Numara : 15
Tarih : 19.1.2004
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2004/15
 

KONU
 
20 Ocak 2004 Tarihine Kadar Verilmesi Gereken Aralık 2003 Dönemi KDV Beyannamesi Yazılı Olarak Başvurulması Halinde 26 Ocak 2004 Tarihine Kadar Verilebilecektir
 

Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğünce yayımlanan 7 sayılı Katma Değer Vergisi Sirkülerinde; 5035 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler çerçevesinde 20 Ocak 2004 tarihine kadar verilmesi gereken Aralık 2003 dönemi KDV beyannamelerinin, zor durumda kalındığı gerekçe gösterilerek ilgili Defterdarlığa yazılı başvuruda bulunulması halinde 26 Ocak  2004 tarihine kadar verilebileceği yönünde açıklama yapılmıştır.
 
Söz konusu uygulama sadece Aralık 2003 dönemi KDV beyannameleri için geçerli olacaktır. Diğer yandan, beyannamesini gerek 20 Ocak gerekse 26 Ocak 2004 tarihine kadar verenlerin beyan ettikleri KDV’yi 26 Ocak 2004 akşamına kadar ödemeleri gerekmektedir.
 
Defterdarlıklara verilmek üzere hazırladığımız zor durum dilekçesi örneğine aşağıda yer verilmiştir. Defterdarlıkların matbu (form) dilekçe kullanmadıkları durumda bu örneği kullanabilirsiniz.
 
Söz konusu katma değer vergisi sirküleri aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.
 
“T.C.MALİYE BAKANLIĞIGelirler Genel Müdürlüğü KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ / 7 Konusu            : 2003 takvim yılına ait beyannamelerin verilme ve ödenme zamanı
Tarihi    : 16.01.2004
Sayısı   : KDV-7/2004-7
İlgili olduğu maddeler            : Katma Değer Vergisi Kanunu Madde 41/1, 3 ve 46/1
 1.Giriş : Katma Değer Vergisi Kanununun 41/1,3 ve 46/1. maddelerinde 02.01.2004 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5035 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 48/3. maddesiyle yapılan değişiklik ile katma değer vergisi beyannamesinin verilme ve ödeme süreleri 01.01.2004 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmiştir.Katma Değer Vergisi Kanununun 41.maddesinin 1. fıkrası ile mükelleflerin ve vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanların katma değer vergisi beyannamelerini, vergilendirme dönemini takip eden ayın (5035 sayılı Kanunun 48/3-a maddesiyle değişen ibare) yirminci günü akşamına kadar ilgili vergi dairesine vermekle yükümlü oldukları, 3. fıkrası ile de işi bırakan mükelleflerin katma değer vergisi beyannamelerini, işin bırakıldığı tarihi izleyen ayın (5035 sayılı Kanunun 48/3-a maddesiyle değişen ibare) yirminci günü akşamına kadar verecekleri hüküm altına alınmıştır. Kanunun 46/1. maddesinde ise beyanname vermek mecburiyetinde olan mükellefler ile vergi kesmekle sorumlu tutulanların, bir vergilendirme dönemine ait katma değer vergilerini (5035 sayılı Kanunun 48/3-b maddesiyle değişen ibare) beyanname verecekleri ayın yirmialtıncı günü akşamına kadar ödemeye mecbur oldukları belirtilmiştir.Bu çerçevede, 5035 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 48/3. maddesi ile Katma Değer Vergisi Kanununun 41/1,3 ve 46/1. maddelerinde yapılan değişiklikler 01.01.2004 tarihinde yürürlüğe girdiğinden, Aralık/2003 dönemi, Ekim-Kasım-Aralık/2003 dönemi ile 2003/Aralık ayında işi bırakan mükelleflerce verilecek katma değer vergisi beyannamelerinin 20 Ocak 2004 tarihine kadar ilgili vergi dairesine verilmesi gerekmektedir. Bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelerdeki katma değer vergisi de Ocak ayının yirmialtıncı günü akşamına kadar vergi dairesine ödenecektir. 2. Aylık Beyanname Veren Mükelleflerin Aralık/2003 Dönemine Ait, Üç Aylık Beyan Dönemine Tabi Mükelleflerin Ekim-Kasım-Aralık/2003 Dönemine Ait ve Aralık/2003 Döneminde İşi Bırakan Mükelleflerin Katma Değer Vergisi Beyannamelerini Verme ve Ödeme Süreleri:Katma değer vergisi mükellefleri tarafından Bakanlığımıza yapılan müracaatlarda, gelir ve kurumlar vergisi hesap döneminin takvim yılı olması, hesap dönemi kapanış işlemlerinin uzun sürmesi ve 5035 sayılı Kanunla yapılan düzenlemenin takvim yılı sonuna isabet etmesi nedeniyle zor durumda kalındığı ifade edilerek Aralık/2003 dönemine ait katma değer vergisi beyannamelerinin 25 Ocak tarihine kadar verilebilmesi talep edilmiştir.Aynı zamanda gelir ve kurumlar vergisi mükellefi de olan katma değer vergisi mükelleflerinin taleplerine gerekçe olarak gösterilen hususlar, Bakanlığımızca zor durum kabul edilmekle birlikte 213 sayılı Vergi Usul Kanununda topluca beyanname verme süresini uzatan bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 17. maddesinde yer alan hükme göre, zor durumda bulunmaları hasebiyle vergi muamelelerine ilişkin ödevleri süresi içinde yerine getiremeyecek olan mükelleflerin beyan süresi bitmesinden önce ayrı ayrı müracaatta bulunmaları halinde kanuni sürenin bir katını geçmemek üzere Bakanlığımızca mühlet verilmesine imkan tanınmaktadır. Bu maddenin son fıkrasında da Maliye Bakanlığının mühlet verme yetkisini tamamen veya kısmen mahalli maliye teşkilatına devredebileceği düzenlenmektedir. Sadece 2004/Ocak ayında verilecek katma değer vergisi beyannamelerine münhasır olmak üzere, 20 Ocak 2004 tarihi mesai saati sonuna kadar bir dilekçe ile zor durumda bulunduğunu belirterek başvuran mükelleflere süre verilmesi konusunda Defterdarlıklar yetkili kılınmıştır.Bu çerçevede, zor durumda bulunan mükelleflerin ilgili Defterdarlıklara yazılı olarak başvurmaları halinde Defterdarlıklarca, Aralık/2003 dönemi, Ekim-Kasım-Aralık/2003 dönemi ile 2003/Aralık ayında işi bırakan mükelleflerce verilecek katma değer vergisi beyannamelerinin 25 Ocak 2004 (bu günün tatile rastlaması nedeniyle 26 Ocak 2004) tarihine kadar ilgili vergi dairesine verilebilmesi hususunda süre tanınabilecektir. Öte yandan, beyannamesini gerek 20 Ocak tarihine kadar gerekse 26 Ocak tarihine kadar veren mükelleflerin beyan ettikleri vergiyi 26 Ocak 2004 akşamına kadar ödeyecekleri tabiidir.Bilgi ve gereği ilgililere duyurulur. Kemal UNAKITAN
Maliye Bakanı”
 
ZOR DURUM DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ:
 
“......   Defterdarlığına
 
.... Vergi Dairesinin ....  vergi kimlik numaralı mükellefiyiz.
 
5035 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler çerçevesinde 20 Ocak 2004 tarihine kadar vermemiz gereken Aralık 2003 dönemine ilişkin katma değer vergisi beyannamemizi, hesap dönemi kapanış işlemlerimizin uzun sürmesi ve 5035 sayılı Kanun ile yapılan düzenlemenin takvim yılı sonuna isabet etmesi nedeniyle süresinde verme imkanımız bulunmamaktadır.
 
Bu nedenle, Aralık 2003 dönemi katma değer vergisi beyannamemizin 26 Ocak 2004 tarihine kadar verilebilmesi için Vergi Usul Kanununun 17 nci maddesi hükmüne göre tarafımıza süre verilmesi husunda gereğini arz ederiz.”
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.