Numara : 62
Tarih : 12.11.2001
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2001/62

 
 
KONU
 
15/11/2001’den Geçerli Kıdem Tazminatı Tavanı, Vergiden Müstesna Gündeliklerin (Harcırah) Hesabında Esas Alınan Ücret Tutarları ve Çocuk Zammı ile GVK 23/11 ve 25/3 Uygulamasında Tavan Tutarlar
 

Kamu personelinin maaşlarının hesabında esas tutulan katsayılar, Maliye Bakanlığı’nın 7/11/2001 ve BMK.0.21.01/27680 sayılı Tel Emri ile 2001 Mali Yılı Bütçe Kanununun 45 inci maddesinin (a) bendine göre Kasım ve Aralık ayları için yeniden belirlenmiştir. Buna göre, 15 Kasım 2001 tarihinden geçerli olmak üzere, memur aylıklarının hesabında esas alınan katsayı (26.420), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (172.150), yan ödeme katsayısı ise (8.395) olarak tespit edilmiştir.
 
Söz konusu katsayı değişiklikleri, İş Kanununa göre hesaplanan kıdem tazminatı tavanı, vergiden müstesna gündeliklerin hesabında esas alınan ücret tutarları, vergiden müstesna çocuk zammı ve özel sigorta şirketlerince ödenen ve Gelir Vergisi Kanununun 23/11 ve 25/3 maddelerine göre vergiden müstesna tutulan emekli aylığı ve ikramiye tutarlarında değişikliğe yol açmaktadır.
 
1) Kıdem Tazminatı Tavanı 
Katsayı değişikliği sonrasında, 15/11/2001 tarihinden itibaren kıdem tazminatı tavanı 938.330.000.-TL’na yükselmiştir.
 
2) Vergiden Müstesna Çocuk Zammı
15/11/2001 tarihinden itibaren ödenen çocuk zammının (yardımının) 1.321.000.-TL gelir vergisinden müstesnadır (en fazla iki çocuk için dikkate alınır).
 
3) Vergiden Müstesna Gündeliklerin Hesaplanmasına Esas Alınan Ücret Tutarları
Katsayı değişikliği sonrasında Gelir Vergisi Kanununun 24/2 üncü maddesine göre gelir vergisinden istisna edilen yurt içi ve yurt dışı gündeliklerin hesabında dikkate alınan aylık ücret tutarları da değişmiştir.
 
Buna göre, 15/11/2001 tarihinden itibaren vergiden istisna edilecek yurt içi gündelik tutarlarına karşılık gelen brüt aylık tutarları aşağıdaki tabloda yer aldığı şekildedir. 

15/11/2001’den İtibaren Geçerli Brüt Aylık Tutarı (TL)
Gelir Vergisinden İstisna Edilen Yurt İçi Gündelik Tutarı (TL)
423.140.000 ve daha fazlası
9.750.000
418.384.400 – 423.139.999
7.600.000
360.260.400 – 418.384.399
6.000.000
312.704.400 – 360.260.399
5.500.000
196.324.300 – 312.704.399
5.000.000
196.324.299 ve daha az
4.500.000

Yurt dışı gündelik tutarlarının gelir vergisinden istisna edilen tutarının hesabında 97/10468 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (R.G.: 9/1/1998; 23225) esas alınmaktadır. Bu Karara ekli cetvelin (II), (III), (VII), (VIII) ve (IX) numaralı sütunları vergiden müstesna yurt dışı gündelik tutarlarının ülkeler itibariyle karşılık geldiği aylık ücret seviyelerini belirlemede kullanılmaktadır. Buna göre, 15/11/2001 tarihinden itibaren vergiden istisna edilecek yurt dışı gündelik tutarlarına karşılık gelen brüt aylık tutarları aşağıdaki tabloda yer aldığı şekildedir.  

15/11/2001’den İtibaren Geçerli Brüt Aylık Tutarı (TL)
Esas Alınacak Sütun Numarası
Emsal Alınan Kadro
423.140.000 ve daha fazlası
II
Başbakanlık Müsteşarı
418.384.400 – 423.139.999
III
8000 ek göstergeli kadrolar
347.050.400 – 418.384.399
VII
5300+ ek göstergeli kadrolar
196.324.300 – 347.050.399
VIII
1-4 üncü dereceli kadrolar
196.324.299 ve daha az
IX
5-15 inci dereceli kadrolar

Gelir vergisinden istisna edilen gündelik uygulamasında aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:
 
1)      Aylık ücret tutarlarına göre belirlenen gündelik tutarının vergiden istisna edilen tutarı aşmadığı hallerde bu ödemelerden sadece damga vergisi kesintisi yapılacaktır. İstisna tutarı aşan gündelik ödendiği durumda aşan kısım, ücretlinin içinde bulunduğu gelir dilimine karşılık gelen vergi oranı ve damga vergisi dikkate alınarak brütleştirilmek suretiyle gelir vergisi kesintisine tabi tutulacaktır.
2)      Yurt dışı gündeliklerin TL cinsinden tahakkuku, yabancı paranın T.C. Merkez Bankasınca ilan edilen döviz satış kuru esas alınarak yapılmalıdır.
3)      Yurt dışı seyahatin ilk 10 günü için vergiden istisna gündelik tutarı %50 zamlı olarak hesaplanacaktır.
4)      Birden fazla ülkeyi kapsayan seyahatlerde, her ülke için ilgili olduğu gündelik tutarı kalış süresiyle orantılı olarak dikkate alınmalıdır.
5)      Yurt dışında yatacak yer için ödenen ve belgelendirilen giderlerin, vergiden istisna edilen gündelik tutarlarının %40’ını aşması halinde, aşan kısmın %70’inin ayrıca vergiden istisna edilerek ödenmesi mümkündür. Ancak ek olarak ödenecek bu tutar, vergiden istisna gündelik tutarının; aylık seviyesi 418.384.400.-TL’nı aşanlar için %100’ünden, diğerleri için %70’inden fazla olamaz.
6)      Gündelik verilen personelin yurt içi ve yurt dışı seyahati ile ilgili yemek ve konaklama giderleri ayrıca belge karşılığında kendisine ödeniyor ve bu belgeler gider veya maliyet olarak dikkate alınıyorsa, ödenen gündelik tutarının tamamının brütleştirilerek ücret olarak vergilendirilmesi gerekir.

4) Özel Sigorta Şirketlerince Ödenen Emekli Aylığı ve İkramiyesinde Gelir Vergisinden Müstesna Tutarlar
GVK’nun 23/11 maddesinde düzenlenen istisna uygulamasında en yüksek devlet memuruna ödenen en yüksek emekli aylığı tutarı 15/11/2001 tarihinden itibaren 1.863.030.000.-TL olarak dikkate alınacaktır.

GVK’nun 25/3 maddesinde düzenlenen istisna uygulamasında en yüksek devlet memuruna ödenen en yüksek emekli ikramiyesi tutarı 15/11/2001 tarihinden itibaren 28.149.900.000.-TL olarak dikkate alınacaktır.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.