Başlık
 Toplulukta damga vergisinde ortak oran uygulanması
Sayı
73/80/AET
Tarih
09/04/1973
Kapsam
 
AVRUPA TOPLULUKLARI KONSEYİ,
Avrupa Ekonomik Topluluğu'nu kuran Antlaşmanın hükümlerini, özellikle 99 ve 100'üncü maddelerini dikkate alarak,
Komisyon'un önerisini dikkate alarak,

Avrupa Parlamentosu'nun görüşünü dikkate alarak,

Ekonomik ve Sosyal Komite'nin görüşünü dikkate alarak,

9 Nisan 1973 tarihli direktifle(**) değiştirilen, sermaye konulmasında ve artırılmasında uygulanan dolaylı vergilerle ilgili 17 Temmuz 1969 tarihli Konsey direktifinin(*) 7(2) maddesi uyarınca 1 Ocak 1971'den önce Komisyon'un Konsey'e damga vergisinde ortak oraların tespitine imkan veren bir öneride bulunacağını gözönünde bulundurarak;

Ortak sermaye piyasasının işleyişindeki engelleri en aza indirmek amacıyla Üye Ülkelerin bütçeleri dikkate alınarak sözkonusu maddede öngörülen damga vergisi oranlarını mümkün olduğu kadar düşük bir düzeyde tutmanın gerekli olduğunu gözönünde bulundurarak;

Sözkonusu maddenin mükerrer b ve 1(b) paragrafında öngörülen indirilmiş oranın, bazı şirket gruplaşması işlemleri için damga vergisinin kümülatif etkilerini ortadan kaldırmak amacıyla, düşük bir düzeyde tespit edilmesi gerektiğini; % 0.50'lik bir oranın bu gerekliliği karşılayacağı; gruplaşma işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla Üye Ülkelere bu % 0.50'lik oranın altında bir oran uygulama imkanının tanınması gerektiğini gözönünde bulundurarak;

Damga vergisinde ortak oranları yerleştirmek için Üye Ülkelere gerekli sürenin verilmesinin uygun olacağını gözönünde bulundurarak;

BU DİREKTİFİ KABUL ETMİŞTİR:
 
Madde 1
Yukarıda bahsedilen direktifin 7. maddesinde öngörülen damga vergisi oranı 1 Ocak 1976'dan itibaren % 1 olarak tespit edilmiştir.
 
Madde 2
Aynı direktifin mükerrer b ve madde 7(1)'de öngörülen indirilmiş oranlar, 1 Ocak 1976'dan itibaren % 0 ve % 0.50 olarak tespit edilmiştir.
 
Madde 3
Bu direktif Üye Ülkelere gönderilmiştir.

9 Nisan 1973, Lüksemburg.

Konsey adına


(*) RG n L 249 3.10.1969. s.25
(**) Resmi Gazete'nin 13. sayfasına bakınız.