Numara : 86
Tarih : 12.6.2008
VERGİ SİRKÜLERİ
 
NO: 2008/86
 
KONU: 2008/7 Sayılı Tahsilat İç Genelgesi İle Motorlu Taşıtlar Vergisi, Gecikme Zammı, Trafik Para Cezaları, Karayolu Taşıma Kanunu’na Göre Verilen İdari Para Cezaları, Geçiş Ücreti, İle Bunlara İlişkin Fer’i Borçlar Tecil ve Taksitlendirme Kapsamına Alınmıştır.
 
Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Resmi İnternet sitesinde yayınlanan 2008/1 sayılı Tahsilat İç Genelgesi ile; daha önce 2007/3 sayılı genelge ile tecil edilemeyeceği duyurulan aşağıdaki vergi borcu; cezalar ve ferileri yeniden tecil ve taksitlendirme kapsamına alınarak vergi dairelerine yetki verilmiştir.
 
1. Tecil ve Taksitlendirilebilecek Borçlar
 
Amme borçlularının, maliki oldukları motorlu taşıta ilişkin, fenni muayene yaptırabilmeleri denize veya uçuşa elverişlilik belgesi alabilmeleri için aşağıdaki vergi borcu, cezalar ve ferileri tecil ve taksitlendirilebilecektir.
 
  • Motorlu Taşıtlar Vergisi
  • Motorlu Taşıtlar Vergisine Ait Gecikme Zammı
  • Karayolları Trafik Kanunu’na Göre Verilen Trafik Para Cezaları
  • Karayolları Taşıma Kanunu’na Göre Verilen İdari Para Cezaları
  • Karayolları Gen. Müd. Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Uyarınca Tahsili Gereken Geçiş Ücreti, ve İdari Para Cezaları
  • Yukarıdaki Borçların Fer’ileri
 
2. Vergi Dairelerine Verilen Yetki
 
Bu  İç Genelge ile tecil ve taksitlendirilmesi uygun görülen amme alacaklarının tecilinde;
  • Tecili talep edilen alacağın tutarına bakılmaksızın talebi değerlendirerek sonuçlandırmaya,
  • 01.07.2008 tarihine kadar sonuçlandırılacak tecil taleplerinde tecil müracaat tarihinden itibaren azami 18 ayı aşmayacak şekilde süre vermeye,
  • 01.07.2008 tarihinden itibaren sonuçlandırılacak tecil taleplerine ise tecil müracaat tarihinden itibaren azami 30 ayı aşmayacak şekilde süre vermeye,
vergi daireleri yetkili kılınmıştır.
 
Öte yandan, söz konusu borçları tecil edilen amme borçlularının tecil şartlarına uygun ödeme yaptığı sürece maliki oldukları motorlu taşıta ilişkin fenni muayene yaptırabilmeleri, denize veya uçuşa elverişlilik belgesi alabilmeleri için "Fenni Muayene İzin Belgesi"nin düzenlenmesi gerekmektedir.
 
3. Aracın Satış ve Deviri Halinde Tecil Edilen Borç Def’aten Ödenecektir.
 
Genelgede, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin (c) bendi uyarınca motorlu taşıtların satış ve devirleri sırasında ise tecil edilen söz konusu borçlar defaten ödenmediği takdirde "Motorlu Taşıtların Satış ve Devrine Ait İlişik Kesme Belgesi" düzenlenmeyeceği açıklanmıştır.
 
Genelgeye göre, ayrıca, yapılacak tecil ve taksitlendirme işlemlerinde 7 ve 10 Seri No'lu Tahsilat İç Genelgeleri de dikkate alınacaktır.
 
 
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
 
Saygılarımızla,
 
Deloitte Türkiye
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.