Başlık
İKİLİ VE ÇOK TARAFLI ANLAŞMALAR İÇ GENELGESİ SERİ NO: 2003/1
Tarih
23/07/2003
Sayı
B.07.0.GEL.0.87/8742-32214
Kapsam
 
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü
SAYI : B.07.0.GEL.0.87/8742-
KONU : Bakü-Tiflis-Ceyhan Projesi
İKİLİ VE ÇOK TARAFLI ANLAŞMALAR İÇ GENELGESİ
SERİ NO: 2003/1

............................VALİLİĞİNE
(Defterdarlık:Gelir/Vasıtalı Vergiler Gelir Müdürlüğüne)


Bilindiği üzere, 4585 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve 10 Eylül 2000 tarih ve 24166 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2000/1127 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek yürürlüğe giren “Türkiye Cumhuriyeti, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Gürcistan Arasında Petrolün Azerbaycan Cumhuriyeti, Gürcistan ve Türkiye Cumhuriyeti Ülkeleri Üzerinden, Bakü-Tiflis-Ceyhan Ana İhraç Boru Hattı Yoluyla Taşınmasına İlişkin Anlaşma”nın (Hükümetlerarası Anlaşma) 2 numaralı eki ve ayrılmaz parçası niteliği taşıyan, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve MEP İştirakçileri Arasında Ev Sahibi Hükümet Anlaşması”nda (Ev Sahibi Hükümet Anlaşması) vergilemeye ilişkin düzenlemeler “Vergiler” başlıklı 9 uncu maddesinde yer almaktadır.

Söz konusu Anlaşmanın “KDV:Sertifikalar” başlıklı 9.8 inci maddesi gereğince Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı Projesi çerçevesinde Müteahhit olarak görev yapanlara verilecek olan “Katma Değer Vergisi İstisna Belgesi(1) ne ve KDV uygulamalarına ilişkin olarak ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermek ve uygulama birliğini sağlamak amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

1. Bakü-Tiflis-Ceyhan Projesi ile ilgili faaliyetlere ilişkin olarak, mal, iş, hizmet ve teknoloji teslim ve ifalarında bulunan ve Ana İhraç Boru Hattı (MEP) İştirakçisi, İnşaat Müteahhidi, İşletme Şirketi, Taşıtıcı, Bire-Bir Alt Müteahhit, İlk Kademe Alt Müteahhit ve İkinci Kademe Alt Müteahhit olarak Proje kapsamında faaliyet gösterenler % 0 oranlı KDV muafiyetinden yararlanacaklardır. Söz konusu muafiyetin uygulanabilmesi için muafiyetten yararlanacak mükelleflere bir örneği ekte yer alan bir sertifika verilecektir.
2. Söz konusu sertifika müteahhidin bağlı bulunduğu vergi dairesi tarafından verilecektir. Vergi daireleri tarafından söz konusu sertifikanın ilgililere verilebilmesi için, Proje kapsamında faaliyet gösteren mükelleflerin Bakanlığımıza yaptıkları müracaat üzerine kendilerine tayin edilen özelgenin tevdi edilmesi gerekmektedir. Bu özelgenin bir örneği ilgili vergi dairelerine ayrıca gönderilecektir.Vergi daireleri söz konusu özelge olmadan sertifika veremeyeceklerdir.
3. Bu genelgenin yayım tarihinden önce vergi dairelerince gerek Bakanlığımızdan alınan özelgeye istinaden verilmiş olan sertifikaların gerekse böyle bir özelge olmaksızın verilen sertifikaların bir örneğinin 15 gün içinde Bakanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.
4. Bu genelgenin yayımı tarihinden itibaren verilecek sertifikalarda mükelleflere Bakanlığımızca verilen özelgenin tarih ve sayısının işlenmesi ve ayrıca Proje kapsamında yapılan sözleşmenin başlangıç ve bitiş tarihlerinin belirtilmesi gerekmektedir.
5. Söz konusu sertifika ile katma değer vergisi ödemeksizin mal ve hizmet alan mükellefler; unvanlarını, vergi kimlik numaralarını, katma değer vergisi ödemeksizin almış oldukları mal ve hizmetlerin türünü, tutarlarını, fatura tarihi ile numaralarını ve mal ve hizmet satın aldıkları mükelleflerin; unvanlarını, vergi kimlik numaralarını gösteren bir tabloyu sertifikanın alındığı tarihten itibaren üçer aylık periyotlar halinde katma değer vergisi beyannameleri ile birlikte bağlı oldukları vergi dairelerine vereceklerdir. Şu ana kadar kendilerine sertifika verilmiş mükellefler bakımından bu uygulamaya bu genelgenin yayımlandığı tarihten itibaren üç ay sonra başlanacaktır. İlgili vergi daireleri bu konu hakkında mükellefleri yazı ile bilgilendirerek uygulamaya yön vereceklerdir. Ayrıca mükelleflerce hazırlanacak olan yukarıda belirtilen tablonun üçer aylık periyotlar halinde Bakanlığımız Gelirler Genel Müdürlüğü İkili ve Çok Taraflı Anlaşmalar Şubesine gönderilmesi gerekmektedir.
6. Vergi dairelerince bu genelgenin yayım tarihinden sonra verilecek sertifikaların bir örneğinin, mükellefe sertifika verilme tarihinden itibaren 15 gün içinde Bakanlığımız Gelirler Genel Müdürlüğü İkili ve Çok Taraflı Anlaşmalar Şubesine gönderilmesi gerekmektedir.
7. Mükelleflerin vergi dairesine gerekli belgelerle müracaat ettiği tarihten itibaren 30 gün içinde sertifikaların kendilerine verilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.(1) Bundan sonra sertifika olarak anılacaktır.
Bakan a.
Osman ARIOĞLU
Gelirler Genel Müdürü