Numara : 90
Tarih : 17.6.2008
VERGİ SİRKÜLERİ
 
NO: 2008/90
 
KONU: 5766 Sayılı Kanun İle Damga Vergisi Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler
 
06.06.2008 tarih ve 26898 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 5766 sayılı “Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile değişiklik yapılan 17 adet Kanunun’dan biri de 488 sayılı Damga Vergisi Kanunudur.
 
Damga Vergisi Kanunu’nda 5766 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler bu sirkülerimizin konusunu oluşturmaktadır.
 
Damga Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir.
 
1. Kanun Maddelerinde Bazı İfade ve İbare Değişiklikleri Yapılmıştır
 
1.1. 5766 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesi (a) fıkrası ile aşağıdaki maddelerde yer alan “Katma Bütçeli” ifadesi “Özel Bütçeli” İdareler şeklinde değiştirlmiştir. Bu şekilde değişikliğe uğrayan maddeler aşağıdaki gibidir.
  • Damga Vergisi Kanunu’nun 8’inci maddesi birinci fıkrası,
  • Damga Vergisi Kanunu’nun 19’uncu maddesi birinci fıkrası,
  • Damga Vergisi Kanunun’nun istisnaları ile ilgili 2 sayılı tablosu’nun “IV Kurumlarla ilgili Kağıtlar” başlıklı bölümünün 1 numaralı fıkrasında,
yeralan “katma bütçeli” ifadesi “özel bütçeli” şeklinde değiştirilerek 5018 sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu” düzenlemelerine uyum sağlanmıştır.
 
Söz konusu 5018 sayılı Kanun’da özel bütçe tarifi aşağıdaki gibidir.
 
Özel Bütçe;  bir bakanlığa bağlı veya ilgili olarak belirli bir kamu hizmetini yürütmek üzere kurulan, gelir tahsis edilen, bu gelirlerden harcama yapma yetkisi verilen, kuruluş ve çalışma esasları özel kanunla düzenlenen ve bu Kanun’a ekli (II) sayılı cetvelde yer alan her bir kamu idaresinin bütçesi” şeklinde tarif edilmiştir.
 
1.2. Damga Vergisi Kanunu’na ekli (1) Sayılı Tablonun “I.Akitlerle ilgili kâğıtlar” başlıklı bölümünün A/6 fıkrasında yer alan binde 1,5 oranlı İkinci el araç satış sözleşmeleri ibaresi “Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler” şeklinde değiştirilmiştir. Bu değişiklikle binde 1,5 oranına tabi ikinci el araç satışlarına ilişkin sözleşmelerde verginin konusu, bu Kanun uyarınca kayıt ve tescile tabi  olan ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler ile sınırlandırılmış olmaktadır. Bu değişiklik ile kayıt ve tescile tabi olmayan araçlar ile ilgili satış sözleşmelerinin binde 7,5 damga vergisine tabi olcağı anlaşılmaktadır.
 
1.3. Damga Vergisi Kanunu’na ekli “istisnalar” ile ilgili 2 sayılı tablonun “1.Resmi işlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün C/11 fıkrasındaki “saklanacak nüshaları” ibaresi “çıkarılarak  saklanacak örnekleri” şeklinde değiştirilmiştir.
 
Bu değişiklik ile; Noterlik Kanunu’nda yer alan, hariçte düzenlenip tasdik, tercüme veya suret çıkarılması için getirilen kâğıtların aslının ilgilisine verilerek bir örneğinin noterde saklanacağına ilişkin hüküm dikkate alınarak, istisna uygulanacak kâğıdın, kişiler tarafından hariçte düzenlenen ve kâğıt aslını da ifade eden nüshaların dışında noter tarafından çıkarılacak örnek olduğu hususuna açıklık getirilmiştir.
 
1.4. 5766 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesinin (f) fıkrası ile Damga Vergisi Kanunu’nun istisnalar ile ilgili (2) Sayılı Tablosu’nun “IV- Ticari ve medeni işlerle ilgili kâğıtlar” başlıklı bölümünde yer alan (28) numaralı fıkrasındaki “ek 1’inci” ibaresi “ek 2‘nci” şeklinde değiştirilmiştir.
 
Yukarıdaki değişikliklerin yürürlülük tarihi 06.06.2008’dir.
 
2. Özel Sektördeki Kurumların İhale Kararlarına İlişkin Damga Vergisi Kaldırıldı
 
5766 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesi (c) fıkrası ile Damga Vergisi Kanunu’nun (1) sayılı tablosunun “II. Kararlar ve Mazbatalar” başlıklı bölümünün 2’nci fıkrası “2.İhale  Kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları” şeklinde değiştirilmiştir.
 
Bu değişiklikle özel sektör kurumlarının (anonim şirket, limited şirketi gibi) yetkili organlarınca (Yönetim Kurullarınca) alınan ihale kararları Damga Vergisine tabi olmayacaktır. Eski uygulamaya göre, ihale kanunlarına  tabi olan veya olmayan daire ve kurumların yetkili organlarınca bir malın arttırma ve eksiltme, pazarlık ve sair suretlerle alınması, satılması veya bir hizmetin görülmesi, gördürülmesi maksadıyla verilen her türlü kararlar ihale kararı sayılmakta ve Damga Vergisi söz konusu olmaktaydı.
 
Bundan böyle sadece Resmi Daire ve Kamu Tüzel Kişiliğini Haiz Kurumların her türlü ihale kararları Damga Vergisine tabi olacaktır.
 
Yapılan bu değişiklik  06.06.2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
 
3. İşverenlerce Çalışanlara Hizmet Karşılığı Yapılan Avans Ödemelerinin Binde 6 Oranında Damga Vergisine Tabi Olduğu Maddeye İlave Edilen Parantez İçi Hüküm İle Netlik Kazanmıştır.

5766 Sayılı kanunun 10. maddesi (ç) fıkrası ile Damga Vergisi Kanununun (I) sayılı tablosunun “IV Makbuzlar ve Diğer Kağıtlar” başlıklı bölümünün 1/b fıkrasına “hizmet karşılığı alınan paralar” ifadesinden sonra gelmek üzere (Avans olarak ödenenler dahil) ibaresi eklenmiştir.
 
Buna göre iş verenlerce çalışanlara hizmet karşılığı yapılan avans ödemelerinin de binde (6) oranında damga vergisine tabi olduğu hususu netlik kazanmıştır.
 

4. Yurt Dışında Hayatını Kaybeden Kişilerin Cenazesinin Türkiye’ye Girişi Sırasında Düzenlenerek Gümrük İdaresine Verilen Kağıtlar Damga Vergisinden İstisna Edilmiştir
 
5766 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesinin (e) fıkrası ile Damga Vergisi Kanunu’nun “İstisnalar” ile ilgili 2 sayılı tablosunun “1.Resmi İşlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün “c-Kişilerden resmi dairelere verilen kağıtlar” başlıklı alt bölümüne aşağıdaki (19) numaralı fıkra eklenmiştir.
 
“19. Yurt dışında hayatını kaybeden kişilerin cenazesinin Türkiye'ye girişi sırasında düzenlenerek gümrük idaresine verilen kâğıtlar.”
 
Bu suretle 06.06.2008 tarihinden itibaren yurdumuza getirilen cenazeler ile ilgili kağıtlar Damga Vergisinden istisna edilmiştir.
 
5. Damga Vergisi Kanunu’na Yeni İstisna Maddeleri Eklenmiş ve Bir İstisna Maddesi Metinden Çıkarılmıştır
 
5766 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesi (g) fıkrası ile Damga Vergisi Kanunu’nun “İstisnalar” ile ilgili 2 sayılı tablosunda aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.
 
5.1. Damga Vergisi Kanunu’na eklenen yeni istisna maddeleri
 
İstisnalar ile ilgili (2) sayılı tablonun “IV Ticari ve medeni işler ile ilgili kağıtlar” başlıklı   bölümüne aşağıdaki (37), (38) ve (39) numaralı fıkralar ile getirilen istisna maddeleri eklenmiştir.
 
“37. 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca, idare ile istekli arasında imzalanan çerçeve anlaşması ve bu anlaşmaya esas ihale kararı ile isteklilerin dinamik alım sistemine kabul edilmesine ilişkin kararlar. (Yürürlük Tarihi:01.01.2008 tarihinden geçerli olmak üzere 06.06.2008)
 
38. Kamu kurum ve kuruluşlarının talebi üzerine Türkiye'nin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlar tarafından gerçekleştirilecek olan ülke incelemeleri, araştırma, proje ve benzeri  faaliyetler nedeniyle düzenlenen kâğıtlar. (Yürürlük Tarihi:06.06.2008)
 
39. Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca satışı yapılan ve net alanı 80 m²’yi geçmeyen konutlara ilişkin olarak, İdare ile alıcı arasında imzalanan satış sözleşmeleri ve bu satışa ilişkin diğer kağıtlar.”  (Yürürlük Tarihi:06.06.2008)
 
Yukarıdaki fıkralarda belirtilen işlemlere ilişkin olarak düzenlenen kağıtlar damga vergisinden istisna edilmiştir.
 
5.2. Damga Vergisi Kanunu’na ekli 2 sayılı istisna listesinden çıkarılan istisna fıkrası
 
5766 sayılı Kanun’un (g) fıkrası ile Damga Vergisi Kanunu’nun “İstisnalar” ile ilgili (2) sayılı tablosunun “IV Kurumlarla İlgili Kağıtlar” başlıklı bölümünde yer alan aşağıdaki 24 numaralı istisna fıkrası metinden çıkarılmıştır.
 
“24- Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın menkul kıymet ihracı ve ihraca konu teminatlardan kaynaklananlar dahil her türlü işlemleri ile ilgili olarak düzenlenen ve damga vergisi bu kuruluş tarafından ödenmesi gereken makbuz ve kağıtlar”
 
istisna olmaktan çıkarılmıştır.
 
 
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
Deloitte Türkiye
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.