Bakanlar Kurulu’nun Katma Değer Vergisi Kanunu 28. maddesinin kendisine verdiği yetkiye dayanarak hazırlamış olduğu, tekstil, konfeksiyon ve deri ürünlerinde Katma Değer Vergisi'ni (KDV) yüzde 18'den yüzde 8'e indirmeyi öngördüğü 2006/10138 sayılı kararı  08 Mart 2006 Çarşamba günü Resmi Gazete'de (Sayı: 26102) yayımlandı. Buna göre karar, 09.03.2006 perşembe gününden itibaren yürürlüğe girecek.
 
Karara göre, 17/7/2002 tarihli ve 2002/4480 sayılı KDV oranlarının tespitine ilişkin Kararnamenin eki II sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümüne aşağıdaki 15, 16, 17, 18, 19, 20 ve 21 inci sıralar eklenerek bazı yarı mamul ve mamul malların tesliminde uygulanacak KDV oranları indirilmiştir.
 
Buna göre yüzde 8 KDV oranı uygulanacak ürünler şöyledir:
 
             15 – İplikler ve iplik imali için hazırlanan her nevi filamentler, lifler, vb. (Pamuktan, yünden, tiftikten, hayvan kıllarından, ipekten, sentetikten, suni maddelerden, dokumaya elverişli her nevi maddelerden veya bunların karışımlarından elde edilenler),
 
             16 – Pamuklu, yünlü, ipekli, sentetik, suni veya bunların karışımlarından örme dahil her nevi mensucat (pamuk, keten, ipek, sentetik, suni, kauçuk iplik, lif ve benzerleriyle, hayvan kıllarıyla, dokumaya elverişli maddelerle veya bunların karışımları ile birlikte; el tezgahlarında veya diğer şekillerde dokunsun dokunmasın, ağartılmış, boyanmış, baskılı vb. şekillerde olsun olmasın), emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli mensucat, dokunmamış mensucat, vatka, keçe ile her nevi dantela, kordela, kordon ve işlemeler,
 
             17 – Yukarıdaki 16 numaralı sırada yazılı mensucat, vatka, keçe ve dantela, kordela, kordon ve işlemelerden mamul; iç ve dış giyim eşyası (şapka, kravat, kaşkol, kemer, çorap, eldiven vb. dahil), havlu, bornoz, perde, çarşaf, yastık, yorgan, battaniye, uyku tulumu, her türlü kılıf ve örtüler ile bunların benzeri ev tekstil ürünleri (taşıtlarda kullanılanlar dahil) (yataklar hariç),
 
             18 – İşlenmiş post, deri ve köseleler ile bunların taklitleri ve bunlardan mamul giyim eşyası (şapka, kemer, kravat, eldiven ve benzerleri dahil),
 
             19 – Her nevi maddeden mamul ayakkabı, terlik, çizme ve benzerleri,
 
             20 – Her nevi maddeden mamul çanta, bavul, valiz ve benzerleri,
 
             21 – Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden yer kaplamaları,”
 
Yurtdışından ithal edilen ve yukarıda detayları belirtilen maddelerin fiili ithalat sırasında %8 KDV’ye tabi tutulacağı açıktır.
 
Eklenen 15., 16., 17. ve 18. sıralar genel olarak tekstil sektörünün kullandığı hammaddeler ile ürettiği yarı mamul ve mamul mallarına yönelik indirimli KDV uygulamasını içermektedir. 19. sıra ayakkabı sektöründeki sadece mamul malların teslimine yönelik indirimli oran uygulamasını, 20. sıra ise genel olarak saraciye ürünleri olarak adlandırılan bavul, valiz, çanta ve benzerlerinin tesliminde indirimli KDV uygulamasını ifade etmektedir. Son olarak 21. sırada her türlü halı ve dokunmak suretiyle imal edilen yer kaplamalarının  tesliminde indirimli KDV oranının (%8) uygulanacağını belirtilmektedir..
 
Yukarıda ilk sıralarda belirtilen tekstil sektörü ürünleri ile hammaddelerinin üretiminde kullanılan ve ancak ilgili sıralarda yer almayan girdilerin teslimlerinin genel oranda KDV’ne tabi olacağı ise tabiidir. Örneğin tekstil ürünlerinin üretiminde çoğu durumda işçilik maliyetini oluşturan fason işçilik giderleri gibi genel giderlerin KDV oranının %18 olarak uygulanmasına devam edilmesi gerekmektedir. Üretimde kullanılan hammaddelerin ve yarı mamullerin hangilerinin %8 KDV ile satın alınacağı 15 ve 16. sıralarda belirtilmiştir. Bu hammaddeler sadece iplik ve iplik üretimi için gerekli filamentler, lifler ile mensucat ve konfeksiyon sektürünün bazı tali girdileridir. Dolayısıyla sadece bunların teslimi %8 KDV’ne tabi olmakta ancak sözkonusu filament ve liflerin üretiminde kullanılan fason işçilik giderleri yanında kimyasal maddeler ve boyalar vb. girdilerin teslimi indirimli KDV oranı kapsamı dışında kalmaktadır. Filament ve lifler ile mensucatın imali sırasında kullanılan bu tür girdilerin teslimi genel oranda (%18) KDV’ne tabi olacaktır.
 
Öte yandan tekstil ürünleri ile bu ürünlerin üretilmesinde kullanılan tekstil hammaddelerinin fire, ıskarta yada iplik atıkları da %8 KDV’ye tabi olacaktır.
 
Tekstil ürünlerindeki indirimli KDV oranı uygulamasının bir diğer sonucu da %18 KDV ödemek suretiyle satın alınan ve halihazırda stoklarda yer alan tekstil ürünlerinin %8 KDV’li satışından kaynaklanabilecek KDV yüküdür. Şirketler %18 KDV ödeyerek aldıkları stokları için yüklenilen KDV’lerin indirim yoluyla giderilebilmesi için %8 KDV oranıyla satılan ürünlerde kar marjının çok yüksek olması gerekir. Eğer yüklenilen %18 oranlı KDV’nin yurtiçi satışlardan hesaplanan %8’lik KDV’den indirim yoluyla giderilmesi mümkün değilse şirketlerin indiremedikleri KDV tutarlarını KDVK madde 29/2 kapsamında vergi idaresinden iade alma hakları bulunmaktadır. 2006 yılında indirimli oranlı KDV’ye tabi malların imalatı yada satın alınması sırasında yüklenilen %18’lik KDV’lerden indirim yoluyla giderilemeyen kısımlarının iadesi uygulamada ancak 2007 yılının Şubat-Mart aylarında gerçekleşebilecektir.