Numara : 96
Tarih : 19.6.2008
VERGİ SİRKÜLERİ
 
NO: 2008/96
 
KONU:5766 Sayılı Kanun İle, 30.05.2007 Tarihi İtibariyle Yönetim ve Denetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna Geçen Bankalarda Off-Shore Hesabı Olan T.C Vatandaşlarının, Elde Ettikleri Menkul Sermaye İradına İlişkin Gelir Vergisi ve Fer’ileri, Ana Para veya Faizin Mevduat Sahibine Fiilen Ödendiği Tarihe Kadar Erteleniyor.
 
06.06.2008 tarih ve 26898 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 5766 sayılı “Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un 24’üncü maddesi ile 5667 sayılı “Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Türkiye İmar Bankası Türk Anonim Şirketince Devlet İç Borçlanma Senedi Satışı Adı Altında Toplanan Tutarların Ödenmesi Hakkında Kanun”un Geçici 1’inci maddesinin ikinci fıkrası değiştirilmiştir.
 
Yapılan düzenleme ile;
 
1. 30.05.2007 tarihi itibariyle yönetim ve denetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na intikal eden ve/veya bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izin ve yetkileri kaldırılan bankalarda, bu yetkinin kaldırıldığı tarih itibariyle off-shore hesabı bulunan T.C vatandaşlarının hukuken elde edilmesine rağmen fiilen üzerinde tasarruf edilemeyen faiz gelirlerine ilişkin Gelir Vergisi ve fer’ileri, bu gelirlerin sahiplerine yatırılan para ve/veya faiz tutarının fiilen ödenmesine kadar ertelenmektedir.
 
2. Bu erteleme, mükellefin başvurusu üzerine aksi yönde bir tespit olmaması halinde yapılacaktır.
 
3. Erteleme süresince tahsil zamanaşımı işlemez.
 
4. Erteleme süresi boyunca herhangi bir faiz tahakkuk ettilmemesi halinde gecikme zammı tatbik edilmez.
 
5. Aynı süreye ilişkin faiz tahakkuk ettirilmesi halinde ise hesplanan gecikme zammı faiz tutarını aşamayacaktır.
 
6. Ertelenen amme alacaklarından erteleme şartlarını kaybetmiş olanlar 31.12.2013 tarihi itibariyle terkin edilecektir.
 
7. Madde kapsamına giren alacaklara karşılık bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten (06.06.2008) önce tahsil edilmiş olan tutarlar, mükelleflere red ve iade edilmeyecektir.
 
8. Ayrıca yapılan düzenlemeyle, maddede belirtilen bankalarda, bankanın yönetim ve denetiminin Fona intikal ettiği veya bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izin ve yetkilerinin kaldırıldığı tarihten önce off-shore hesabı açtırmış olup bu tarih itibariyle off-shore hesabından bankaya havale edilen ve havale tutarı banka nezdinde mevduat olarak kabul edilmeyenler adına bu hesaplardan elde edilen gelirler nedeniyle doğan vergi, ceza, faiz ve zamlar da kapsama alınmıştır. Böylece hak sahiplerince hukuken elde edilmesine rağmen fiilen üzerinde tasarruf edilemeyen bütün benzer gelirlerin vergisinin ödenmesi, bu gelirlerin sahiplerince tasarruf edilebildiği tarihe kadar ertelenmiş olmaktadır.
 
5766 sayılı Kanun ile 5667 sayılı Kanun’un Geçici 1’inci maddesinin değiştirilen 2’nci fıkrası aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.
 
“(2) 30/5/2007 tarihi itibarıyla, Bankalar Kanunu hükümlerine dayanılarak yönetim ve denetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na intikal eden ve/veya bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izin ve yetkileri kaldırılan bankalarda, bankanın yönetim ve denetiminin Fona intikal ettiği veya bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izin ve yetkilerinin kaldırıldığı tarihte off-shore hesabı bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının elde ettikleri menkul sermaye iradı dolayısıyla 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine göre tahakkuk etmiş olup da 30/5/2007 tarihi itibarıyla ödenmemiş olan vergilerle tahakkuk edecek vergilerin ve bunlara bağlı ceza, gecikme faizi ve gecikme zamlarının ödeme zamanı, mükellefin başvurusu üzerine ve aksi yönde bir tespit olmadığı sürece off-shore hesabındaki paranın (yatırılan para ve/veya faiz) mevduat sahibine ödenmesine kadar ertelenir. Erteleme süresince tahsil zamanaşımı işlemez ve bu süre boyunca herhangi bir faiz tahakkuk ettirilmemesi halinde gecikme zammı tatbik edilmez. Aynı süreye ilişkin faiz tahakkuk ettirilmesi durumunda ise hesaplanan toplam gecikme zammı tutarı, hesaplanan faiz tutarını aşamaz. Ertelenen amme alacaklarından erteleme şartlarını kaybetmemiş olanlar, 31/12/2013 tarihi itibarıyla terkin edilir. Madde kapsamına giren alacaklara karşılık bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tahsil edilmiş olan tutarlar, bu maddeye istinaden ret ve iade edilmez.
Bu fıkra hükmü, madde kapsamına giren bankalarda, bankanın yönetim ve denetiminin Fona intikal ettiği veya bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izin ve yetkilerinin kaldırıldığı tarihten önce off-shore hesabı açtırmış olup bu tarih itibarıyla off-shore hesabından bankaya havale edilen ve havale tutarı banka nezdinde mevduat olarak kabul edilmeyen mükellefler adına bu hesaplardan menkul sermaye iradı olarak elde ettikleri gelirler nedeniyle tarh ve/veya tahakkuk ettirilen amme alacakları hakkında da uygulanır.
Bu fıkranın uygulamasına ilişkin usûl ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.”
 
 
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
 
Saygılarımızla,
 
Deloitte Türkiye