Numara : 25
Tarih : 22.4.2005
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2005/25
 
KONU
 
44 Seri Nolu Damga Vergisi Genel Tebliği İle Yapılan Düzenlemeler
 
 
Maliye Bakanlığı yayımlamış olduğu 44 Seri Nolu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde (R.G.: 16/4/2005; 25788) 5281 sayılı Kanun ile Damga Vergisi Kanununda yapılan değişiklerle ilgili olarak daha önce yayımlamış olduğu 43 Seri Nolu Tebliğle yapmış olduğu düzenlemelerin bazılarını değiştirmiş, ayrıca bazı ek düzenlemeler yapmıştır.

Yapılan düzenlemeler başlıklar itibariyle aşağıdaki gibidir:
- Genel bütçeli dairelerle kişiler arasında düzenlenen kağıtlara ilişkin damga vergisi saymanlıklara veya gelir/kurumlar vergisi yönünden bağlı bulunulan vergi dairesine ödenebilecektir.
- Sürekli damga vergisi mükellefiyeti bulunmayan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri damga vergilerini gelir/kurumlar vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine ödeyebilecektir.
- Serbest meslek erbabı ihtiyari olarak sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettirebilecekler kapsamına alınmıştır.
- Vergi dairelerince 488 sayılı Kanunun 22 nci maddesi kapsamında yapılacak ödemelere ilişkin olarak düzenlenen makbuza ödemenin hangi kağıda (sözleşme, ihale kararı vb.) ve işleme (vergi, ceza, gecikme faizi) ait olduğunun yazılması gerekmektedir.
- İdarelerin 4734 sayılı kamu ihale kanununun 22 nci maddesi gereğince yaptıkları alımlar nedeniyle belli parayı ihtiva eden bir sözleşmenin düzenlenmemesi ve ihale komisyonları kurularak bir ihale kararının alınmaması halinde damga vergisi aranılmayacaktır.
- 44 Seri Nolu Tebliğdeki düzenlemelere aykırı hükümler içeren, 43 Seri Nolu Tebliğin (3.5.2), (3.6.1.) ve (3.6.2.) numaralı maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.
 44 Seri Nolu Tebliğde yer verilen açıklamaların ayrıntısına aşağıda yer verilmiştir.

1. Genel Bütçeli Dairelerle Kişiler Arasında Düzenlenen Kağıtlara İlişkin Damga Vergisi Saymanlıklara veya Gelir/Kurumlar Vergisi Yönünden Bağlı Bulunulan Vergi Dairesine Ödenebilecektir
Daha önce yayımlanan 43 Seri Nolu Tebliğ (R.G.: 4/2/2005; 25717) çerçevesinde, genel bütçeli daireler ile kişiler arasında düzenlenen kağıtlara ilişkin damga vergisinin kişiler tarafından kağıtların düzenlendiği yerdeki ilgili vergi dairesine makbuz karşılığı ödenmesi gerekmekteydi.

44 Seri Nolu Tebliğ ödemenin, kağıtların düzenlendiği yerdeki ilgili vergi dairesine değil mükellefin gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı bulunduğu vergi dairesine yapılması esasını getirmektedir. Ayrıca söz konusu damga vergisinin vergi dairesi yerine genel bütçeli idarelere hizmet veren saymanlıklara ödenmesi de mümkündür.

Bu düzenleme çerçevesinde, genel bütçeli daireler ile kişiler arasında düzenlenen kağıtlara ilişkin damga vergisi aşağıda belirtildiği şekilde ödenecektir.

Genel bütçeli daireler ile kişiler arasında düzenlenen kağıtlara (ihale kararları hariç) ait damga vergisi, anılan dairece kağıdın mahiyeti ve nispi veya maktu vergi tutarını gösteren formüle edilmiş bir yazıyla, kişinin tabi olduğu ödeme usulüne bakılmaksızın, kişiler tarafından, kağıdın düzenlenmesinden önce peşin olarak, genel bütçeli idarelere hizmet veren saymanlıklara veya mükellefin gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine makbuz karşılığı ödenir. Ayrıca, verginin ödendiğine dair mükellefçe getirilecek makbuzun aslının ilgili iş kağıdına bağlanması, makbuzun onaylı bir örneğinin ilgiliye verilmesi ve düzenlenen makbuza da verginin hangi işe ve kağıda ait olduğuna dair bilginin yazılması gerekmektedir.

Söz konusu kağıtların noterliklerde düzenlenmesi halinde, bu kağıtlara ait damga vergilerinin 1512 sayılı Noterlik Kanunu çerçevesinde noterler tarafından makbuz karşılığı tahsil ve beyan edilmesi uygulamasına devam edilecektir.

Genel bütçeli daireler tarafından alınan ihale kararlarına ait damga vergisinin, ihale kararının müteahhide tebliğinden itibaren en geç 15 gün içinde, verginin mükellefi olan müteahhitlerce, genel bütçeli idarelere hizmet veren saymanlıklara veya mükellefin gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine, ihale kararının tebliğinden itibaren en geç 15 gün içinde, beyanname verilmeksizin, makbuz karşılığı ödenmesi gerekmektedir.

2. Sürekli Damga Vergisi Mükellefiyeti Bulunmayan Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükellefleri Damga Vergilerini Gelir/Kurumlar Vergisi Yönünden Bağlı Bulundukları Vergi Dairesine Ödeyebilecektir
44 Seri Nolu Tebliğ, 43 Seri Nolu Tebliğdeki aksi yöndeki düzenlemeyi kaldırarak,  sürekli damga vergisi mükellefiyeti bulunmayan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin düzenledikleri kağıtlara ilişkin damga vergisini, gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairelerine ödemeleri esasını getirmiştir.

Mevcut düzenleme çerçevesinde katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler, döner sermayeli kuruluşlar ve bankaların sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettirmeleri zorunludur. Bu kapsamdakilerin damga vergisi defteri tutmaları ve bu defterleri notere veya ticaret sicil memurluğuna tasdik ettirmeleri zorunludur.

Kamu iktisadi teşebbüsleri, devlet ve kamu iktisadi teşebbüslerinin iştirakleri, özerk kuruluşlar, diğer kamu kuruluşları, anonim şirketler ve kurumlar vergisine tabi diğer mükellefler, kollektif ve komandit şirketler, bilanço ve işletme esasına göre defter tutanlar ile serbest meslek erbabının istemeleri halinde sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettirmeleri mümkündür. Bu kapsamdakiler sürekli mükellefiyet tesis ettirdiklerinde tasdik edilmiş damga vergisi defteri tutacaklardır, sürekli mükellefiyet tesis ettirilmediğinde ise damga vergisi kayıtları yasal defterlerde ayrıntılı olarak gösterilmek kaydı ile ayrıca damga vergisi defteri tutulmayabilir.
Buna göre, zorunlu olarak sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettirmeleri gerekenler ile yukarıda sayılanlardan ihtiyari olarak sürekli mükellefiyet tesis ettirenlerin bir ay içerisinde düzenledikleri kağıtların vergisini ertesi ayın yirminci günü akşamına kadar bağlı bulundukları vergi dairesine verecekleri damga vergisi beyannamesi ile beyan edip, aynı ayın yirmialtıncı günü akşamına kadar ödemeleri gerekmektedir.

Gerek zorunlu gerekse ihtiyari olarak sürekli mükellefiyet tesis ettirenlerin dışında kalanların (süreksiz mükellefiyeti tercih edenlerin) düzenledikleri kağıtlara ilişkin damga vergisini gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairelerine ödemeleri mümkündür. Bu durumda, düzenlenen kağıtların damga vergisi, kağıdın düzenlendiği tarihi izleyen onbeş gün içinde gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı bulunulan vergi dairesine damga vergisi beyannamesi ile beyan edilip aynı sürede ödenebilecektir.

Gelir veya kurumlar vergisi yönünden mükellefiyeti bulunmayan mükelleflerin ise süreksiz mükellefiyet çerçevesinde düzenledikleri kağıtlara ilişkin damga vergisini,
-Tek vergi dairesi bulunan il ve ilçelerde mevcut vergi dairelerine,
-Bağımsız vergi dairesi olmayan ilçelerde bağlı vergi dairesine (Malmüdürlüklerine),
-Birden fazla vergi dairesi bulunan il ve ilçelerde bu vergi dairelerinden herhangi birine,
kağıdın düzenlendiği tarihi izleyen onbeş gün içinde damga vergisi beyannamesi ile beyan edip aynı süre içinde ödemeleri gerekmektedir.

3. Serbest Meslek Erbabı İhtiyari Olarak Sürekli Damga Vergisi Mükellefiyeti Tesis Ettirebilecekler Kapsamına Alınmıştır
Serbest meslek erbabı ihtiyari olarak sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettirecekler arasına alınmıştır. Buna göre, serbest meslek erbabının sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettirmesi durumunda, bir ay içinde düzenlenen kağıtların vergisinin, ertesi ayın yirminci günü akşamına kadar gelir vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine damga vergisi beyannamesi ile bildirilip yirmialtıncı günü akşamına kadar ödenmesi gerekmektedir.

Serbest meslek erbabının sürekli mükellefiyet tesis ettirmediği durumda (süreksiz mükellefiyetin tercih edildiği durumda) düzenledikleri kağıtlara ilişkin damga vergisini yine gelir vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairelerine ödemeleri mümkündür. Bu durumda, düzenlenen kağıtların damga vergisi, kağıdın düzenlendiği tarihi izleyen onbeş gün içinde gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı bulunulan vergi dairesine damga vergisi beyannamesi ile beyan edilip aynı sürede ödenebilecektir.

4. Vergi Dairelerine Yapılacak Ödemelerde Düzenlenen Makbuzlarda Yer Alması Gereken Bilgiler
Vergi dairelerince 488 sayılı Kanunun 22 nci maddesi kapsamında yapılacak ödemelere ilişkin olarak düzenlenen makbuza ödemenin hangi kağıda (sözleşme, ihale kararı vb.) ve işleme (vergi, ceza, gecikme faizi) ait olduğunun yazılması gerekmektedir.

5. İdarelerin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci Maddesi Gereğince Yaptıkları Alımlar Nedeniyle Düzenlenen Kağıtlara İlişkin Damga Vergisi Uygulaması
İdarelerin 4734 sayılı Kanunun, ihtiyaçların ilan yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın doğrudan temini usulüne yönelik 22 nci maddesi kapsamında yapacakları alımlar nedeniyle belli parayı ihtiva eden bir sözleşmenin düzenlenmesi halinde bu sözleşmenin, idarelerce kurulacak ihale komisyonlarınca bir ihale kararının alınması halinde bu kararın, damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir. Ancak, söz konusu alımlar nedeniyle belli parayı ihtiva eden bir sözleşmenin düzenlenmemesi ve ihale komisyonları kurularak bir ihale kararının alınmaması halinde ise damga vergisi aranılmayacaktır.

6. Yürürlükten Kaldırılan Hükümler
44 Seri Nolu Tebliğdeki düzenlemelere aykırı hükümler içeren, 43 Seri Nolu Tebliğin (3.5.2), (3.6.1.) ve (3.6.2.) numaralı maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.