Numara : 91
Tarih : 17.6.2008
VERGİ SİRKÜLERİ
 
NO: 2008/91
 
KONU: 5766 Sayılı Kanun İle Harçlar Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler
 
06.06.2008 tarih ve 26898 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 5766 sayılı “Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile 492 sayılı Harçlar Kanununda bazı değişiklikler yapılmıştır.
 
5766 sayılı Kanun’la Harçlar Kanunu’nda yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir.
 
1. Harçlar Kanununda Yapılan İbare ve İfade Değişiklikleri
 
1.1. İstisnalar ile ilgili 59’uncu maddede yapılan değişiklik
 
5766 sayılı Kanun’un 11-b maddesi ile Harçlar Kanunu’nun 59’uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Genel ve katma  bütçeli dairelerle” ibaresi “Genel ve özel bütçeli idarelerle” şeklinde değiştirilerek 5018 sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu” düzenlemelerine uyum sağlanmıştır. 
 
59’uncu maddesnin (l) bendinde ise “ek 1’inci” ibaresi “ek 2’nci” olarak değiştirirlerek fıkra  metni aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.
 
“ l -2985 sayıl Toplu Konut Kanunu’na 10.05.1990 tarihli ve 3645 sayılı Kanun’la eklenen ek 2’nci maddesi kapsamında kullandırılacak kredilerle ilgili ipotekler ile bu konutların hak sahipleri adına tapuya tescili”
         
1.2. Harçlar Kanunu’nun “Özel Kanunlardaki hükümler” başlığı altındaki 123’üncü maddesininde yapılan değişiklik
 
5766 sayılı Kanun’un 11-ç  maddesi ile Harçlar Kanunu’nun 123’üncü maddesinin son fıkrasında yer alan “harca tabi tutulmaz” ibaresi “bu Kanun’da yazılı harçlardan müstesnadır” şeklinde değiştirilerek istisnanın kapsamı genişletilmiştir.
 
2. Kamu İdarelerine Verilmek Üzere İlgili Mevzuatla Belirlenen Kurallara Uyulacağına İlişkin Olarak Düzenlenen Taahhütnamelerde Değer Gösterme Mecburiyeti Kaldırılmıştır
 
5766 sayılı Kanunun 11-a maddesi ile Harçlar Kanunu’nun 43’üncü maddesi ikinci fıkrası aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.
 
“Menkul ve gayrimenkul mallar hakkında alım, satım, taahhüt ve rehinle ilgili her nevi mukavele, senet ve kağıtlarda değer gösterilmesi mecburidir Rehin bordroları ile kamu idarelerine verilmek üzere ilgili mevzuatla belirlenen kurallara uyulacağına ilişkin olarak düzenlenen taahhütnameler hakkında bu hüküm uygulanmaz”
 
Yapılan  bu değişiklik ile rehin bordroları gibi taahhütnamelerden de bedel gösterilme mecburiyeti kaldırılmıştır.
 
3. Gayrimenkullere İlişkin İşlemlerde Tapu Harcı Matrahı, Emlak Vergisi Değerinden Az Olmamak Üzere Beyan Edilen Devir ve İktisap Bedeli Olacaktır
 
5766 sayılı Kanun’un 11-c maddesi ile Harçlar Kanunu’nun 63’üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.
 
“Gayrimenkul devir ve iktisaplarında tapu ve kadastro harcı, emlak vergisi değerinden az olmamak üzere, beyan edilen devir ve iktisap bedeli üzerinden hesaplanır.
 
Tapuda yapılan işlemden sonra, emlak vergisi değerinden daha düşük bir bedel üzerinden harç ödendiğinin veya beyan edilen devir ve iktisap bedelinin gerçek durumu yansıtmadığının tespit edilmesi halinde, aradaki farka isabet eden harç ikmalen veya re’sen tarh edilir. Bu suretle tarh edilecek tapu ve kadastro harcı için, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda yer alan vergi ziyaı cezası % 25 nispetinde uygulanır. Takdir komisyonu kararlarına istinaden bu fıkra uyarınca tarhiyat yapılamaz.”
 
Yapılan bu düzenleme ile tapu harcı matrahının asgari emlak vergisi değerine bağımlılığı giderilerek, tapu harcının gerçek devir ve iktisap (alım – satım) bedelleri üzerinden tarh edilmesi ve ödenmesi amaçlanmıştır.
 
4. Kanuna Yeni Harçlar Eklenmiştir
 
4.1. Temyiz ve İtiraz Harçları
 
5766 sayılı Kanun’un 11-d fıkrası ile Harçlar Kanunu’nun (1) Sayılı Tarifesinin “A) Mahkeme Harçları” bölümünün sonuna aşağıdaki (IV) numaralı bölüm eklenmiştir.
 
“IV. Temyiz ve itiraz harçları:
 

a) Yargıtay ve Danıştay’a yapılacak temyiz başvurularında                              60 YTL
b) Yürütmenin durdurulmasına ilişkin itirazlar dahil olmak üzere
Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemelerine itirazen  yapılacak başvurularda   40 YTL
c) Ağır Ceza Mahkemelerine itirazen yapılacak başvurularda                          30 YTL”

            
4.2. Başvurma Harçları
 
5766 sayılı Kanunun 11-e maddesi ile Harçlar Kanun’un (3) Sayılı Tarifesinin “I- Başvurma     harcı” başlıklı bölümüne aşağıdaki (c) ve (d) fıkraları   eklenmiştir.
 
“c) Danıştay’a temyiz başvurularında                                                       60 YTL
d) Bölge İdare Mahkemesine itirazen yapılan başvurularda                            40 YTL”
 
         
4.3. Transfer Fiyatlandırması İle İlgili Yöntem Belirleme Anlaşması Harçları
 
5766 sayılı Kanun’un 11-f maddesi ile Harçlar Kanunu’nun  8) Sayılı Tarifesinin sonuna aşağıdaki madde eklenmiştir.
“XII- Transfer fiyatlandırması ile ilgili yöntem belirleme anlaşması harçları:

1- Başvuru harcı                                                                                  25.000 YTL
2- Yenileme harcı                                                                                 20.000 YTL”
 
 
Yukarıdaki düzenlemeler 06.06.2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
 
 
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
Deloitte Türkiye

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.