Numara : 23
Tarih : 12.4.2005
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2005/23
 
KONU

2004 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Düzenlenmesine İlişkin
Açılamalar  

 
Gelirler Genel Müdürlüğünce yayımlanan 17 Sayılı Kurumlar Vergisi Sirkülerinde 2004 vergilendirme dönemine ilişkin  kurumlar
vergisi  beyannamesinin düzenlenmesine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.
Bilindiği gibi, 346 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 31/12/2004 tarihi itibariyle aktif toplamı 200 milyar Türk Lirasını (200.000 YTL) veya 2004 hesap dönemine ait ciroları toplamı 400 milyar Türk Lirasını (400.000 YTL) aşan kurumlar vergisi mükelleflerinin, yıllık kurumlar vergisi beyannamesi ve geçici vergi beyannamelerini elektronik ortamda gönderme zorunluluğu getirilmiştir. (Beyannamelerini elektronik ortamda gönderme zorunluluğu bulunanlarla ilgili olarak 2005/16 sayılı vergi sirkülerimize bakılabilir). 2004 vergilendirme dönemine ilişkin elektronik ortamda gönderilecek kurumlar vergisi beyannamesinin düzenlenmesine ilişkin açıklamalar, www.gelirler.gov.tr adresinin “e-Beyanname” bölümündeki “Uygulama Yazılımı Kullanıcı Kılavuzu” nda yapılmıştır.

Aşağıdaki açıklamalar elektronik ortamda gönderilmeyecek olan kurumlar vergisi beyannamelerinin düzenlenmesine ilişkindir.

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN DOLDURULMASI

A) İDARİ BİLGİLER
TABLO-1’ in üzerinde yer alan bu bölüme ilişkin açıklamalara satır numaraları itibarıyla aşağıda yer verilmiştir.
1- Bu alana bağlı bulunulan vergi dairesinin adı yazılacaktır.
2- İl ve ilçe belirtilecektir.
3- Mükellefiyet Şekli: Mükellefler, dar veya tam mükellef olmalarına göre durumlarına uygun kısmı işaretleyeceklerdir.
4- Vergilendirme Dönemi: İlk satıra mükelleflerin tâbi oldukları hesap döneminin başlangıç tarihi, ikinci satıra ise hesap döneminin bitiş tarihi yazılacaktır. Örneğin, hesap dönemi takvim yılı olan bir mükellef (2004 yılı için) ilk satıra 01/01/2004; ikinci satıra ise 31/12/2004 yazacaktır.
5- Vergi Kimlik No: Mükellefler bu kısma, vergi dairesince kendilerine verilen on haneli vergi kimlik numarasını yazacaklardır.
6- Kurum Sicil No: Şirketler ve kooperatifler ticaret sicil numarasını, vakıflar vakıf sicil numarasını, dernekler dernek sicil numarasını yazacaklardır.

B) KURUMUN KİMLİK VE ADRES BİLGİLERİ
TABLO-1’ de yer alan “Kurumun Kimlik ve Adres Bilgileri” ne ilişkin açıklamalara satır numaraları itibarıyla aşağıda yer verilmiştir.
1- Unvanı: Mükellef kurumun unvanı uygun kısaltmalarla yazılacaktır.
2- Hukuki Yapısı: Mükellef kurumun hukuki niteliği yazılacaktır. “Anonim Şirket” , “İktisadi İşletme”, “Kooperatif” veya “İş Ortaklığı” gibi.
3- Faaliyet Kodu: Yapılan işin niteliğine uygun olarak, (www.gelirler.gov.tr) internet adresinde yayımlanan listelerden tespit edilecek faaliyet kodu yazılacaktır. Birden fazla alanda faaliyette bulunan mükellefler, cirosu en yüksek olan faaliyetin kodunu yazacaklardır.
4- Adres Değişikliği: Daha önce bildirilen adreste bir değişiklik olup olmadığına göre ilgili kutu işaretlenecektir.
5- Kanuni veya İş Merkezinin Adresi: Kurumun kanuni veya iş merkezinin adresi ile ilgili ayrıntılar uygun kısaltmalarla yazılacaktır. Daha önce bildirilen adreste herhangi bir değişiklik yok ise bu kısım boş bırakılacaktır. İl kodu olarak ilin trafik kodu yazılacaktır.
6- Ülkesi: Buraya sadece dar mükellef kurumun ana merkezinin bulunduğu ülke adı yazılacaktır
7- E-Posta Adresi: Mükellef kurumla iletişimde kullanılabilecek bir e-posta adresi yazılacaktır. Bakanlık, mükellefle bu adres vasıtasıyla irtibat kurabilecektir.
8- Telefon No., Faks No, Cep Tel.No: Bu satırlara, alan kodu ile birlikte söz konusu bilgiler yazılacaktır.

C) DAR MÜKELLEFİN TEMSİLCİSİNİN KİMLİK VE ADRES BİLGİLERİ
TABLO-2’ de yer alan “Dar Mükellefin Temsilcisinin Kimlik ve Adres Bilgileri” ne ilişkin bu bölüm, yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde doldurulacaktır.

D) KURUMA BAĞLI İŞYERLERİNİN TÜRÜ VE SAYISI
TABLO-3’ de yer alan “Kuruma Bağlı İşyerlerinin Türü ve Sayısı” na ilişkin bu bölümde, kuruma bağlı işyerlerinin türü ve sayısı ayrı ayrı belirtilerek toplamları 17 no.lu satıra yazılacaktır.

E) GEÇMİŞ YIL ZARARLARI
TABLO-4‘ de yer alan “Geçmiş Yıl Zararları” na ilişkin bu bölümde,indirilmesi imkan dahilindeki geçmiş yıl zararları ilgili satırlara yazılacak ve toplamları 27 no.lu satırda gösterilecektir.

F) KAZANÇ VE MATRAH BİLDİRİMİ
TABLO-5’ de yer alan “Kazanç ve Matrah Bildirimi” ne ilişkin açıklamalara satır numaraları itibarıyla aşağıda yer verilmiştir.
28- Ticari Bilanço Karı, 29- Ticari Bilanço Zararı: Bu satırlara, mükellefin ticari karı veya zararı yazılacaktır. Bu tutar, istisna ve indirimler dahil bütün kurum kazancını içermelidir. Bu bağlamda kurum kazanç yada zararı, beyannamenin 32-43 satırları ile 52-60 satırları arasındaki satırlarda yer alan tutarları da içermelidir. Bu satırlarda yer alan istisna ve indirimlerden bir kısmı veya tamamı, dönem içinde defterler üzerinde kazançtan indirim konusu yapılmış ise, indirilen söz konusu tutarlar, 30 no.lu “Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler” satırına yazılmak suretiyle kurum kazancına ilave edilecektir.
30- Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler: Dönem içinde kurum kazancından indirilen ancak vergi mevzuatına göre indirilmesi mümkün olmayan bilumum giderler bu satıra yazılacaktır.
31- Önceki Yıl Ayrılan Finansman Fonu: 4369 sayılı Kanunla uygulamadan kaldırılan finansman fonundan 2004 yılına isabet eden tutar yazılacaktır.
a) “Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler”; bölümündeki (32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ve 43) no.lu satırlar, kurum kazancı zarar olsa dahi doldurulacak ve zarar artırıcı unsur olarak dikkate alınacaktır.
32- İştirak Kazançları (K.V.K.Mad.8/1): Kurumların, tam mükellefiyete tâbi başka bir kurumun sermayesine iştiraklerinden elde ettikleri kazançlar yazılacaktır.
33- Yatırım Fon ve Ortaklıklarının Portföy İşletmecilik Kazancı (K.V.K.Mad.8/4): Yatırım fon ve ortaklıklarının, Kurumlar Vergisi Kanununun 8/4 üncü maddesi kapsamında elde ettikleri kazançlar yazılacaktır.
34- Rüçhan Hakkı Kupon Satış ve Emisyon Primi Kazancı (K.V.K.Mad.8/5): Kurumların rüçhan hakkı kuponlarının satışından elde ettikleri kazançları ile anonim şirketlerin kuruluşlarında veya sermayelerini artırdıkları sırada çıkardıkları hisse senetlerinin itibarî değerlerinin üzerinde elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar yazılacaktır.
35- Yurt Dışı İnşaat ve Onarma İşlerinden Sağlanan Kazançlar (K.V.K.Mad.8/7): Yurt dışında yapılan inşaat, onarma, montaj işleri ve teknik hizmetlerden sağlanan ve Türkiye'de genel netice hesaplarına intikal ettirilen kazançlar yazılacaktır.
36- Eğitim ve Öğretim Kurumları ile Dernek ve Vakıflara Ait Rehabilitasyon Merkezlerinin İşletilmesinden Elde Edilen Kazançlar (K.V.K. Mad.8/8): 25/11/2004 tarih ve 25651 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 254 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yapılan açıklamalar çerçevesinde bu tür faaliyetlerden elde edilen kazanç tutarı yazılacaktır.
37- K.V.K.Geçici Mad.28/a: Tam mükellefiyete tâbi kurumların, söz konusu madde kapsamındaki iştirak hisselerinin veya gayrimenkullerinin satışından doğan ve vergi mevzuatı uyarınca istisna uygulanacak kazanç tutarı yazılacaktır.
38- Yurtdışı İştirak ve Şube Kazançları (K.V.K.Geçici Mad.33): Söz konusu madde uyarınca, kurumların bu maddenin yürürlüğe girdiği 31/07/2004 tarihinden itibaren 31/12/2004 tarihine kadar; yurt dışı iştiraklerinden elde ettikleri iştirak kazançları ile yurt dışında bulunan şubeleri aracılığı ile elde ettikleri kurum kazançları, 2004 vergilendirme dönemi kurum kazancına dahil edilmek ve 30/06/2005 tarihine kadar da Türkiye' ye transfer edilmiş olmak şartıyla, kurumlar vergisinden istisna edilmiştir. Söz konusu kazanç tutarı bu satıra yazılacaktır.
39- Serbest Bölgelerde Elde Edilen Kazançlar: 04/09/2004 tarih ve 25573 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 85 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde yapılan açıklamalar çerçevesinde hesaplanacak istisna kazanç tutarı bu satıra yazılacaktır.
40- 4325 sayılı Kanun Kapsamında İstisna Kazançlar: 4325 sayılı Kanunun 3/a maddesi uyarınca istisna uygulanacak kazanç tutarı bu satıra yazılacaktır. İlgili mevzuat gereği düzenlenecek yeminli mali müşavirlik tasdik raporu da genel esaslar çerçevesinde vergi dairesine teslim edilecektir.
41- Teknoloji Geliştirme Bölgelerinden Elde Edilen Kazançlar: Bu bölgelerde faaliyet gösteren mükelleflerin, münhasıran bu bölgelerdeki yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri ve 4691 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi uyarınca istisna uygulanacak kazanç tutarı yazılacaktır.
42- AR-GE İndirimi (K.V.K. Mad.14/6): 20/02/2005 tarih ve 25733 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 86 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde yapılan açıklamalar çerçevesinde hesaplanacak “AR-GE İndirimi” bu satıra yazılacaktır.
43- Diğer İndirimler ve İstisnalar: Yukarıda yer alan indirim ve istisnalar dışında kalan ve özel kanunlarında yer alan hükümler dolayısıyla sağlanan istisnalar ile değerleme işlemlerinden kaynaklanan indirimler bu satıra yazılacaktır.
Bu satırın doldurulması halinde, indirim ve istisna konusu kazançların nelerden oluştuğunu açıklayan bir yazı beyannameye eklenecektir.
e-Beyannamenin doldurulmasında ise “Diğer indirim ve istisnalar” ın, her bir indirim ve istisnanın, hangi mevzuattan veya işlemden kaynaklandığı belirtilecek şekilde ayrı ayrı satırlara yazılması gerekmektedir.
44- Kar ve İlaveler Toplamı: 28, 30 ve 31 no.lu satırların toplamı bu satıra yazılacaktır.
45- Cari Yıla Ait Zarar, İstisnalar ve İndirimler Toplamı: 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ve 43 no.lu satırların toplamı bu satıra yazılacaktır
46- Zarar, 47- Kar : Bu satırlara, 44 ve 45 no.lu satırlarda yer alan tutarların farkı (Kar/Zarar) yazılacaktır. 44 no.lu satır büyükse fark 47 no.lu satıra, 45 no.lu satır büyükse fark 46 no.lu satıra yazılacaktır.
48- Diğer Geçmiş Yıl Zararları, 49- İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları: 47 no.lu satırda yer alan “KAR” tutarına ulaşıncaya kadar; öncelikle geçmiş yıl zararları mahsup edilecektir. Geçmiş yıl zararlarının mahsubunda en eski yıla öncelik verilecek, aynı yıla ilişkin zarar mahsubunda ise istisnadan kaynaklanan zarar tutarı öncelikle mahsup edilecektir.
Örneğin, 1999 yılı geçmiş yıl zararı 48 no.lu satırdan indirim konusu yapılacaktır. Kalan tutar varsa bu tutar kadar 2000 yılı istisnadan kaynaklanan zarar tutarı 49 no.lu satıra yazılacak, kalan tutara kadar da 2000 yılı diğer geçmiş yıl zararları 48 no.lu satıra ilave edilecektir. 2001, 2002 ve 2003 yılları zarar mahsubunda da 2000 yılı zarar mahsubu için yapılan açıklamalar geçerli olacaktır.
50- Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararı: 47 no.lu satırdaki “Kar” tutarını aşmamak kaydıyla 48 ve 49 no.lu satırların toplam tutarı bu satıra yazılacaktır.
51- İndirime Esas Tutar: 47 no.lu satırdaki tutardan 50 no.lu satırdaki tutarın mahsubundan sonra kalan müspet fark, bu satıra yazılacaktır.
b) “Kazancın Bulunması Halinde İndirilecek İstisna ve İndirimler”: 52-60 no.lu satırlar arasındaki satırlar, kazancın bulunması halinde indirilecek istisna ve indirimlere ait olup 51 no.lu satırda yer alan “İndirime Esas Tutar” a ulaşıncaya kadar bu satırlardaki tutarlardan indirim yapılacaktır.
e-Beyannamede ise, “İndirime Esas Tutar” satırında herhangi bir tutar mevcut değil ise, bu bölüm bilgi amaçlı doldurulabilecektir. Ancak sonuç hesaplarını etkilemeyecektir.
52- Risturnlar (K.V.K.Mad. 8/2): Madde kapsamındaki kooperatiflerin ortakları için hesapladıkları risturn tutarı yazılacaktır.
53- Bağış ve Yardımlar (K.V.K. Mük.Mad.14/1-b): Kurumlar Vergisi Kanununun mükerrer 14/1-b maddesi uyarınca makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımların toplamının, o yıla ait kurum kazancının % 5' ine kadar olan kısmı yazılacaktır.
67 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde de belirtildiği üzere, indirilebilecek bağış ve yardım tutarının tespitinde esas alınan kurum kazancı, zarar mahsubu dahil giderler düşüldükten, iştirak kazançları hariç indirim ve istisnalar düşülmeden önceki [Kar ve İlaveler Toplamı–(İştirak Kazançları İstisnası+Geçmiş Yıl Zararları)] tutardır.
54- Eğitim ve Sağlık Tesisleri ile Yurt İnşasına İlişkin Bağış ve Yardımlar (K.V.K.Mük.Mad.14/1-c): Kurumlar Vergisi Kanununun mükerrer 14/1-c maddesi uyarınca, anılan maddenin (b) bendinde sayılan kamu kurum ve kuruluşlarına okul, sağlık tesisi, yüz yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde elli yatak) kapasitesinden az olmamak üzere öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi ve bakım ve rehabilitasyon merkezi inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşası için bu kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için 31/07/2004 tarihinden itibaren yapılan her türlü nakdi ve ayni bağış ve yardımların tamamı yazılacaktır.
31/07/2004 tarihinden önce maddede sayılan kamu kurum ve kuruluşlarına okul, sağlık tesisi, yüz yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde elli yatak) kapasitesinden az olmamak üzere öğrenci yurdu inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşası için bu kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için her türlü nakdi ve ayni bağış ve yardımların tamamı ise matrahın tespitinde indirim olarak dikkate alınacaktır.
31/07/2004 tarihinden önce çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi ve bakım ve rehabilitasyon merkezi inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşası için bu kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdi ve ayni bağış ve yardımların ise, 53 no.lu satırda yapılan açıklamalar uyarınca kurum kazancının %5’ i ile sınırlı bağış ve yardımlar kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.
55- Kültür ve Turizm Amaçlı Bağış ve Yardımlar (K.V.K. Mük.Mad.14/1-d): Kurumlar Vergisi Kanununun mükerrer 14/1-d maddesi uyarınca, genel ve özel bütçeli kamu idareleri ile il özel idareleri ve belediyeler, köyler ve kamu yararına çalışan dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve bilimsel araştırma faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan ya da Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen veya desteklenmesi uygun görülen projelere 31/07/2004 tarihinden itibaren yapılan bağış ve yardımların 2004 yılı için tamamı bu satıra yazılacaktır.
Bu bent uyarınca yapılacak bağış indirimi uygulaması için bağış yapılan projenin Kültür Bakanlığı tarafından desteklendiği veya desteklenmesinin uygun görüldüğüne ilişkin ilgili Bakanlığın yazısı eklenecektir.
e-Beyanname gönderen mükelleflerin ise söz konusu yazıyı kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği sürenin sonuna kadar bağlı bulundukları vergi dairesine vermeleri gerekmektedir.
Öte yandan, Vakıflar Genel Müdürlüğünün idaresinde ve denetiminde bulunan mazbut vakıflar ile belediyeler dahil diğer kamu kurum ve kuruluşları adına kayıtlı olan, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu nezdinde eski eser tescilli abide eserlerin; bakımı, onarımı, restore edilmesi ve yaşatılması amacıyla abide eserin kayıtlı olduğu kurum ve kuruluşlara 01/01/2004-30/07/2004 arasında yapılan bağış ve yardımların tamamı, matrahın tespitinde indirim olarak dikkate alınacaktır.
56- Sponsorluk Harcamaları (K.V.K. Mük.Mad.14/1-e): Kurumlar Vergisi Kanununun mükerrer 14/1-e maddesine göre, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamındaki sponsorluk harcamaları ile ilgili olarak Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sponsorluk Yönetmeliği uyarınca 31/07/2004 tarihinden itibaren yapılan sponsorluk harcamaları bu satıra yazılacaktır. Bu tutar, amatör spor dalları için yapılan sponsorluk harcamalarının tamamı, profesyonel spor dalları için yapılan sponsorluk harcamalarının ise % 50’si olacaktır.
13/03/2004-30/07/2004 arasında yapılan sponsorluk harcamalarının ise amatör spor dalları için tamamı, profesyonel spor dalları için %50’ si matrahın tespitinde indirim olarak dikkate alınacaktır.
57- Gerçekleşen Yatırım Harcamaları İndirimi: Gelir Vergisi Kanununun geçici 61 inci maddesinin birinci fıkrasına göre, 24/04/2003 tarihinden önce yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımlarla ilgili yatırım harcamalarına (teşvik belgelerine bu tarihten sonra ilave edilen iktisadî kıymetler için yapılan harcamalar hariç), yatırım indirimi uygulamasına ilişkin olarak Gelir Vergisi Kanununun bu tarihten önce yürürlükte bulunan hükümleri uygulanacaktır. İsteyen mükellefler, bu maddenin yürürlük tarihinden önce yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında bu tarihten itibaren yaptıkları harcamaları (öngörülen harcamalar kapsamında daha önce yatırım indirimi istisnasından yararlanmış harcamalar hariç) için bu Kanunun 19 uncu maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde yatırım indirimi istisnasından yararlanabileceklerdir. Bunun için, maddede belirtilen süre içinde bağlı bulunulan vergi dairesine bir bildirimde bulunulmuş ve tercihin, alınmış olan yatırım teşvik belgelerinin tamamı için yapılmış olması şarttır.
Söz konusu uygulama ile ilgili olarak, yine aynı Kanunun geçici 65 inci maddesi de dikkate alınarak, yatırım indirimi istisnasında 4842 sayılı Kanunla yapılan değişiklik öncesi uygulamayı tercih eden mükelleflerin yaptıkları yatırım harcamalarına ilişkin olarak gerçekleşen yatırım harcaması tutarı üzerinden teşvik belgelerinde belirtilen indirim oranının uygulanması suretiyle hesaplanacak indirim tutarı bu satıra yazılacaktır.
4842 sayılı Kanunla yapılan değişiklik sonrası Gelir Vergisi Kanununun 19 uncu maddesi kapsamında yatırım indirimi istisnasından yararlanan mükellefler ise yaptıkları yatırım harcaması tutarının %40’ ını hesaplayarak bu satıra yazacaklardır
58- Öngörülen Yatırım Harcamaları İndirimi: Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, yatırım indirimi istisnasında 4842 sayılı Kanunla yapılan değişiklik öncesi uygulamayı tercih eden mükelleflerce, anılan Kanunla kaldırılan Gelir Vergisi Kanununun Ek:1-6 maddeleri hükümlerine göre öngörülen yatırım harcaması tutarı üzerinden teşvik belgelerinde belirtilen indirim oranının uygulanması suretiyle hesaplanacak indirim tutarı yazılacaktır.
59- Toplam Yatırım İndirimi: 57 ve 58 no.lu satırların toplamı bu satıra yazılacaktır.
Mükelleflerin, yatırım indirimi istisnasından yararlanmaları için aranan şartları taşıdıklarının yeminli mali müşavirlerce tasdikine ilişkin usul ve esaslar ile yatırım indirimi istisnasından yararlanmak için yeminli mali müşavir tasdik raporu ibraz zorunluluğuna ilişkin hadler, 35 Seri No.lu SM, SMMM Ve YMM Kanunu Genel Tebliği ile belirlenmiştir. Bu hadleri aşan yatırım harcamalarının söz konusu istisnadan yararlanabilmesi için mükelleflerin bu işlemlerini yeminli mali müşavirlere tasdik ettirmeleri zorunludur.
Yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyanname ve eklerinin tasdiki (tam tasdik) için sözleşme düzenlemiş olan mükelleflerin de yatırım indirimi istisnasından yararlanmaları için yatırım indirimi istisnası tasdik raporu ibraz etmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, bu mükelleflerin yatırım indirimi istisnasına konu teşkil eden işlemlerinin yeminli mali müşavirlerce tasdiki için bu anılan Tebliğ ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde yapılan inceleme ve tetkiklere tam tasdik raporunun ayrı bir bölümünde yer verilmesi gerekmektedir.
60- Diğer İndirimler: Bu satıra yazılacak indirim ve istisna konusu kazançların bulunması halinde bunların nelerden oluştuğu hususu da beyannameye eklenen yazıda ayrıca belirtilecektir.
e-Beyannamenin doldurulmasında ise “Diğer indirim ve istisnalar” satırı, her bir indirim ve istisnanın, hangi mevzuattan veya işlemden kaynaklandığı belirtilecek şekilde ayrı ayrı satırlara yazılması gerekmektedir.
61- Toplam: 52, 53, 54, 55, 56, 59 ve 60 numaralı satırlarda yer alan tutarların toplamı yazılacaktır.
62- Dönem Safi Kurum Kazancı (Matrah): 51 no.lu satırdaki tutardan 61 no.lu satırdaki tutarın çıkartılmasıyla bulunan tutar yazılacaktır.
63- Hesaplanan Kurumlar Vergisi: 62 no.lu satırdaki tutarın 2004 yılında uygulanacak kurumlar vergisi oranı (%33) ile çarpımı sonucu bulunan tutar bu satıra yazılacaktır.
64- Gelecek Yıla Devreden Cari Yıl Zararı: 46 no.lu satırda yer alan tutar yazılacaktır.
65- Safi Kurum Kazancının Türkiye Dışında Elde Edilen Kısmı: 28 no.lu satıra dahil edilmek suretiyle konsolide edilen ticari karın, Türkiye dışında elde edilen kısmı bu satıra yazılacaktır. Ancak, 35 ve 38 no.lu satırlarda yer alan yurt dışı inşaat ve onarma işlerinden sağlanan kazançlar ile yurt dışı iştirak ve şube kazançları bu tutara dahil edilmeyecektir.
66- 4325 Sayılı Kanun Kapsamında Vergi İndirimi Uygulanacak Kazanca İsabet Eden Kurumlar Vergisi: Bu tutar beyanname dışında hesaplanmak suretiyle tespit edilecektir. Hesaplama, 4325 sayılı kanun kapsamında vergi indiriminden yararlanacak kazançlara, kurumlar vergisi oranı (2004 yılı kazançları için %33) uygulanmak suretiyle bulunup bu satıra yazılacaktır.
e-Beyannamenin doldurulmasında ise “4325 sayılı Kanun Kapsamında İndirime Esas Kazanç Tutarı” ve vergi indiriminin hesaplanmasında dikkate alınacak “İşçi Sayısı” bilgileri girildiği takdirde “4325 Sayılı Kanun Kapsamında Vergi İndirimi Uygulanacak Kazanca İsabet Eden Kurumlar Vergisi” ile “İndirilecek Kurumlar Vergisi “ program tarafından hesaplanacaktır.
67- İndirim Oranı: Bu satıra, 4325 sayılı Kanun uyarınca çalıştırılan işçi sayısı dikkate alınarak yararlanılabilecek indirim oranı yazılacak ve (YKr) haneleri küsuratları ifade etmek için kullanılacaktır. 11 işçi için (40,50) gibi.
68- İndirilecek Kurumlar Vergisi: Bu satıra, 66 no.lu satırda yer alan tutara 67 no.lu satırda belirtilen indirim oranının uygulanması suretiyle hesaplanan indirilebilecek vergi tutarı yazılacaktır.

G) VERGİ BİLDİRİMİ
TABLO-6’ da yer alan “Vergi Bildirimi” ne ilişkin açıklamalara satır numaraları itibarıyla aşağıda yer verilmiştir.
69- Kurumlar Vergisi Matrahı: Bu satıra 62 no.lu satırda yer alan tutar yazılacaktır.
70- Hesaplanan Kurumlar Vergisi: Bu satıra 63 no.lu satırda yer alan tutar yazılacaktır.
71- 4325 Sayılı Kanun Kapsamında İndirilecek Kurumlar Vergisi: Bu satıra 68 no.lu satırda yer alan tutar ile aynı mahiyette olup geçmiş yıllarda indirim konusu yapılamayan kurumlar vergisi toplamı yazılacak, ancak indirim konusu yapılacak kurumlar vergisi, 70 no.lu satırdaki tutarı aşamayacaktır. İndirim konusu yapılamayan kısım, ileriki yıl kazançları üzerinden hesaplanan kurumlar vergisinden indirilebilecektir.
e-Beyannamede ise 4325 sayılı Kanun kapsamında önceki yıllardan devreden indirilecek kurumlar vergisinin bulunması halinde bu tutar ilgili satıra yazılacaktır.
72- İndirim Sonrası Kurumlar Vergisi : 70 no.lu satırdaki tutardan 71 no.lu satırdaki tutarın çıkarılması sonucu bulunan tutar yazılacaktır.
73- Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Mahsup Edilecek Kısım: Bu satıra, 65 no.lu satıra yazılan beyannameye dahil kazançlar üzerinden yurt dışında ödenen vergilerden indirilmesi mümkün olan tutar yazılacaktır. Bu tutar, 65 no.lu satırda yer alan tutara kurumlar vergisi oranının (2004 yılı için %33) uygulanması suretiyle bulunacak tutardan fazla olmayacaktır.
Ayrıca, yabancı ülkelerde ödenen vergilerin Türkiye’ de hesaplanan kurumlar vergisine mahsubundan sonra kalan tutarın iadesi mümkün olmadığından, bu satıra yazılan tutar hiçbir surette 72 no.lu satırda yer alan tutardan büyük olamayacaktır.
35 ve 38 no.lu satırlarda yer alan yurt dışı inşaat ve onarma işlerinden sağlanan kazançlar ile yurt dışı iştirak ve şube kazançları kurumlar vergisinden istisna olduğundan bu kazançlara ilişkin ödenen vergilerin mahsubu söz konusu değildir.
e-Beyannamede ise “Ekler” in içinde yer alan “Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergiler” e ilişkin bölüm doldurulacaktır.
e-Beyanname verenler de dahil olmak üzere mükelleflerin, yabancı ülkelerde ödenen vergilere ilişkin belgeleri Kurumlar Vergisi Kanununun 43 üncü maddesi uyarınca bağlı bulundukları vergi dairesine vermeleri gerekmektedir.
74- Yıl İçinde Kesinti Yoluyla Ödenen Vergiler: Beyana dahil edilen gelirler üzerinden yıl içinde Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi ve Kurumlar Vergisi Kanununun 24 üncü maddesi uyarınca tevkif suretiyle ödenen vergilerin toplamı yazılacaktır.
Tevkif suretiyle ödenen vergilere ilişkin bilgilerin beyannameye eklenmesi gerekmektedir.
e-Beyannamede ise “Ekler” in içinde yer alan “Kesinti Yoluyla Ödenen Vergilere İlişkin Liste” doldurulacaktır. Vergi tevkifatının kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılmış olması halinde listeye bunların vergi kimlik numarası (999 999 9999) olarak girilecektir.
75- Geçici Vergi: Yıllık beyanname üzerinden hesaplanan kurumlar vergisinden ilgili hesap döneminin üçer aylık dönemlerine ilişkin olarak ödenen geçici vergi buraya yazılacaktır. Mahsup işleminin yapılabilmesi için üçer aylık dönemler itibariyle tahakkuk ettirilen geçici verginin mutlak surette ödenmiş olması gerekmektedir.
76- Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı: 73, 74 ve 75 no.lu satırlarda yer alan tutarların toplamı yazılacaktır.
77- Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi: 72 no.lu satırdaki tutardan 76 no.lu satırdaki tutarın çıkarılması sonucu bulunan tutar yazılacaktır.
78- İadesi Gereken Kurumlar Vergisi ve/veya Geçici Vergi: 76 no.lu satırdaki tutardan 72 no.lu satırdaki tutarın çıkarılması sonucu bulunan tutar yazılacaktır.
79- İadesi Gereken Kurumlar Vergisi: 78 no.lu satırdaki tutardan 75 no.lu satırdaki tutarın çıkarılması sonucu bulunan tutar yazılacaktır.
80- İadesi Gereken Geçici Vergi: 78 no.lu satırdaki tutardan 79 no.lu satırdaki tutarın çıkarılması sonucu bulunan tutar yazılacaktır.

H) MALİ BİLGİLER
TABLO 7’de kurumların Mali Bilgilerine ilişkin bilgiler yer almaktadır.
329 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ticari, zirai ve mesleki kazançları dolayısıyla gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükellefleri için, “Performans Derecelendirme Bildirimi” verme zorunluluğu getirilmişti. Söz konusu zorunluluk, 03/03/2005 tarih ve “VUK-16/2005-3/ Performans Derecelendirme Bildirimi Uygulaması-1” sayılı sirkülerde yapılan açıklamalar çerçevesinde kaldırılmış olup, 2004 yılı gelirlerinin beyanından itibaren başlamak üzere; düzenlenecek Kurumlar Vergisi Beyannamesinde (e-Beyanname dahil) mükellefler tarafından doldurulmak üzere, performans verilerine ilişkin “Mali Bilgiler” bölümüne yer verilmiş olduğundan, bu bölümün doldurulması gerekmektedir.
e-Beyannamede ise “Mali Bilgiler” bölümü bilanço hesabı ile işletme hesabına göre defter tutanlar için ayrı bir bölüm halinde bulunmakta olup buranın doldurulması gerekmektedir.
“Mali Bilgiler” bölümünün doldurulmasında e-Beyanname ekinde yer alan tip bilanço ve gelir tabloları esas alınacaktır.
a) Tekdüzen Hesap Planına Göre Mali Bilgiler Bölümünün Doldurulması
81- Aktif Toplamı: Bilançonun cari döneme ait “Aktif (Varlıklar) Toplamı” yazılacaktır.
82- Ödenmiş Sermaye: Bilançonun “V-Özkaynaklar” bölümünde yer alan sermayenin ödenmiş kısmına ait cari döneme ilişkin tutar yazılacaktır. Varsa “Ödenmemiş Sermaye” veya “Sermaye Taahhütleri”, “Sermaye” tutarından mahsup edilecektir.
83- Maddi Duran Varlıklar: Bilançonun “II-Duran Varlıklar” bölümünde yer alan “D-Maddi Duran Varlıklar” kalemine ait cari döneme ilişkin tutar yazılacaktır.
84- Mali Duran Varlıklar: Bilançonun “II-Duran Varlıklar” bölümünde yer alan “C-Mali Duran Varlıklar” kalemine ait cari döneme ilişkin tutar yazılacaktır.
85- Stoklar: Bilançonun “I-Dönen Varlıklar” bölümünde yer alan “E-Stoklar” kalemine ait cari döneme ilişkin tutar yazılacaktır.
86- Kısa Vadeli Alacaklar: Bilançonun “I-Dönen Varlıklar” bölümünde yer alan “C-Ticari Alacaklar” ile “D-Diğer Alacaklar” kalemlerine ait cari dönem toplam tutarı yazılacaktır.
87- Kısa Vadeli Borçlar: Bilançonun “III-Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar” bölümüne ait cari dönem toplam tutarı yazılacaktır.
88- Uzun Vadeli Alacaklar: Bilançonun “II-Duran Varlıklar” bölümünde yer alan “A-Ticari Alacaklar” ile “B-Diğer Alacaklar” kalemlerine ait cari dönem toplam tutarı yazılacaktır.
89- Uzun Vadeli Borçlar: Bilançonun “IV-Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar” bölümüne ait cari dönem toplam tutarı yazılacaktır.
90- Net Satışlar: Gelir Tablosunun “C-Net Satışlar” bölümüne ait cari döneme ilişkin tutar yazılacaktır.
91- Satışların Maliyeti: Gelir Tablosunun “D-Satışların Maliyeti” bölümüne ait cari döneme ilişkin tutar yazılacaktır.
92- Faaliyet Giderleri: Gelir Tablosunun “E-Faaliyet Giderleri” bölümüne ait cari döneme ilişkin tutar yazılacaktır.
93- Finansman Giderleri: Dönem sonu işlemleri sırasında, satışların maliyeti veya faaliyet giderlerine intikal ettirilmiş olan finansman giderleri dönem sonu muhasebe kayıtlarından hareketle belirlenip bu satıra yazılacaktır.
94- Amortisman Giderleri: Dönem sonu işlemleri sırasında, satışların maliyeti veya faaliyet giderlerine intikal ettirilmiş olan amortisman giderleri dönem sonu muhasebe kayıtlarından hareketle belirlenip bu satıra yazılacaktır.
95- Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar: Gelir Tablosunun “G-Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar” bölümüne ait cari döneme ilişkin tutar yazılacaktır.
b) Yatırım Fonları Tarafından Mali Bilgiler Bölümünün Doldurulması
81- Aktif Toplamı: Bilançonun “Varlıklar Toplamı” bölümüne ait cari döneme ilişkin tutar yazılacaktır.
82- Ödenmiş Sermaye: Bilançonun “Fon Toplam Değeri” bölümüne ait cari döneme ilişkin tutar yazılacaktır.
84- Mali Duran Varlıklar: Bilançonun “Varlıklar” bölümünde yer alan “II-Menkul Kıymetler” kalemine ait cari döneme ilişkin tutar yazılacaktır.
86- Kısa Vadeli Alacaklar: Bilançonun “Varlıklar” bölümünde yer alan “III-Alacaklar” kalemine ait cari döneme ilişkin tutar yazılacaktır.
87- Kısa Vadeli Borçlar: Bilançonun “V-Borçlar” bölümüne ait cari dönem toplam tutarı yazılacaktır.
90- Net Satışlar: Gelir Tablosunun “I-Fon Gelirleri” bölümüne ait cari döneme ilişkin tutar yazılacaktır.
91- Satışların Maliyeti: Gelir Tablosunun “II-Fon Giderleri” bölümünde yer alan “A-Menkul Kıymet Satış Zararları” ile “B-Gerçekleşen Değer Azalışları” kalemleri toplamına ait cari döneme ilişkin tutar yazılacaktır.
92- Faaliyet Giderleri: Gelir Tablosunun “II-Fon Giderleri” bölümünde yer alan “D-Diğer Giderler” kalemine ait cari döneme ilişkin tutar yazılacaktır.
Diğer satırlar boş bırakılacaktır.
Öte yandan, yatırım fonlarınca mali karın hesaplanmasında dikkate alınan indirim ve ilavelerin ayrıntısı, bu mükelleflerce bilanço dipnotunda gösterilebilecektir. “Kurum Ortaklarına ve Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bildirim” e ise yatırım fonunun kurucusuna ait bilgiler yazılacaktır.
c) Özel Finans Kurumları Tarafından Mali Bilgiler Bölümünün Doldurulması
81- Aktif Toplamı: Bilançonun cari döneme ait “Aktif Toplamı” yazılacaktır.
82- Ödenmiş Sermaye: Bilançonun “XII-Özkaynaklar” bölümünde yer alan sermayenin ödenmiş kısmına ait cari döneme ilişkin tutar yazılacaktır. Varsa “Ödenmemiş Sermaye” veya “Sermaye Taahhütleri”, “Sermaye” tutarından mahsup edilecektir.
83- Maddi Duran Varlıklar: Bilançonun “Aktif” bölümünde yer alan “XV-Maddi Duran Varlıklar” kalemine ait cari döneme ilişkin tutar yazılacaktır.
84- Mali Duran Varlıklar: Bilançonun “Aktif” bölümünde yer alan “VII-Bağlı Menkul Değerler” ile “IX-İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar” kalemlerine ait cari döneme ilişkin toplam tutar yazılacaktır.
85- Stoklar: Boş bırakılacaktır.
86- Kısa Vadeli Alacaklar: Bilançonun “Aktif” bölümünde yer alan “IV-Para Piyasalarından Alacaklar” ile “VI-1-Kısa Vadeli Kullandırılan Fonlar” kalemlerine ait cari döneme ilişkin toplam tutar yazılacaktır.
87- Kısa Vadeli Borçlar: Bilançonun “Pasif” bölümünde yer alan “I-1- Özel Cari Hesaplar”, “II-Para Piyasalarına Borçlar” ile “VI-Ödenecek Vergi Resim Harçlar ve Primler” kalemlerine ait cari döneme ilişkin toplam tutar yazılacaktır.
88- Uzun Vadeli Alacaklar:. Bilançonun “Aktif” bölümünde yer alan “VI-2-Orta ve Uzun Vadeli Kullandırılan Fonlar”, “VII-Takipteki Alacaklar”, “X-Factoring Alacakları” ile “XI-Finansal Kiralama Alacakları” kalemlerine ait cari döneme ilişkin toplam tutar yazılacaktır.
89- Uzun Vadeli Borçlar: Bilançonun “Pasif” bölümünde yer alan “I-2-Katılma Hesapları”, “III-Alınan Kredi Borçları”, “VII-Faktoring Borçları” ile “VIII-Finansal Kiralama Borçları” kalemlerine ait cari döneme ilişkin toplam tutar yazılacaktır.
90- Net Satışlar: Gelir Tablosunun “I-Kar Payı Gelirleri” bölümüne ait cari döneme ilişkin tutar yazılacaktır.
91- Satışların Maliyeti: Gelir Tablosunun “II-Kar Payı Giderleri” bölümüne ait cari döneme ilişkin tutar yazılacaktır.
92- Faaliyet Giderleri: Gelir Tablosunun “VII-Kar Payı Dışındaki Giderler” bölümüne ait cari döneme ilişkin tutar yazılacaktır.
93- Finansman Giderleri: Boş bırakılacaktır.
94- Amortisman Giderleri: Gelir Tablosunun “VII-Kar Payı Dışındaki Giderler” bölümünde yer alan “VII-5- Amortisman Giderleri” kalemine ait cari döneme ilişkin tutar yazılacaktır.
95- Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar: Gelir Tablosunun “XI-Olağanüstü Giderler” bölümüne ait cari döneme ilişkin tutar yazılacaktır.
d) Bankalar Tarafından Mali Bilgiler Bölümünün Doldurulması
81- Aktif Toplamı: Bilançonun cari döneme ait “Aktif Toplamı” yazılacaktır.
82- Ödenmiş Sermaye: Bilançonun “XV-Özkaynaklar” bölümünde yer alan sermayenin ödenmiş kısmına ait cari döneme ilişkin tutar yazılacaktır. Varsa “Ödenmemiş Sermaye” veya “Sermaye Taahhütleri”, “Sermaye” tutarından mahsup edilecektir.
83- Maddi Duran Varlıklar: Bilançonun “Aktif” bölümünde yer alan “XVI-Maddi Duran Varlıklar” kalemine ait cari döneme ilişkin tutar yazılacaktır.
84- Mali Duran Varlıklar: Bilançonun “Aktif” bölümünde yer alan “II-Alım Satım Amaçlı Menkul Değerler”, “V-Satılmaya Hazır Menkul Değerler”, “VIII-Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerler”, “IX-Konsolidasyon Dışı İştirakler”, “X-Konsolidasyon Dışı Bağlı Ortaklıklar” ile “XI-Konsolidasyon Dışı Diğer Yatırımlar” kalemlerine ait cari döneme ilişkin toplam tutar yazılacaktır.
85- Stoklar: Boş bırakılacaktır.
86- Kısa Vadeli Alacaklar: Bilançonun “Aktif” bölümünde yer alan “III- Bankalar ve Diğer Mali Kuruluşlar”, “IV-Para Piyasaları”, “VI-1-Kısa Vadeli Krediler (Net)” ile “XIV- Muhtelif Alacaklar” kalemlerine ait cari döneme ilişkin toplam tutar yazılacaktır.
87- Kısa Vadeli Borçlar: Bilançonun “Pasif” bölümünde yer alan “I-Mevduat”, “II-Para Piyasaları”, “VI-Muhtelif Borçlar”, “VII-Diğer Yabancı Kaynaklar” ile “VIII-Ödenecek Vergi Resim Harçlar ve Primler” kalemlerine ait cari döneme ilişkin toplam tutar yazılacaktır.
88- Uzun Vadeli Alacaklar:. Bilançonun “Aktif” bölümünde yer alan “VI-2-Orta ve Uzun Vadeli Krediler (Net)”, “VI-3-Takipteki Krediler (Net)”, “VII-Faktoring Alacakları” ile “XII-Finansal Kiralama Alacakları” kalemlerine ait cari döneme ilişkin toplam tutar yazılacaktır.
89- Uzun Vadeli Borçlar: Bilançonun “Pasif” bölümünde yer alan “III-Alınan Krediler”, “IX-Faktoring Borçları” ile “X-Finansal Kiralama Borçları” kalemlerine ait cari döneme ilişkin toplam tutar yazılacaktır.
90- Net Satışlar: Gelir Tablosunun “I-Faiz Gelirleri” bölümüne ait cari döneme ilişkin tutar yazılacaktır.
91- Satışların Maliyeti: Gelir Tablosunun “II-Faiz Giderleri” bölümüne ait cari döneme ilişkin tutar yazılacaktır.
92- Faaliyet Giderleri: Gelir Tablosunun “X-Diğer Faaliyet Giderleri” bölümüne ait cari döneme ilişkin tutar yazılacaktır.
93- Finansman Giderleri: Boş bırakılacaktır.
94- Amortisman Giderleri: Gelir Tablosunun “X-Diğer Faaliyet Giderleri” bölümünde yer alan “X-4 ve X-5 Maddi Duran Varlıklar ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Amortisman Giderleri” kalemlerine ait cari döneme ilişkin toplam tutar yazılacaktır.
95- Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar: Gelir Tablosunun “XIII-Net Parasal Pozisyon Zararı” bölümüne ait cari döneme ilişkin tutar yazılacaktır.
e) Sigorta Şirketleri Tarafından Mali Bilgiler Bölümünün Doldurulması
81- Aktif Toplamı: Bilançonun cari döneme ait “Aktif Toplamı” yazılacaktır.
82- Ödenmiş Sermaye: Bilançonun “XII-Özkaynaklar” bölümünde yer alan sermayenin ödenmiş kısmına ait cari döneme ilişkin tutar yazılacaktır. Varsa “Ödenmemiş Sermaye” veya “Sermaye Taahhütleri” ile, “Sermaye” tutarından mahsup edilecektir.
83- Maddi Duran Varlıklar: Cari döneme ait Bilançonun “Aktif” bölümünde yer alan “III-Sabit Değerler ve Diğer Aktifler” kaleminden “İştirakler (Net)” tutarının düşülmesi sonucu bulunan tutar yazılacaktır.
84- Mali Duran Varlıklar: Bilançonun “Aktif” bölümünde yer alan “III-A-İştirakler” kalemine ait cari döneme ilişkin net tutar yazılacaktır.
85- Stoklar: Boş bırakılacaktır.
86- Kısa Vadeli Alacaklar: Bilançonun “Aktif” bölümünde yer alan “II-Alacaklar” bölümünde yer alan “Sigortalılar”, “Acenteler” ile “Sigorta ve Reasürans Şirketleri Cari Hesabı” kalemlerine ait cari döneme ilişkin toplam net tutar yazılacaktır.
87- Kısa Vadeli Borçlar: Bilançonun “Pasif” bölümünde yer alan “I-Borçlar” bölümünde yer alan “Sigorta ve Reasürans Şirketleri Cari Hesabı”, “Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler” ile “Acenteler” kalemlerine ait cari döneme ilişkin toplam tutar yazılacaktır.
88- Uzun Vadeli Alacaklar: Bilançonun “Aktif” bölümünde yer alan “II-Alacaklar” bölümü cari dönem toplam tutarından, “Sigortalılar”, “Acenteler” ile “Sigorta ve Reasürans Şirketleri Cari Hesabı” kalemlerine ait cari dönem toplam net tutarının düşülmesi sonucu bulunan tutar yazılacaktır.
89- Uzun Vadeli Borçlar: Bilançonun “Pasif” bölümünde yer alan “I-Borçlar” bölümü cari dönem toplam tutarından, “Sigorta ve Reasürans Şirketleri Cari Hesabı”, “Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler” ile “Acenteler” kalemlerine ait cari dönem toplam tutarının düşülmesi sonucu bulunan tutar yazılacaktır.
90- Net Satışlar: Bu satıra, [ Prim + Devreden Kazanılmamış Prim + Devreden Matematik Karşılıklar (Kar Payı Karşılıkları dahil) - Kazanılmamış Prim - Cari Yılın Matematik Karşılıkları] tutarı yazılacaktır.
91- Satışların Maliyeti: Bu satıra, Net Satışlardan Teknik Karın düşülmesi sonucu bulunan tutar yazılacaktır.
92- Faaliyet Giderleri: Gelir Tablosunun “IV-Genel Giderler” bölümüne ait cari döneme ilişkin tutar yazılacaktır.
93- Finansman Giderleri: Gelir Tablosunun “IV-Genel Giderler” içinde finansman gideri bulunması halinde buna ilişkin tutar yazılacaktır.
94- Amortisman Giderleri: Gelir Tablosunun “IV-Genel Giderler” bölümünde yer alan “Amortisman Giderleri” kalemine ait cari döneme ilişkin tutar yazılacaktır.
95- Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar: Gelir Tablosunun “VI-Mali Giderler” bölümünde yer alan “Satış Zararları” ile “Kambiyo Zararları” kalemlerine ait cari döneme ilişkin tutar yazılacaktır.

I) DAMGA VERGİSİ
TABLO-8’ de, “Damga Vergisi” ne ilişkin bilgiler yer almaktadır.
Beyanname ve ekinde verilen damga vergisine tabi kağıt sayısı ile beyannamedeki matbu tutarların çarpılması suretiyle bulunan tutarların toplamı, 100 no.lu satıra yazılacaktır.
e-Beyannamede ise damga vergisi otomatik olarak hesaplanacaktır.

İ) BEYANNAMEYİ İMZALAYAN SM VEYA SMMM’ NİN KİMLİK BİLGİLERİ
TABLO-9’ da, “Beyannameyi İmzalayan SM veya SMMM’ nin Kimlik Bilgileri” yer almaktadır.
Beyannameyi imzalayan meslek mensubunun kimlik bilgileri ilgili satırlara yazılacak, kaşe ve imza için ayrılan bölümler kaşelenip imzalanacaktır.
J) BEYANNAME VE EKLERİNİ TASDİK EDEN YMM’ NİN KİMLİK BİLGİLERİ
TABLO-10’ da, “Beyanname ve Eklerini Tasdik Eden YMM’ nin Kimlik Bilgileri” yer almaktadır.
Beyanname ve eklerini tasdik eden YMM’ nin kimlik bilgileri ilgili satırlara yazılacak, mühür ve imza için ayrılan bölümler mühürlenip imzalanacaktır.
K) BEYANNAMEYE EKLENEN BİLDİRİM VE BELGELER
TABLO-11’ de, “Beyannameye Eklenen Bildirim ve Belgeler” e ilişkin bilgiler yer almaktadır. Bu bölümde yer alan bildirim ve belgelerden beyanname ekinde verilenlerin sayısı ilgili satırlara yazılacaktır.

Beyannameye eklenen ayrıntılı bilanço ve ayrıntılı gelir tablolarının “Önceki Dönem” sütunları da doldurulacaktır. 13 Sıra No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğinin (III-1.6) bölümünde belirtildiği üzere, mali tablolarının karşılaştırmalı olarak (önceki dönem-cari dönem) düzenlenmesindeki amaç, söz konusu tabloların kıyaslanarak analizinin yapılması olduğundan önceki döneme ait olan tablolarda kullanılan para birimi ile cari döneme ait para biriminin aynı olması gerekmektedir. Bu nedenle, 2004 vergilendirme dönemine ilişkin olarak düzenlenen kurumlar vergisi beyannamesi ekinde yer alan mali tablolarda kullanılacak para birimi YTL olacaktır.

Dar mükellef ulaştırma kurumları, e-beyannamede “Kazancın Tespit Yöntemi” olarak “İşletme Hesabı Özeti” seçeneğini işaretleyeceklerdir. Bu nedenle, ”Ekler” in içindeki “İşletme Hesabı Özeti” bölümünün “İktisadi İşletmenin Unvanı” sütununa dar mükellef ulaştırma kurumunun unvanı, “GELİR- Dönem İçinde Elde Edilen Hasılat” sütununa hasılat defterindeki tutar, diğer sütunlara ise “0 (sıfır)” yazılacaktır. Kurumlar Vergisi Kanununun 19 uncu maddesine göre tespit edilen bu hasılata ortalama emsal nispetinin uygulanması suretiyle vergiye tabi olacak kurum kazancı bulunacak ve bu tutar “Kazanç ve İlaveler” bölümündeki “Ticari Bilanço Karı” satırına yazılarak kurumlar vergisi hesaplanacaktır. Bu mükelleflerin ayrıca, hasılat defterlerinin bir özetini, kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği sürenin sonuna kadar bağlı bulundukları vergi dairesine vermeleri gerekmektedir.
Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri uyarınca ek mali tabloları düzenlemek zorunda olanlar “Kar Dağıtım Tablosu” nu da doldurarak ayrıca beyannameye ekleyeceklerdir. 2004 yılı aktif toplamı 6.265.200 YTL veya net satışları toplamı 13.922.700 YTL’ yi aşan kurumlar vergisi mükelleflerinin “Kar Dağıtım Tablosu” nu beyannamelerine eklemeleri zorunludur.
Ortakları arasında dar mükellef ortağı bulunan kurumların, bu ortaklarının adları, unvanları ve ikametgah adreslerine ait bir listeyi beyannameye eklemeleri gerekmektedir.
Ayrıca, beyannamedeki tabloların yetersizliği nedeniyle ayrıca düzenlenen liste ve diğer ekler ile “Kurum Ortaklarına ve Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bildirim” de beyannameye eklenecektir.

e-Beyannamede ise “Ekler” in içinde yer alan söz konusu bölümler doldurulacaktır.

113 no.lu satıra beyannamenin hangi sıfatla verildiği işaretlenecek, tarih yazılmak suretiyle ilgili bölüm imzalanacaktır.
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.