Başlık
2 SERİ NO'LU ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI GENEL TEBLİĞİ
Resmi Gazete No
23286
Resmi Gazete Tarihi
14/03/1998
Kapsam
 
Yürürlükte bulunan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları ile yabancı ulaştırma kurumlarına karşılıklılık esasında "0" oranda vergi uygulanmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararları ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur.
1- Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları ile gelirin, ikamet veya kaynak ülkelerden yalnızca birinde vergilendirilmesi veya vergilendirme hakkının her iki ülke arasında bölüşülmesi konularında düzenlemeler yapılmakta ve bu yolla gelirin her iki ülkede birden vergilendirilmesi engellenmektedir.

Ülkemizin bu amaçla diğer ülkelerle imzaladığı çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları, onaylanmaları için gerekli anayasal prosedürün tamamlanmasını müteakip yürürlüğe girmektedir.

İmza işlemi biten anlaşmalar, gerekçesi ile birlikte onaylanması uygun bulunmak üzere T.B.M.M.'ne sunulmakta, T.B.M.M.'nin ilgili Komisyonlarında görüşüldükten sonra, Genel Kurul tarafından anlaşmanın onaylanması için Bakanlar Kuruluna yetki veren bir kanun kabul edilmekte ve bilahare bu kanunun verdiği yetkiye dayanarak çıkartılan karar ile, Bakanlar Kurulunca anlaşma onaylanmaktadır.

Onaya ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı ekinde anlaşma olmak üzere Resmi Gazete'de yayımlanmaktadır. Yayımlanmayı müteakip, Ülkemiz için anlaşmanın yürürlüğe girmesine ilişkin anayasal prosedür tamamlanmış olmaktadır.

Anlaşmaya taraf diğer ülkenin de anlaşmanın yürürlüğe girmesi için gerekli prosedürü tamamlamasını müteakip, anlaşmanın "Yürürlüğe Giriş" maddesi gereğince taraflar birbirlerini bu durumdan haberdar etmekte ve son bildirimin yapıldığı tarihte anlaşma yürürlüğe girmektedir. Bütün bu işlemler tamamlandıktan sonra, anlaşma hükümlerinin ne zamandan itibaren uygulanacağı anlaşmanın "Yürürlüğe Giriş" maddesinde belirtilmektedir.

Ülkemizin diğer ülkeler ile akdettiği ve bu işlemlerden geçerek yürürlüğe girmiş olan çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları ile bunların uygulanmaya başladığı tarihleri gösteren bir tablo ekte (EK I) yer almaktadır.

Yürürlükte bulunan Anlaşmalardan, yukarıda açıklanan genel uygulanmaya başlama tarihinden farklılık gösteren;
- F.Almanya ile akdedilen "Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması"nın "gemicilik ve hava taşımacılığı"na ilişkin hükümleri 1.1.1983 tarihinden itibaren;

- KKTC ile akdedilen "Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi ve Vergi Kaybını Önleme Anlaşması"nın 5 inci maddesinin 2 nci fıkrasının (h) bendinin ikinci paragrafı, 11 inci maddesinin 3 üncü fıkrasının (c) bendi ve 14 üncü maddesinin 2 nci fıkrası gereğince, bir Akit Devlette vergilendirilmeyecek olan kazanç ve iratlar hakkında 1.1.1987 tarihinden itibaren;

- Belçika ile akdedilen "Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması"nın "hava taşımacılığı"na ilişkin hükümleri 1.1.1987 tarihinden itibaren;

Birleşik Arap Emirlikleri ile akdedilen "Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması"nın "hava taşımacılığı" faaliyetlerine ilişkin hükümleri 1.1.1988 tarihinden itibaren;

- Türkmenistan ile akdedilen "Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması"nın "müteahhitlik hizmetleri"ne ilişkin hükümleri ise 17.08.1995 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere uygulanmaktadır.

2- 3318 sayılı Kanun ile 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 25 inci maddesinde, 3319 sayılı Kanun ile de 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 103 üncü maddesinde yapılan değişikliklerle; karşılıklı olmak şartıyla, kara, deniz ve hava taşımacılığı ile iştigal eden dar mükellefiyete tabi gerçek kişilerle kurumların, bu taşımacılıktan elde ettikleri kazançlara uygulanan vergi nispetlerini ülkeler itibariyle kara, deniz ve hava ulaştırma teşebbüsleri için ayrı ayrı veya topluca sıfır (0)'a kadar indirmeye veya Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında yazılı nispetleri bir katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkili kılınmış bulunmaktadır.

Bakanlar Kurulunun bu konudaki yetkisini kullanarak çıkardığı kararlardan yürürlükte bulunanların yürürlük tarihleri, ülkeler itibariyle ekte (EK II) belirtilmektedir.

Tebliğ olunur.


EK 1: YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI
EK 2: YÜRÜRLÜKTE BULUNAN BAKANLAR KURULU KARARLARI