Otomatik Bilgi Değişimi Öncesi Varlık Barışı

Gündoğan DURAK, YMM, CPA (US), CMA | Deloitte Vergi Ortağı

Geçtiğimiz yaz aylarında vergisel alanda oldukça önemli düzenleme ve değişiklik yapan kanunlar ardı ardına yayımlandı. Bunlardan bir tanesi de 6736 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun”. Bu Kanun ile gerçek ve tüzel kişilere vergi geçmişleri açısından büyük kolaylıklar sağlanıyor, adeta vergi idaresi ile vergi mükellefleri arasında bir vergi ve varlık barışı sağlanıyor.

6736 sayılı Kanun’un 7.maddesine göre yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, 31/12/2016 tarihine kadar Türkiye’ye getiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilecekler. Zira bu varlıklar için herhangi bir inceleme veya soruşturma yapılmayacak. Bu nedenle madde uygulaması “Varlık Barışı” olarak adlandırılıyor. Ayrıca Türkiye’ye getirilen varlıklar için herhangi bir vergi ödemesi de yapılmayacak.


Yurt dışında bulunan ve kapsama giren varlıklar, Türkiye’deki banka veya aracı kurumlarda mevcut ya da yeni açılan bir hesaba transfer edilebilecek veya fiziki olarak Türkiye’ye getirilebilecek. Menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının banka veya aracı kurumlara bildirilmesi de söz konusu kıymetlerin Türkiye’ye getirildiğinin kabulü için yeterli olacak.

Uluslararası vergi alanında yaşanan gelişmeleri dikkate aldığımızda, Varlık Barışı uygulaması, bugüne kadar yurtdışında mevcut olup Türk Gelir İdaresi’nin kayıtlarına geçmemiş para ve menkul kıymeti olanlar açısından büyük bir fırsat sağlıyor. Başta ABD olmak üzere G20 ülkeleri ve OECD, FATCA ve CRS olarak adlandırılan çeşitli uluslar arası anlaşmalar ile finansal varlıkların dünya ülkeleri arasında otomatik olarak paylaşımına zemin hazırlandı. Birçok ülke diğer ülke vatandaşı ve kurumlarının finansal bilgilerini karşılıklı olarak paylaşmaya başladılar. Türkiye de finansal bilgilerin karşılıklı paylaşım sürecini 2017 yılında başlatıyor olacak.

Otomatik bilgi değişim süreci başlamadan önce, bugüne kadar yurtdışında bulunan para ve menkul kıymetlerini 6736 sayılı Kanun hükümleri kapsamında Türkiye’ye getiren veya bildirime konu edenler, geçmiş dönemler için vergi yükümlülüğünden kurtulacak. Zira yurt dışından Türkiye’ye getirilen varlıklar nedeniyle, madde hükmünden yararlananlar ve bunların kanuni temsilcileri hakkında başkaca bir neden ile gerekli olması hali saklı kalmak üzere sırf bu işlemin yapılmış olmasından dolayı ve bu işlemden hareket edilerek, hiçbir şekilde vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı ile herhangi bir araştırma, inceleme, soruşturma veya kovuşturma yapılamayacak, vergi cezası ve idari para cezaları kesilemeyecektir. Ayrıca Türkiye’ye getirilen varlıklar ve bu varlıklara ilişkin bildirimlerde yer alan bilgiler, Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve ilgili diğer mevzuat uyarınca sırların saklanması, korunması veya mahremiyet kapsamında değerlendirileceğinden, bu bilgilerin paylaşımı söz konusu olmayacak.