Numara : 78
Tarih : 16.12.2005

VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2005/78

KONU

2006 Yılında Vergi Usul Kanununa Göre Uygulanacak Çeşitli Had ve Miktarlar

 
Gelir İdaresi Başkanlığının internet sayfasında  yayımlanan 354 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Vergi Usul Kanununun 104, Mükerrer 115, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, Mükerrer 355 inci maddelerinde yer alıp 2005 yılında uygulanan miktarların 2005 yılı için tespit edilen yeniden değerleme oranında (% 9,8) artırılması suretiyle belirlenen ve 1/1/2006 tarihinden itibaren uygulanacak olan miktarlar açıklanmıştır.
Söz konusu miktarlar aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.
 
VUK Md.
Konu
1/1/2006’dan itibaren geçerli miktar (YTL)
104
Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerde ayrıca yapılacak ilanen tebligata konu asgari vergi ve ceza miktarı
120.000
Mük. 115
Tahakkuktan vazgeçme
14
177
Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri
(Bent numaralarına göre)
1) 96.000 ve
130.000
2)  52.000
3)  96.000
232
Fatura kullanma mecburiyeti
520
252
Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç
1,50
313
Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar (amortisman ayırma sınırı)
 
520
343
En az ceza haddi
6,00 (damga vergisi) ve
12,90 (diğer vergiler)

352/I
Birinci derece usulsüzlük cezası (Kanuna bağlı cetvelde yer alanlar)
1)       70
2)       46
3)       23
4) 11,80
5)   6,00
6)   2,90
352/II
İkinci Derece Usulsüzlük cezası (Kanuna bağlı cetvelde yer alanlar)
1)      40
2)      23
3) 11,80
4)   6,00
5)   2,90
6)   1,60
353
Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil usul hükümlerine uyulmaması (Özel usulsüzlük cezası; bent numaralarına göre)
1) 129    (her bir belge için) ve 60.000 (yıllık üst sınır)
2) 129, 6.000 ve 60.000
4) 129
6) 2.900
7) 150
8) 460
9) 600
10) 460
355
Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza (Bent numaralarına göre)
1) 1.290
2) 600
3) 290
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.