Numara : 74
Tarih : 29.11.2005
VERGİ  SİRKÜLERİ
 NO: 2005/74 

KONU

1 Aralık 2005 Tarihinden İtibaren Kısmi KDV Tevkifatına Tabi Tutulacak Ödemeler


96 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde yapılan düzenlemeler doğrultusunda 1 Aralık 2005 tarihinden itibaren taşeron işgücü kullanımı ve bakır ürünleri tesliminde kısmi KDV tevkifatı uygulanması gerekmektedir.

Daha önce yayımladığımız 70 nolu vergi sirkülerimizde de duyurmuş olduğumuz bu düzenlemeler aşağıda bir kez daha dikkatinize sunulmaktadır.

1.          Taşeron İşgücü Kullanımı ve Bakır Ürünleri Tesliminde Kısmi Tevkifat Uygulaması

1.1. 
 Taşeron İşgücü Kullanımında Kısmi Tevkifat Uygulaması
İşletmelerin, mal veya hizmet üretimlerine ilişkin olarak ihtiyaç duyulan işgücünün kendilerine hizmet akdi ile bağlı ücretli statüsünde hizmet erbabı çalıştırarak temin etmek yerine, alt işverenlerden veya bu alanda faaliyette bulunan diğer kurum, kuruluş veya organizasyonlardan satın almaları nedeniyle düzenlenen faturalarda gösterilen katma değer vergisi kısmi tevkifat kapsamına alınmıştır.

Buna göre, 1 Aralık 2005 tarihinden başlayarak, bu kapsamda düzenlenen faturalarda gösterilen katma değer vergisinin % 90’ının tevkifata tabi tutulması ve hizmeti satın alan tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilmesi gerekmektedir. Bu konudaki tevkifat uygulaması taşeron işgücü kullanan bütün mükellefleri ilgilendirmektedir. Başka bir ifadeyle tevkifat yapmakla sorumlu olanlar sadece 91 Seri Nolu KDV Genel Tebliğinde sayılan kurum ve kuruluşlar değil kendisine taşeron işgücü faturası düzenlenen bütün mükelleflerdir.

Ancak aşağıda sayılanların taşeron işgücü hizmet faturası düzenlediği durumda, işgücü hizmet bedelleri üzerinden hesaplanan KDV’den tevkifat yapılmayacaktır.
- Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler ve bunların teşkil ettikleri birlikler,
- Döner sermayeli kuruluşlar,
- Kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,
- Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
- Üniversiteler (vakıf üniversiteleri hariç),
- Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,
- Bankalar ve özel finans kurumları,
- Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri),
- Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,
- Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar,
- Hisse senetleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına kote edilmiş şirketler,
- Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler.

1.2. 
Bakır Ürünleri Tesliminde Kısmi Tevkifat Uygulaması
1 Aralık 2005 tarihinden başlayarak, bakır ve bakır alaşımlarından mamul; anot, katot, her çeşit takoz (biyet), slab, platina, kütük, granül, filmaşin, levha, boru, pirinç çubuk, lama, her türlü tel ve benzerlerinin tesliminde % 90 oranında tevkifat uygulanarak alıcılar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilmesi gerekmektedir.

Katma Değer Vergisi Kanununun 17/1 inci maddesinde sayılan kurum ve kuruluşların (tarımsal amaçlı kooperatifler hariç), sermayelerinin % 51 veya daha fazlası kamuya ait işletmelerin ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar ile bu ürünlerin ilk üretici (cevherden üretim yapanlar) veya ithalatçılarının bu kapsamdaki teslimlerinde tevkifat uygulanmayacaktır.

Bakır ve bakır alaşımlarından mamul her türlü tel ve benzerlerinin teslimiyle ilgili olarak kısmi tevkifat yapılmayacak olan, KDV Kanununun 17/1 inci maddesinde sayılan kuruluşlar şunlardır: Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler, köyler ve bunların teşkil ettikleri birlikler, üniversiteler, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları, kamu menfaatine yararlı dernekler ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar.

Tevkifat uygulaması ve bu uygulamadan doğan katma değer vergisi alacaklarının nakden ve mahsuben iadesi, metal, cam, plastik ve kağıt hurda ve atıklarında tevkifat uygulamasını düzenleyen daha önceki Genel Tebliğlerdeki açıklamalar çerçevesinde yürütülecektir.
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.