Numara : 52
Tarih : 11.9.2001
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2001/52

  
KONU
 
15/9/2001’den Geçerli Kıdem Tazminatı Tavanı ve Vergiden İstisna Gündeliklerin (Harcırah) Hesabında Esas Alınan Ücret Tutarlarında Değişiklik
 

Kamu personelinin maaşlarının hesabında esas tutulan katsayılar, 2001/2954 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (R.G.: 8/9/2001;24517) ile yeniden belirlenmiştir. Buna göre, 15 Eylül 2001 tarihinden geçerli olmak üzere, memur aylıklarının hesabında esas alınan katsayı (23.550), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (153.000), yan ödeme katsayısı ise (7.485) olarak tespit edilmiştir.
 
Söz konusu katsayı değişikliği sonrasında, 15/9/2001 tarihinden itibaren kıdem tazminatı tavanı 835.950.000.-TL’na yükselmiştir.
 
Aynı değişiklik sonrasında Gelir Vergisi Kanununun 24/2 üncü maddesine göre gelir vergisinden istisna edilen yurt içi ve yurt dışı gündeliklerin hesabında dikkate alınan aylık ücret tutarları da değişmiştir.
 
Buna göre, 15/9/2001 tarihinden itibaren vergiden istisna edilecek yurt içi gündelik tutarlarına karşılık gelen brüt aylık tutarları aşağıdaki tabloda yer aldığı şekildedir. 

15/9/2001’den İtibaren Geçerli Brüt Aylık Tutarı (TL)
Gelir Vergisinden İstisna Edilen Yurt İçi Gündelik Tutarı (TL)
376.725.000 ve daha fazlası
9.750.000
372.486.000 – 376.724.999
7.600.000
320.676.000 – 372.485.999
6.000.000
254.736.000 – 320.675.999
5.500.000
174.548.250 – 254.735.999
5.000.000
174.548.249 ve daha az
4.500.000

Yurt dışı gündelik tutarlarının gelir vergisinden istisna edilen tutarının hesabında 97/10468 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (R.G.: 9/1/1998; 23225) esas alınmaktadır. Bu Karara ekli cetvelin (II), (III), (VII), (VIII) ve (IX) numaralı sütunları vergiden müstesna yurt dışı gündelik tutarlarının ülkeler itibariyle karşılık geldiği aylık ücret seviyelerini belirlemede kullanılmaktadır. Buna göre, 15/9/2001 tarihinden itibaren vergiden istisna edilecek yurt dışı gündelik tutarlarına karşılık gelen brüt aylık tutarları aşağıdaki tabloda yer aldığı şekildedir.  

15/9/2001’den İtibaren Geçerli Brüt Aylık Tutarı (TL)
Esas Alınacak Sütun Numarası
Emsal Alınan Kadro
376.725.000 ve daha fazlası
II
Başbakanlık Müsteşarı
372.486.000 – 376.724.999
III
8000 ek göstergeli kadrolar
308.901.000 – 372.485.999
VII
5300+ ek göstergeli kadrolar
174.548.250 – 308.900.999
VIII
1-4 üncü dereceli kadrolar
174.548.249 ve daha az
IX
5-15 inci dereceli kadrolar

Gelir vergisinden istisna edilen gündelik uygulamasında aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:
 
1)      Aylık ücret tutarlarına göre belirlenen gündelik tutarının vergiden istisna edilen tutarı aşmadığı hallerde bu ödemelerden sadece damga vergisi kesintisi yapılacaktır. İstisna tutarı aşan gündelik ödendiği durumda aşan kısım, ücretlinin içinde bulunduğu gelir dilimine karşılık gelen vergi oranı ve damga vergisi dikkate alınarak brütleştirilmek suretiyle gelir vergisi kesintisine tabi tutulacaktır.
2)      Yurt dışı gündeliklerin TL cinsinden tahakkuku, yabancı paranın T.C. Merkez Bankasınca ilan edilen döviz satış kuru esas alınarak yapılmalıdır.
3)      Yurt dışı seyahatin ilk 10 günü için vergiden istisna gündelik tutarı %50 zamlı olarak hesaplanacaktır.
4)      Birden fazla ülkeyi kapsayan seyahatlerde, her ülke için ilgili olduğu gündelik tutarı kalış süresiyle orantılı olarak dikkate alınmalıdır.
5)      Yurt dışında yatacak yer için ödenen ve belgelendirilen giderlerin, vergiden istisna edilen gündelik tutarlarının %40’ını aşması halinde, aşan kısmın %70’inin ayrıca vergiden istisna edilerek ödenmesi mümkündür. Ancak ek olarak ödenecek bu tutar, vergiden istisna gündelik tutarının; aylık seviyesi 376.725.000.-TL’nı aşanlar için %100’ünden, diğerleri için %70’inden fazla olamaz.
6)      Gündelik verilen personelin yurt içi ve yurt dışı seyahati ile ilgili yemek ve konaklama giderleri ayrıca belge karşılığında kendisine ödeniyor ve bu belgeler gider veya maliyet olarak dikkate alınıyorsa, ödenen gündelik tutarının tamamının brütleştirilerek ücret olarak vergilendirilmesi gerekir.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.