Numara : 69
Tarih : 14.11.2005
VERGİ  SİRKÜLERİ
 NO: 2005/69

KONU

2005 Yılı Yeniden Değerleme Oranı (% 9,8) Olarak Açıklandı 


Gelir İdaresi Başkanlığının internet sayfasında yayımlanan 353 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağında, Vergi Usul Kanununun Mükerrer 298 inci Maddesinin (B) fıkrasına göre 2005 yılı için tespit edilen yeniden değerleme oranı % 9,8 (yüzde dokuz virgül sekiz) olarak açıklanmıştır. Bu oran aynı zamanda 2005 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır. 

Bilindiği gibi, 5024 sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanununda yapılan değişiklikler sonrasında 1/1/2004 tarihinden itibaren vergi matrahlarının tespitinde enflasyon düzeltmesi uygulamasına geçilmesiyle birlikte yeniden değerleme kurumu aynı tarihten geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır. Bununla birlikte, gerek diğer vergi uygulamalarında gerekse vergi dışı diğer mevzuatta yeniden değerleme oranına atıfta bulunulmuş olması nedeniyle yeniden değerleme oranı Maliye Bakanlığınca açıklanmaya devam edilmektedir.

Açıklanan yeniden değerleme oranıyla birlikte, Gelir Vergisi Kanununun Geçici 59 uncu Maddesi hükmü kapsamında 26/7/2001 – 31/12/2005 tarihleri arasında ihraç edilen Devlet tahvilleri ve Hazine bonolarının faiz gelirleri ve elden çıkarılmasından 2006 yılında sağlanan kazançlara uygulanacak istisna tutar 191.089,20 YTL olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Söz konusu istisna tutarı 2005 yılında elde edilen gelirler için 174.033,88 YTL olarak uygulanmaktadır.

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.