Numara : 53
Tarih : 31.7.2007
VERGİ  SİRKÜLERİ
 
NO: 2007/53
  
KONU :106 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Uygulaması ve Konut Yapı Kooperatiflerine Verilen İnşaat ve Taahhüt İşlerinde KDV İstisnası veya İndirimli Oran Uygulaması Hakkında Açıklamalar Yapılmıştır.
 
28.07.2007 tarih ve 26596 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 106 seri nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile aşağıdaki iki konuda açıklama yapılmıştır.
 
1.   İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Uygulaması
 
Faaliyetleri indirimli KDV oranına tabi işlemlerden oluşan kollektif Şirketler ile Adi Ortaklıklar (şirketler) adına ortaya çıkan KDV iade alacakları; şirket ortaklarının yalnızca Vergi (ithalde alınanlar dahil) ve SSK prim borçlarına da mahsubu yapılabilecektir.
 
Bu mahsubun yapılabilmesi için; daha önce konu hakkında yayınlanan 99 seri nolu KDV Genel Tebliği’nde istenen belgelerin yanında diğer ortakların mahsup yapılmasına ilişkin izin verdiğini gösteren noter tarafından onaylanmış belgenin de eklenmesi gerekmektedir.
 
Tebliğde ayrıca Kurumlar Vergisi Kanununa göre vergi dairesinde iş ortaklığı olarak mükellefiyet tesis ettiren işletmelerin, diğer kurumlar vergisi mükelleflerinde olduğu gibi, ortaklarının vergi ve SSK prim borçlarına bu uygulama kapsamında mahsup yapılmasının mümkün olmadığı açıklanmıştır.
 
2. Konut Yapı Kooperatiflerine Verilen İnşaat Taahhüt İşlerinde İstisna ve İndirimli Oran Uygulaması
 
Bilindiği üzere konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işlerinde KDV oranı;
Bina inşaat ruhsatı 29.07.1998 tarihinden önce alınmış ise %(0) yani KDV’den istisna edilmiştir. (KDV Kanunu Geçici 15. maddeye göre)
 
Bina inşaat ruhsatı 29.07.1998 tarihinden sonra alınmış ise KDV oran %1 (2002/4480 sayılı B.K. Karara göre) olarak belirlenmiştir.
 
106 seri nolu KDV genel tebliğine göre 28.07.2007 tarihinden itibaren sözleşmesi imzalanacak olan inşaat taahhüt işlerinde yukarıdaki istisna ve indirimli oranın uygulanabilmesi için; inşaatın yapıldığı arsanın tapu sicilinde inşaat taahhüt hizmetini alan kooperatif tüzel kişiliği adına tescil edilmiş olması şartı da aranacaktır.
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve
Bağımsız Denetim A.Ş