Numara : 49
Tarih : 11.7.2002
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2002/49
 
 
 
KONU
 
01/07/2002’den Geçerli Kıdem Tazminatı Tavanı, Vergiden Müstesna Gündeliklerin (Harcırah) Hesabında Esas Alınan Ücret Tutarları ve Çocuk Zammı ile GVK 23/11 ve 25/3 Uygulamasında Tavan Tutarlar 
 

Kamu personelinin maaşlarının hesabında esas tutulan katsayılar, bugünkü Resmi Gazetede yayımlanan (Sayı: 24812) 2002/4382 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yeniden belirlenmiştir. Buna göre, 01 Temmuz 2002 tarihinden geçerli olmak üzere, memur aylıklarının hesabında esas alınan aylık katsayısı (32.650), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (213.300) olarak tespit edilmiştir.
 
Söz konusu katsayı değişiklikleri, İş Kanununa göre hesaplanan kıdem tazminatı tavanı, vergiden müstesna gündeliklerin hesabında esas alınan ücret tutarları, vergiden müstesna çocuk zammı ve özel sigorta şirketlerince ödenen ve Gelir Vergisi Kanununun 4697 sayılı Kanun ile değişmeden önceki 23/11 ve 25/3 maddelerine göre vergiden müstesna tutulan özel sigorta şirketlerince bağlanan emekli aylığı ve ikramiye tutarlarında değişikliğe yol açmaktadır.
 
1) Kıdem Tazminatı Tavanı 
Katsayı değişikliği sonrasında, 01/07/2002 tarihinden itibaren kıdem tazminatı tavanı 1.160.150.000.-TL’na yükselmiştir.
 
2) Vergiden Müstesna Çocuk Zammı 
01/07/2002 tarihinden itibaren ödenen çocuk zammının (yardımının) 1.632.500.-TL gelir vergisinden müstesnadır (en fazla iki çocuk için dikkate alınır).
 
3) Vergiden Müstesna Gündeliklerin Hesaplanmasına Esas Alınan Ücret Tutarları 
Katsayı değişikliği sonrasında Gelir Vergisi Kanununun 24/2 üncü maddesine göre gelir vergisinden istisna edilen yurt içi ve yurt dışı gündeliklerin hesabında dikkate alınan aylık ücret tutarları da değişmiştir.
 
Buna göre, 01/07/2002 tarihinden itibaren vergiden istisna edilecek yurt içi gündelik tutarlarına karşılık gelen brüt aylık tutarları aşağıdaki tabloda yer aldığı şekildedir.
 
01/07/2002’den İtibaren Geçerli Brüt Aylık Tutarı (TL)
Gelir Vergisinden İstisna Edilen Yurt İçi Gündelik Tutarı (TL)
523.475.000 ve daha fazlası
            15.000.000
517.598.000 – 523.474.999
13.000.000
445.768.000 – 517.597.999
11.000.000
386.998.000 – 445.767.999
10.000.000
243.174.750 – 386.997.999
9.000.000
243.174.749 ve daha az
8.000.000
 
Yurt dışı gündelik tutarlarının gelir vergisinden istisna edilen tutarının hesabında 2002/3601 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı esas alınmaktadır. Bu Karara ekli cetvelin (II), (III), (VII), (VIII) ve (IX) numaralı sütunları vergiden müstesna yurt dışı gündelik tutarlarının ülkeler itibariyle karşılık geldiği aylık ücret seviyelerini belirlemede kullanılmaktadır. Buna göre, 01/07/2002 tarihinden itibaren vergiden istisna edilecek yurt dışı gündelik tutarlarına karşılık gelen brüt aylık tutarları aşağıdaki tabloda yer aldığı şekildedir.
 
01/07/2002’den İtibaren Geçerli Brüt Aylık Tutarı (TL)
Esas Alınacak Sütun Numarası
Emsal Alınan Kadro
523.475.000 ve daha fazlası
II
Başbakanlık Müsteşarı
517.598.000 – 523.474.999
III
8000 ek göstergeli kadrolar
429.443.000 – 517.597.999
VII
5300+ ek göstergeli kadrolar
243.174.750 – 429.442.999
VIII
1-4 üncü dereceli kadrolar
243.174.749 ve daha az
IX
5-15 inci dereceli kadrolar
 
Gelir vergisinden istisna edilen gündelik uygulamasında aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:
 
1)   Aylık ücret tutarlarına göre belirlenen gündelik tutarının vergiden istisna edilen tutarı aşmadığı hallerde bu ödemelerden sadece damga vergisi kesintisi yapılacaktır. İstisna tutarı aşan gündelik ödendiği durumda aşan kısım, ücretlinin içinde bulunduğu gelir dilimine karşılık gelen vergi oranı ve damga vergisi dikkate alınarak brütleştirilmek suretiyle gelir vergisi kesintisine tabi tutulacaktır.
2)   Yurt dışı gündeliklerin TL cinsinden tahakkuku, yabancı paranın T.C. Merkez Bankasınca ilan edilen döviz satış kuru esas alınarak yapılmalıdır.
3)   Yurt dışı seyahatin ilk 10 günü için vergiden istisna gündelik tutarı %50 zamlı olarak hesaplanacaktır.
4)   Birden fazla ülkeyi kapsayan seyahatlerde, her ülke için ilgili olduğu gündelik tutarı kalış süresiyle orantılı olarak dikkate alınmalıdır.
5)   Yurt dışında yatacak yer için ödenen ve belgelendirilen giderlerin, vergiden istisna edilen gündelik tutarlarının %40’ını aşması halinde, aşan kısmın %70’inin ayrıca vergiden istisna edilerek ödenmesi mümkündür. Ancak ek olarak ödenecek bu tutar, vergiden istisna gündelik tutarının; aylık seviyesi 517.598.000.-TL’nı aşanlar için %100’ünden, diğerleri için %70’inden fazla olamaz.
6)   Gündelik verilen personelin yurt içi ve yurt dışı seyahati ile ilgili yemek ve konaklama giderleri ayrıca belge karşılığında kendisine ödeniyor ve bu belgeler gider veya maliyet olarak dikkate alınıyorsa, ödenen gündelik tutarının tamamının brütleştirilerek ücret olarak vergilendirilmesi gerekir.

4) Özel Sigorta Şirketlerince Ödenen Emekli Aylığı ve İkramiyesinde Gelir Vergisinden Müstesna Tutarlar
GVK’nun 23/11 maddesinde düzenlenen istisna uygulamasında en yüksek devlet memuruna ödenen en yüksek emekli aylığı tutarı 01/07/2002 tarihinden itibaren 2.302.900.000.-TL olarak dikkate alınacaktır.
 
GVK’nun 25/3 maddesinde düzenlenen istisna uygulamasında en yüksek devlet memuruna ödenen en yüksek emekli ikramiyesi tutarı 01/07/2002 tarihinden itibaren 34.804.500.000.-TL olarak dikkate alınacaktır.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.