçen mükelleflerin, bu maddenin yürürlük tarihini izleyen ayın sonuna kadar istisnadan vazgeçme taleplerini geri almaları halinde 18’inci maddenin (3) numaralı fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan hüküm uygulanmaz. Bu hükmün yugulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı
yetkilidir.”
 
Bilindiği üzere, bazı mal ve hizmetlerin tesliminde KDV istisnası uygulanmasından vazgeçen mükellefler KDV Kanunu’nun 18 (3) maddesine göre ilgili vergi dairesine müracaatları halinde KDV mükellefiyetleri tesis ediliyordu. Aynı maddeye göre bu şekilde mükellef olanların 3 yıl geçmedikçe mükellefiyetten çıkmaları engellenmiştir.
 
KDV Kanunu’na eklenen Geçici 25’inci maddeye göre özürlülerin KDV’den istisna olan  eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamları için özel olarak üretilmiş her türlü araç, gereç ve özel bilgisayar programlarını satan mükelleflerden, ihtiyari olarak istisnadan vazgeçmiş olanlar, vazgeçme taleplerini 31 Temmuz 2008 tarihine kadar geri almaları halinde, KDV Kanunu’nun 18’inci maddesinde yer alan 3 yıl mükellefiyetten çıkmama hükmü bu mükellefler için geçerli olmayacaktır. Diğer bir ifade ile bu mükellefler 3 yıllık süre beklemeksizin istisna kapsamında işlem yapmaya başlayabileceklerdir.
 
Geçici 25’inci maddenin yürürlülük tarihi 06.06.2008’dir.
 
7. Birleşmiş Milletler (BM) Temsilcilikleri, Özel İhtisas, Fon ve Programları İle İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatına (OECD) Resmi Kullanımları İçin Yapılacak Teslim ve Hizmetler KDV’den İstisna Edilmiştir.
 
5766 sayılı Kanun’un 12-d maddesi ile Katma Değer Vergisi Kanunu’na Geçici 26’ıncı maddesi eklenerek, yeni bir istisna hükmü getirilmiştir. İstisna maddesi aynen aşağıdaki gibidir.
 
“Geçici Madde 26 - Birleşmiş Milletler (BM) temsilciliği, BM’ye bağlı program, fon ve özel ihtisas kuruluşları ile İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatına (OECD) resmi kullanımları için yapılacak mal teslimi ve hizmet ifaları, bunların sosyal ve ekonomik yardım amacıyla bedelsiz olarak yapacakları mal teslimi ve hizmet ifaları,  bedelsiz mal teslimi ve hizmet ifaları ile ilgili mal ve hizmetlerin bunlara teslim ve ifası; finansmanlarının bu kuruluşlar tarafından karşılanması şartıyla ilgili kurum, temsilcilik, program, fon ve özel ihtisas kuruluşlarının Türkiye’deki faaliyetlerinin devamı veya ilgili kurumlara ilişkin uluslararası anlaşmaların yürürlükte bulunduğu süre içerisinde katma değer vergisinden müstesnadır. Bu istisnanın uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.”
        
Bu hükmün uygulama usul ve esasları Maliye Bakanlığınca belirlenecek olup yürürlülük tarihi 06.06.2008’dir.
 
8. Serbest Bölgelerdeki Müşteriler İçin Yapılan Fason Hizmetler İhracat Kapsamına Alınarak KDV’den İstisna Kılınmıştır.
 
5766 sayılı Kanun’un 12-e maddesi ile KDV Kanunu’nun “Mal ev Hizmet İhracatı” istisnası ile ilgili 11’inci maddesinin 1-a fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“İhracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler, yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetler, serbest bölgelerdeki müşteriler için yapılan fason hizmetler ve karşılıklı olmak şartıyla uluslararası roaming anlaşmaları çerçevesinde yurt dışındaki müşteriler için Türkiye'de verilen roaming hizmetleri”
 
Yapılan bu değişiklik ile, 06.06.2008 tarihinden itibaren serbest bölgelerdeki müşteriler için yapılan fason hizmetler ihracat istisnası kapsamında KDV’den istisna edilmiştir.
 
9. Serbest Bölgelerdeki Müşteriler İçin Yapılan Fason Hizmetlerin İhracat İstisnasından Yararlanması İçin Hizmetten Serbest Bölgede Faydalanılması Gerekir.
 
5766 sayılı Kanun’un 12-e maddesi ile Katma Değer Vergisi Kanunu’nun “İhracat Teslimi ve Yurt Dışındaki Müşteriler İçin Yapılan Hizmetler” başlığı altındaki 12’inci maddesine aşağıdaki 3’üncü fıkra eklenmiştir.
 
“3) Fason hizmetlerin serbest bölgelerdeki müşterilere yapılmış sayılması için aşağıdaki  şartlar yerine getirilmiş olmalıdır.
 
a) Fason hizmet serbest bölgelerde faaliyet gösteren müşteriler için yapılmış olmalıdır.
b) Fason hizmetten serbest bölgelerde faydalanılmalıdır.”
 
Maddenin yeni fıkrasında belirtildiği üzere fason hizmetin ihracat istisnasından yararlanması için iki şartın birlikte yerine getirilmiş olması gerekmektedir.
 
Yukarıdaki iki şartı gerçekleştirmeyen fason hizmet teslimlerinin  KDV’den istisna edilmesi mümkün değildir.
 
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
 
Saygılarımızla,
 
Deloitte Türkiye

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.