Numara : 64
Tarih : 19.10.2005
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2005/64
 
KONU
 
2005 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Enflasyon Düzeltmesi Uygulanmayacaktır
 
 
Gelir İdaresi Başkanlığı www.gelirler.gov.tr adresindeki internet sitesinde yayımlamış olduğu 21 Sayılı Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde, Devlet İstatistik Enstitüsü’nün (DİE) açıklamış olduğu Eylül 2005 ayı TEFE değerlerine atfen hesap dönemi takvim yılı olan mükelleflerin 2005 yılı üçüncü geçici vergi döneminde enflasyon düzeltmesi yapmayacaklarını açıklamıştır.

Vergi Usul Kanununun 5024 sayılı Kanun ile değişik Mükerrer 298 inci maddesine göre; TEFE’deki artışın içinde bulunulan dönem dahil son üç hesap döneminde % 100’den ve içinde bulunulan hesap döneminde % 10’dan fazla olması halinde geçici vergi dönemleri dahil enflasyon düzeltmesi uygulanması gerekmektedir. Geçici vergi dönemleri bakımından  bu oranların tespitinde son üç hesap dönemi yerine üçer aylık dönemlerin son ayı dahil önceki otuzaltı ay ve içinde bulunulan hesap dönemi yerine son oniki ay dikkate alınmaktadır. Bir hesap dönemi içindeki geçici vergi dönemlerinin herhangi birinde düzeltme yapılması halinde takip eden geçici vergi dönemlerinde ve içinde bulunulan hesap döneminin sonunda da düzeltme yapılması gerekmektedir.

Diğer yandan, bir hesap döneminde enflasyon düzeltmesi uygulandıktan sonra izleyen dönemde enflasyon düzeltmesi uygulaması ancak her iki şartın birlikte gerçekleşmemesi halinde sona ermektedir.

DİE  Eylül 2005 ayına ilişkin TEFE değerini 8.950,24 olarak açıklamıştır. Bu değer, 1/10/2002 tarihine göre % 100’ün altında olmakla birlikte 1/10/2004 tarihine göre % 10’un üzerinde bir artışı ifade etmektedir.

Gelir İdaresi Başkanlığı, TEFE’deki söz konusu % 100 ve % 10 artış oranının her ikisinin birden aşılmadığı gerekçesiyle hesap dönemi takvim yılı olanlar bakımından 2005 yılı üçüncü geçici vergi döneminde enflasyon düzletmesi yapılmayacağını açıklamıştır.
Bununla birlikte, kendilerine özel hesap dönemi tayin edilmiş olanların, özel hesap dönemlerinin başlangıç ve bitiş tarihlerine göre belirlenen vergi dönemlerini esas alarak TEFE’deki söz konusu % 100 ve % 10 artış oranlarının her ikisinin birden aşılıp aşılmadığını tespit etmek suretiyle kendi durumlarını belirlemeleri gerekmektedir. Bu şekilde esas alınan vergi dönemleri itibariyle söz konusu oranların her ikisinin birden aşılmış olması halinde enflasyon düzeltmesi yapılması gerekecektir. Bu oranlardan herhangi birisinin aşılmış olması veya her ikisinin de aşılmamış olması hallerinde ise enflasyon düzeltmesi yapılmayacaktır.

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.