2002 yılında Avrupa Birliği tarafından, halka açık tüm şirketlerin 2005 yılı mali tablolarında Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na (UFRS) tabi olmalarını gerektiren bir muhasebe düzenlemesini onaylaması sonucunda, tüm dünyada özellikle de Avrupa’da yeni ve karmaşık bir dönem başlamıştır. Bu değişiklik, doğal olarak Türkiye’yi de derinden etkilemiştir. Avrupa Birliği’ne uyum çalışmaları içinde olan Türkiye’deki düzenleyici kuruluşlarda ardı ardına UFRS’ler ile uyum çalışmalarına başlamışlardır. En son olarak yeni Türk Ticaret Yasa Tasarısının yürürlüğe girmesi ile birlikte UFRS artık hayatımızın ayrılmaz bir parçası olacaktır.

Bütün bu gelişmeler yakın zamanda UFRS’lere göre finansal tablo hazırlayan işletmelerin sayısı hızla artacağını göstermektedir. Bu durum aynı zamanda mali tablo hazırlayıcılarına ve denetim profesyonellerine de çok iş düşeceğinin göstergesidir. Onlar için yoğun çalışma gerektiren bir süreç başlamaktadır.

Biz bu noktada, mali tablo hazırlayıcılarına ve denetim profesyonellerine oldukça detaylı dipnot ve açıklama gerektiren UFRS’lerin uygulanmaları sırasında yol göstermek amacıyla hazırladığımız “UFRS Sunum ve Açıklama Kontrol Listelerini” hizmetinize sunuyoruz. Bu Kontrol Listelerini size, UFRS’nin “Sunum” ve “Açıklama” kısımlarının gerekliliklerinin yerine getirip getirmediğinizi belirlenmenize yardımcı olmak amacıyla hazırladık.UFRS’lerin uygulaması sırasında herhangi bir temel hususun gözden kaçmaması için bu Kontrol Listesi’nin sizlere çok faydalı olacağına inanıyoruz.

Bu kontrol listesi, kullanıcıya Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’nın ("UFRS") "Sunum" ve "Açıklama" gerekliliklerinin  yerine  getirildiğinin belirlenmesinde yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. UFRS’lerin "Ölçme" ve "Muhasebeleştirme" gerekliliklerine yer verilmemiştir.

Güncellenen bu kontrol listesi 31 Ağustos 2007 tarihi itibariyle yayınlanmış olan UFRS’lerin ve Yorumların sunum ve açıklama gerekliliklerini kapsamaktadır.

Şu konulara dikkatinizi çekmek istiyoruz:

  • Bu kontrol listesi, 1 Ocak 2007 tarihinde başlayan dönemler için UFRS’lere uygun olarak hazırlanan finansal tablolardaki sunum ve açıklamaları değerlendirmek için uygundur; 
     
  •  31 Ağustos 2007 tarihinde yayımlanan bazı standartlar ve yorumlar 1 Ocak 2007 tarihinde başlayan dönemler için geçerli değildir. Bu bölümler kontrol listesinde gri renk ile gölgelendirilmiştir. Bu gerekliliklerin erken uygulaması genellikle izin verilmektedir. Bu standart ve yorumların geçerlilik tarihinden önce uygulanması durumunda bu durumun genellikle açıklanması gerekmektedir ( detaylar için belirli Standart/Yorumlara bakabilirsiniz); ve
     
  • Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK) ve UFRYK süregelen projeleri kapsamında Standart ve Yorumlar yayımlamaya devam etmektedirler. İşletmenin finansal tablolarını yayımlamasını takiben yeni bir Standart ve Yorumun çıkması ve bunların henüz geçerli olmadığı için uygulanmaması durumunda, “Uluslararası Muhasebe Standartları (UMS) 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar” uyarınca şirketlerin bu durumu ve eğer tahmin edilebiliyorsa ilk uygulamanın cari dönemdeki beklenen etkisini açıklaması gerekmektedir (detaylı gereklilikler için bu kontrol listesinin UMS 8 kısmına bakabilirsiniz).

  • Konularla ilgili referanslar UFRS/UMS sayı numarasından sonra paragraf numarasına göre yapılmıştır. Örneğin; UMS 27.26, UMS 27’nin 26. paragrafını belirtir.

    2006 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) Sunum ve Açıklama Kontrol Listesine ulaşmak için tıklayınız.

İçindekilerStandartlar

UFRS 1 Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması
UFRS 2 Hisse Bazlı Ödemeler
UFRS 3 İşletme Birleşmeleri
UFRS 4 Sigorta Sözleşmeleri
UFRS 5 Satış İçin Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler
UFRS 6 Maden Kaynakların Araştırılması ve Değerlendirilmesi
UFRS 7 Finansal Araçlar : Dipnotlar
UFRS 8 Faaliyet Bölümleri
UMS 1 Mali Tabloların Sunumu (Revize)
UMS 1 Mali Tabloların Sunumu
UMS 2 Stoklar
UMS 7 Nakit Akım Tablosu
UMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar
UMS 10 Bilanço Tarihinden Sonra Ortaya Çıkan Hususlar
UMS 11 İnşaat Sözleşmeleri
UMS 12 Vergilendirme
UMS 14 Bölümlere Göre Raporlama
UMS 16 Maddi Duran Varlıklar
UMS 17 Kiralama Sözleşmeleri
UMS 18 Hasılat
UMS 19 Personele Sağlanan Faydalar
UMS 20 Devlet Hibelerinin Muhasebeleştirilmesi ve Devlet Yardımlarına İlişkin Açıklamalar
UMS 21 Yabancı Para Kurlarındaki Değişikliklerin Etkileri
UMS 23 Borçlanma Maliyetleri
UMS 24 İlişkili Taraflar İle İlgili Açıklamalar
UMS 26 Emeklilik Fayda Planlarına İlişkin Muhasebeleştirme ve Finansal Raporlama
UMS 27 Konsolide Mali Tablolar ve Bağlı Ortaklıkların Muhasebeleştirilmesi
UMS 28 İştiraklerdeki Yatırımlar
UMS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama
UMS 31 İş Ortaklıklarındaki Katılım Paylarının Finansal Raporlaması
UMS 32 Finansal Araçlar: Sunum ve Kamuoyuna Açıklama
UMS 33 Hisse Başına Kar Payı
UMS 34 Ara Dönem Finansal Raporlama
UMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü
UMS 37 Karşılıklar, Şarta Bağlı Yükümlülükler ve Şarta Bağlı Varlıklar
UMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar
UMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme
UMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
UMS 41 Tarım
 
Yorumlar

 

Deloitte Touche Tohmatsu ya da üye firmalar, diğer üye firmaların  eylem veya yükümlülüklerinden sorumlu tutulamaz. Her bir üye firma "Deloitte", "Deloitte & Touche", "Deloitte Touche Tohmatsu", veya benzeri isimler altında faaliyet gösteren ayrı ve bağımsız birer tüzel kişiliktir.

Söz konusu materyaller ile içeriğindeki bilgiler, Deloitte Türkiye tarafından sağlanmaktadır ve belirli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek amacını taşımaktadır. Buna uygun şekilde bu materyallerdeki bilgilerin amacı, muhasebe, vergi,yatırım,danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane temel olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu materyaller ile içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır ve Deloitte Türkiye, bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. Yukarıdakileri sınırlamaksızın, Deloitte Türkiye, söz konusu materyal ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir.

Deloitte Türkiye, satılabilirlik,mülkiyet, belirli bir amaca uygunluk, ihlale sebebiyet vermeme, uyumluluk, güvenlik ve doğruluk konularındaki garantiler de dahil olmak üzere her türlü zımni garantiden burada feragat etmektedir. Materyalleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluğu tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. Deloitte Türkiye, söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmeyle ilgili bir dava, kanunlar veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.

Kaynak: http://www.denetimnet.net/Pages.aspx?pgID=404