Numara : 92
Tarih : 30.7.2004
 VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2004/92
 
KONU
 
2004 Yılı 2. Geçici Vergi Dönemi Finansman Gider Kısıtlaması Oranı  (% 8,8)
 
 
Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğünce yayımlanan 9 sayılı Kurumlar Vergisi Sirkülerinde 5024 sayılı Kanun ile 1/1/2004 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmış olan finansman gider kısıtlaması oranı % 8,8 olarak açıklanmıştır.

Bilindiği gibi, 5024 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesi hükmü gereği kendilerine özel hesap dönemi tayin edilen mükellefler  2004 yılında biten hesap döneminden sonra başlayan ilk geçici vergi döneminde beyan edecekleri geçici vergi matrahını enflasyon düzeltmesine ilişkin hükümleri dikkate almadan belirleyebilmektedirler. Bu durumda, Vergi Usul Kanununun bu Kanunla değiştirilmeden önceki değerleme hükümleri (amortisman uygulaması dahil) ile Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanununun bu Kanunla kaldırılan hükümleri ve Vergi Usul Kanununun 280 inci maddesinin bu Kanunla kaldırılan son fıkrası dikkate alınarak geçici vergi matrahının belirlenmesi gerekmektedir.  Bu düzenlemeden faydalanabilmek için bu hususun beyannamede belirtilmesi veya ayrı bir yazılı bildirimde bulunulması gerekmektedir.

Diğer yandan, 2004/89 sayılı Vergi Sirkülerimizde duyurduğumuz gibi, henüz yayımlanarak yürürlüğe girmeyen 5228 sayılı Kanun ile 31/12/2003 aktif toplamı 7,5 trilyonu veya 2003 cirosu 15 trilyonu geçmeyenlerden dileyenlerin 2004 yılı (kendilerine özel hesap dönemi tayin edilenlerde 2004 yılında biten hesap döneminden sonra başlayan hesap dönemine ilişkin) geçici vergi dönemi matrahlarının tespitini enflasyon düzeltmesine ilişkin hükümleri dikkate almaksızın yapabilmeleri yönünde düzenleme yapılmıştır. Söz konusu düzenleme yürürlüğe girdiği takdirde kapsamdaki mükellefler 2004 yılı (kendilerine özel hesap dönemi tayin edilenlerde 2004 yılında biten hesap döneminden sonra başlayan hesap dönemine ilişkin) geçici vergi dönemi matrahlarının tespitini 5024 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılan veya değiştirilen düzenlemeleri dikkate alarak belirleyebileceklerdir. 5024 sayılı Kanunun Geçici 1 inci Maddesi değiştirilmek suretiyle yapılan bu düzenlemeden faydalanabilmek için aynı maddede öngörüldüğü şekilde bu hususun beyannamede belirtilmesi veya ayrı bir yazılı bildirimde bulunulması gerekmektedir.

Özel hesap dönemine sahip mükellefler geçici vergi uygulamalarında, kendi hesap dönemlerinin başladığı yılın geçici vergi dönemleri için açıklanan finansman gider kısıtlaması oranlarını sırasıyla dikkate almaları gerekmektedir. Bu bağlamda, 2004 yılı ikinci geçici vergi dönemi için açıklanan finansman gider kısıtlaması oranı esas itibarıyla 5228 sayılı Kanun ile yapılan söz konusu düzenlemenin yürürlüğe girmesi halinde kullanım yeri bulacaktır.
 
Buna göre, tercihlerini enflasyon düzeltmesi yapmama yönünde kullananlardan, 5024 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılan GVK Md. 41/8, KVK Md.15/13 hükümlerine göre finansman gider kısıtlaması uygulamak durumunda olanların 2004 yılı ikinci geçici vergi döneminde kullandıkları yabancı kaynaklara ilişkin gider ve maliyet unsurları toplamının % 8,8’ini kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate almaları gerekmektedir.
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.