Numara : 95
Tarih : 19.6.2008

VERGİ SİRKÜLERİ
 
NO: 2008/95

KONU: 5766 Sayılı Kanun’la 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’na Eklenen İki Geçici Madde İle, Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu ve Fon Mülkiyetindeki Gayrimenkullerin Tahliyesi Hakkında Düzenlemeler Yapılmıştır

06.06.2008 tarih ve 26898 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 5766 sayılı “Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’na Geçici 26 ve Geçici 27’nci maddeler eklenerek yeni hükümler getirilmiştir.
 
1. Bankacılık Kanunu’na Eklenen Geçici 26’ncı Madde İle Fona Devredilen Şirketlerle İlgili Kanuni Temsilciler Hakkında Yapılan Düzenleme
 
5766 sayılı Kanun’un 23’üncü maddesi ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’na eklenen Geçici 26’ncı madde ile yapılan düzenlemenin özeti aşağıdaki gibidir.
 
1.1. 6183 sayılı AATUHK’nun “Limited Şirketlerin Amme Borçları” nın takip ve tahsili hakkındaki 35’inci maddesi Fon tarafından devralınan şirketlerde Fon’un aleyhine uygulanamaz.
 
1.2. 6183 sayılı AATUHK’nun “Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu” ile ilgili mükerrer 35’inci maddesi,
 
a. Fonun veya fon personelinin kayyım sıfatı ile atandığı şirketlerde, fonun ve personelinin aleyhine uygulanamaz.
 
b. Bankalar Kanunu ve mülga Bankalar Kanunları kapsamında banka ve şirketlerde, Bakan, Kurul veya Fon Kurulu tarafından görevlendirilen kişiler aleyhine uygulanamaz.
 
Eski Yöneticilerin Sorumluluğu
 
1.3. Ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi Fon’a devredilen veya Tasfiyesi Fon eliyle yürütülen veya başlatılan banka ve şirketlerin, eski yöneticilerinden; 6183 sayılı Kanun’un 35 ve mükerrer 35’inci maddeleri gereğince, ilgili Kanun ve mevzuat ile ana sözleşmeleri gereğince, temsile yetkilendirilmiş veya tüzel kişilerin yetkili organlarınca temsil yetkisi verilmiş kişiler ile tüzel kişiliği olmayan teşekkülü idare eden kanuni temsilciler, aşağıdaki işlem ve dönemler zarfında da kanuni temsilci addedilirler.
 
a. Fon bankalarının; yönetim ve denetimine sahip olduğu iştiraklerinden, hâkim ortağı olan tüzel kişilerden, gerçek ve tüzel kişi hâkim ortaklarının hâkim ortak olduğu şirketlerden, bu kişiler adına hareket eden veya onlar hesabına kendi adına para, mal     veya hak edinen şirketlerden olan Fon alacaklarında, banka kaynağının kullanıldığı/kullandırıldığı tarihten itibaren borcun devam ettiği dönem boyunca,
 
b. Fon bankalarının kurumsal kredilerinden kaynaklanan Fon alacaklarında, kredinin kat edildiği tarihten itibaren borcun devam ettiği dönem boyunca,
 
c. Fon gelirlerinden kaynaklanan alacaklarda, Fon alacağının ilgili kuruluşa tebliğ edildiği tarihten itibaren borcun devam ettiği dönem boyunca,
 
Tasfiye işlemleri sonuçlanıncaya ve her türlü fon alacakları tahsil edilinciye kadar yukarıda sayılan eski yöneticiler kanuni temsilci addedileceklerdir. (Yürürlülük Tarihi 06.06.2008)
 
2. İlgili Kanun Hükümlerine Göre Fon’un Mülkiyetine Geçen Veya Fon Tarafından Satışı Yapılan Gayrimenkullerin Tahliyesi ve Fonun Tazminat İsteme Hakkı İle İlgili Yapılan Düzenleme
 
5766 sayılı Kanun’un 23’üncü maddesi ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’na Geçici 27’nci madde eklenerek, Fon mülkiyetine geçen veya Fon tarafından satılan gayrimenkullerin tahliyesi ve taahhüt ihlali nedeniyle Fon’un tazminat isteme hakkı ile ilgili olarak aşağıdaki hüküm getirilmiştir.
 
“GEÇİCİ MADDE 27 – Bu Kanun ve mülga Bankalar Kanunları hükümlerine göre, Fon’un mülkiyetine geçen veya Fon tarafından satışı yapılarak alıcı  adına tescili yapılan taşınmazlarda borçlu veya üçüncü şahıslar bulunmakta ise, bu kişilere, onbeş (15) gün içinde taşınmazın tahliye edilmesini ihtar eden tahliye emri tebliğ edilir. Taşınmazın bu müddet içinde tahliye edilmemesi halinde, gerektiğinde kolluk kuvveti yardımı da alınarak borçlu veya üçüncü şahıs taşınmazdan çıkarılarak taşınmazın tahliyesi Fon tarafından gerçekleştirilir. Tahliyeye ilişkin masraflar taşınmazın yeni maliki tarafından karşılanır.
         
Fon tarafından bu Kanun ve mülga Bankalar Kanunları hükümlerine göre yapılan veya yapılmış olan satışlarda, satış şartnamesi veya eklerinde belirtilen süre içinde tahliye taahhütlerinin yerine getirilmemesi halinde de bu maddenin birinci fıkrası hükümleri uygulanır. Bu takdirde 15 günlük süre taşınmazın tahliyesine ilişkin olarak satış şartnamesi ve eklerinde belirtilen sürenin bitiminde başlar. Fon’un, taahhüt ihlali sebebiyle alıcıdan tazminat isteme hakkı saklıdır.”
(Yürürlülük Tarihi 06.06.2008)
         
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
Deloitte Türkiye


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.