1. Kanunun Şümulü
 
2. Gümrük Ve Tekel Vergileri
 
3. Vergi Kanunlarının Uygulanması Ve İspat
 
4. Vergi Dairesi
 
5. Vergi Mahremiyeti
 
6. Yasaklar
 
7. İdarenin Yardımı
 
8. Mükellef Ve Vergi Sorumlusu
 
9. Vergi Ehliyeti
 
10. Kanuni Temsilcilerin Ödevi
 
11. Vergi Kesenlerin Sorumluluğu
 
12. Mirasçıların Sorumluluğu
 
13. Mücbir Sebepler
 
14. Kanuni ve İdari Süreler
 
15. Mücbir Sebeplerle Gecikme
 
16. Ölüm Halinde Sürenin Uzaması
 
17. Mühlet Verme
 
18. Sürelerin Hesaplanması
 
19. Vergiyi Doğuran Olay
 
20.Tarh
 
21. Tebliğ
 
22. Tahakkuk
 
23. Tahsil
 
24. Tahakkuk Tahsile Bağlı Vergiler
 
25. Tahakkuk Fişi Esası
 
26. Tahakkuk Fişinin Muhteviyatı
 
27. Tahakkuk Fişinin Kesinşiği
 
28. Vergi Beyanamesinin Postayla veya Elektronik Ortamda Gönderilmesi
 
29. İkamelen Vergi Tarhı
 
30. Re’sen Vergi Tarhı
 
Mükerer 30. Verginin İdarece Tarhı
 
31. Takdir Kararı
 
32. Takdir Kararlarının Tevdii
 
33. Re'sen Tarhta Mahsup
 
34. ihbarname Esası
 
35. İhbarnamenin Muhteviyatı
 
36. Tahrire Göre Vergi Tarhı
 
37. Tahrir İhbarnamesi
 
38. İhbarnamenin Muhteviyatı
 
39. Tekalif Cetveli
 
40. 3946 sayılı Kanunun 38/1-a Md.si ile yürürlükten kaldırılmıştır
 
41. 3946 sayılı Kanunun 38/1-a Md.si ile yürürlükten kaldırılmıştır
 
42. Ortalama kar hadlerinin tespiti
 
43. Ortalama kar hadlerinin kesinleşmesi ve ilanı
 
44. Uygulama süresi
 
45. Ölçüler ve tarifleri
 
46. Zirai kazanç ölçülerinin tespiti
 
47. Ziraat birimleri
 
48. Tasdik ve ilan
 
49. Uygulama süresi
 
Mükerrer Madde 49. Emlak vergisine ait bedel ve değerlerin tespiti, ilanı ve kesinleşmesi
 
50-51. 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 41/3. maddesiyle kaldırılmıştır
 
52. Tadilat
 
53-55. 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 41/3. maddesiyle kaldırılmıştır
 
56-62. 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 41/3. maddesiyle kaldırılmıştır
 
63. Tadilat sebepleri
 
64. Arazinin hal ve heyetinde değişiklik
 
65. Mevzii ve ferdi tadilat
 
66. Mevzii tadilat kararı
 
67. Ferdi tadilat isteği
 
68. Diğer tadilatın yapılması
 
69. İfraz ve birleşme
 
70. Yüzölçümü fazla veya noksan tespit edilen arazi
 
71. Tadilat neticelerinin uygulanması
 
72. Kuruluş
 
73. Üyelerin seçilmesi
 
74. Komisyonların görevleri
 
75. Komisyonun yetkileri
 
76. Beyana bağlılık
 
77-78 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 41/3. maddesiyle kaldırılmıştır
 
79. Yetki
 
80. Görev ve kuruluş
 
81. Üyelerin seçilmesi
 
82. Yetki
 
83. Zirai Kaançlar İl Komisyonu
 
84. Üyelerin seçilmesi
 
85. Zirai kazançlar merkez komisyonu
 
86. Komisyonların yetkileri
 
Mükerrer Madde 86. 2686 sayılı Kanunun 53. maddesiyle kaldırılmıştır
 
87. Komisyonlara seçilecek üyelerde aranacak vasıflar
 
88. Yemin
 
89. Nisap
 
90. Devam
 
91. Görev Süresi
 
92. Ücretler
 
93. Tebliğ Esasları
 
94. Tebliğ Yapılacak Kimseler
 
95. Veli, Vasi ve Kayyımlara Tebliğ
 
96. Vasıtalı Tebliğ
 
97. Yabancı Memlekette Bulunanlara Tebliğ
 
98. Kamu İdare ve Müesseselerine Tebliğ
 
99. Kapalı Zarf Esası
 
100. Bilinen adreslere tebliğ
 
101. Bilinen adresler
 
102. Tebliğ evrakının teslimi
 
103. Tebliğin İlanla Yapılacağı Haller
 
104. İlanın Şekli
 
105. İlanın muhteviyatı
 
106. İlanın neticeleri
 
107. Memur Vasıtasıyla Tebliğ
 
107/A Elektronik ortamda tebliğ
 
108. Hatalı Tebliğler
 
109. Tebliğ yerine geçen muameleler
 
110. Verginin ödeneceği daire
 
111. Ödeme Zamanı
 
112. Özel Ödeme Zamanları
 
113. Zamanaşımının mahiyeti
 
114. Zamanaşımı süreleri
 
115. Verginin Terkini
 
Mükerrer 115. Tahakkuktan vazgeçme
 
116. Vergi hatası
 
117. Hesap hataları
 
118. Vergilendirme hataları
 
119. Hataların meydana çıkarılması
 
120. Düzeltme yetkisi ve reddiyat
 
121. Re'sen düzeltme
 
122. Düzeltme talebi
 
123. Düzeltme talebinin incelenmesi
 
124. Şikayet yoluyla müracaat
 
125. Düzeltmenin şumulü
 
126. Düzeltmede zamanaşımı
 
127. Maksat ve yetki
 
128. Yoklamaya yetkililer
 
129. Hüviyet ibrazı mecburiyeti
 
130. Yoklama zamanı
 
131. Yoklama fişi
 
132. Yoklama neticelerinin bildirilmesi
 
133. Toplu yoklama
 
134. Maksat
 
135. İncelemeye yetkililer
 
136. Hüviyet ibrazı
 
137. İncelemeye tabi olanlar
 
138. İnceleme zamanı
 
139. İncelemenin yapılacağı yer
 
140. İncelemede uyulacak esaslar
 
141. İnceleme tutanakları
 
Ek Madde
 
142. Arama yapılabilecek haller
 
143. Aramada bulunan defter ve vesikalar
 
144. İncelemede usul
 
145. İncelemenin bitmesi
 
146. Kayıtların yeniden işlenmesi
 
147. Genel hükümlerin uygulanması
 
148. Bilgi verme
 
149. Devamlı bilgi verme
 
150. Ölüm vakalarının ve intikalleri bildirme
 
151. Bilgi vermekten imtina edememek
 
152. İstihbarat arşivi
 
153. İşe başlamayı bildirme
 
154. Tüccarlarda işe başlamanın belirtileri
 
155. Serbest meslek erbabında işe başlamanın belirtileri
 
156. İş Yeri
 
157. Adres değişikliklerinin bildirilmesi
 
158. İş değişikliklerinin bildirilmesi
 
159. İşletme değişikliğin bildirilmesi
 
160. İşi bırakmanın bildirilmesi
 
161. İşi bırakmanın tarifi
 
162. Tasfiye ve iflas
 
163. Nakil
 
164. Ölüm
 
165.
 
166. Yeni inşaat
 
167. Bina ve arazideki değişikliklerin bildirilmesi
 
168. Süre
 
169. Yazılı bildirme esası
 
170. Posta ile gönderme
 
171. Maksat
 
172. Defter tutacaklar
 
173. İstisnalar
 
174. Hesap dönemi
 
175. Muhasebe usulünü seçmekte serbestlik
 
176. Tüccar sınıfları
 
177. Birinci sınıf tüccarlar
 
178. İkinci sınıf tüccarlar
 
179. Sınıf değiştirme
 
180. Sınıf değiştirme
 
181. İhtiyari sınıf değiştirme
 
182. Bilanço usulünde tutulacak defterler
 
183. Yevmiye defteri
 
184. Defterikebir
 
185. Envanter defteri ve bilanço günü
 
Mükerrer Madde 185. 4369 sayılı Kanunun 82 nci Md.siyle yürürlükten kaldırılmıştır
 
186. Envanter çıkarmak
 
187. Bina ve arazinin envantere alınması
 
188. Bilançonun tazmininde envanter listeleri
 
189. Envanterde amortisman kayıtları
 
190. Büyük mağazalarda envanter
 
191. Envantere alınan kıymetleri değerleme
 
192. Bilanço
 
193. İşletme hesabı esasında tutulacak defterler
 
194. İşletme hesabı
 
Mükerrer Madde 194. 4369 sayılı Kanunun 82 nci Md.siyle kaldırılmıştır
 
195. İşletme hesabı esasında envanter
 
196. İşletme hesabı hulasası
 
Mükerrer Madde 196. 4369 sayılı Kanunun 82 nci Md.siyle kaldırılmıştır
 
197. İmalat defteri
 
198. Kombine imalat
 
199. Kombine imalatta imalat defteri
 
200. Bitim işleri defteri
 
201. 3239 sayılı Kanunun 136. maddesiyle kaldırılmıştır
 
202. 3239 sayılı Kanunun 136. maddesiyle kaldırılmıştır
 
203. Sınai müesseselerde kayıt serbestliği
 
204. Banka, banker ve sigorta şirketlerinin gider vergisine ait kayıtları
 
205. Damga resmi kayıtları
 
206. 3239 sayılı Kanunun 136. maddesiyle kaldırılmıştır
 
207. Yabancı nakliyat kurumlarının hasılat defteri
 
208. Menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ait kayıtlar
 
209. Ambar defteri
 
210. Serbest meslek kazanç defteri
 
211. Amortisman kayıtları
 
212. Özel defterler
 
213. Çiftçi işletme defteri
 
214. Amortisman kayıtları
 
215. Türkçe tutma ve Türk Parası kullanma zorunluluğu
 
216. Defterlerin mürekkeple yazılacağı
 
217. Yanlış kayıtların düzeltilmesi
 
218. Boş satırların bırakılamıyacağı, sayfaların yok edilemeyeceği
 
219. Kayıt zamanı
 
220. Tasdike tabi defterler
 
221. Tasdik zamanı
 
222. Tasdiki yenileme
 
223. Tasdik makamı
 
224. Tasdik şerhi
 
225. Tasdik şekli
 
226. Defter tasdikine ait bordrolar
 
227. İspat edici kağıtlar
 
Mükerrer Madde 227. Vergi beyannamelerinin imzalanması ve yeminli mali müşavir tasdik raporu
 
228. Tevsiki zaruri olmayan kayıtlar
 
229. Faturanın tarifi
 
230. Faturanın şekli
 
231. Faturanın nizamı
 
232. Fatura kullanma mecburiyeti
 
233. Perakende satış vesikaları
 
234. Gider pusulası
 
235. Müstahsil makbuzu
 
236. Makbuz mecburiyeti
 
237. Makbuz muhteviyatı
 
238. Ücret bordrosu
 
239. Bordro yerine geçen vesikalar
 
240. Taşıma ve otel işletmelerine ait belgeler
 
241. Muhabere evrakı
 
Mükerrer Madde 241
 
242. Diğer vesikalar
 
Mükerrer Madde 242. Elektronik ortamdaki kayıtlar ve elektronik cihazla belge düzenleme
 
243. Ekim ve sayım beyanı
 
244. Ekim ve sayım ilmühaberi
 
245. Tahkik ve ihbar ödevi
 
246. Ücret ve sorumluluk
 
247. Karne mecburiyeti
 
248. Karne alınması
 
249. Hüviyet tasdiki
 
250. Doğruluk sorumluluğu
 
251. Karnesiz hizmet erbabı çalıştıranların sorumluluğu
 
252. Karnelerin şekli, resim ve harçlardan muaf olduğu
 
253. Defter ve vesikaları muhafaza
 
254. Defter tutma mecburiyetinde olmayanların muhafaza ödevi
 
255. Karnelerin muhafazası
 
256. Defter ve belgelerle diğer kayıtların ibraz mecburiyeti
 
257. Diğer ödevler
 
Mükerrer Madde 257. Yetki
 
258. Değerlemenin tarifi
 
259. Değerleme günü
 
260. Değerlemede esas
 
261. Değerleme ölçüleri
 
262. Maliyet Bedeli
 
263. Borsa rayici
 
264. Tasarruf değeri
 
265. Mukayyet değer
 
266. İtibari değer
 
266. İtibari değer
 
267. Emsal bedeli ve emsal ücreti
 
268. Vergi değeri
 
269. Gayrimenkuller
 
270. Gayrimenkullerde maliyet bedeline giren giderler
 
271. İnşa ve imal giderleri
 
272. Gayrimenkuller
 
273. Demirbaş eşya
 
274. Emtia
 
275. İmal edilen emtia
 
276. Zirai mahsuller
 
277. Hayvanlar
 
278. Kıymeti düşen mallar
 
279. Menkul kıymetler
 
280. Yabancı paralar
 
281. Alacaklar
 
282. İlk tesis ve taazzuv giderleri ve peştemallıklar
 
283. Aktif geçici hesap kıymetleri
 
284. Kasa mevcudu
 
285. Borçlar
 
286. Tahviller
 
287. Pasif geçici hesap kıymetleri
 
288. Karşılıklar
 
289. Özel haller
 
290. Serbest meslek erbabının tesisleri
 
Mükerrer Madde 290. Finansal kiralama işlemlerinde değerleme
 
291. Esaslar
 
292. Ticari sermaye
 
293. Menkul mallar ve gemiler
 
294. Esham, tahvilat ve yabancı paralar
 
295. Alacak ve borçlar
 
296. Haklar
 
297. Bina ve arazi
 
298. Yetki
 
Mükerrer Madde 298. Enflasyon düzeltmesi ve yeniden değerleme oranı
 
299. Tahmin esası
 
300. Gayrisafi irat
 
301. Yıllık irat
 
302. Rayiç
 
303. Giderler
 
304. Döşemesiz tahmin
 
305. Mütemmimat
 
306. İfraz ve şüyu
 
307. İrat ve kıymet münasebeti
 
308. Tahmin Esası
 
309. Arazi Kıymeti
 
310. Kıymet rayiçleri
 
311. Kıymet-kira münasebeti
 
312. Arazide kira
 
313. Amortisman mevzuu
 
314. Arazide amortisman
 
315. Normal amortisman
 
Mükerrer Madde 315. Azalan bakiyeler usulüyle amortisman
 
316. Madenlerde amortisman
 
317. Fevkalade amortisman
 
318. Amortisman nispetlerinin itibar tarihi
 
319. Amrtisman Uygulama Süresi A) Nispet Bakımından
 
320. B) Süre bakımından
 
Mükerrer Madde 320. C) Amortisman usulünü seçme bakımından
 
321. Amortisman hesapları
 
322. Değersiz alacaklar
 
323. Şüpheli alacaklar
 
324. Vazgeçilen alacaklar
 
325. Sermayenin itfası
 
325/A - Girişim sermayesi fonu
 
326. İlk tesis ve taazzuv giderlerinin ve peştamallıkların itfası
 
327. Özel maliyet bedellerinin itfası
 
328. Amortismana tabi malların satılması
 
329. Amortismana tabi malların sigorta tazminatı
 
330. Emtia sigorta tazminatı
 
331. Cezalar
 
332. Küçüklerin ve kısıtlıların ceza muhatabı olmadığı haller
 
333. Tüzel kişilerin sorumluluğu
 
334. Damga vergisi ve damga resminde sorumluluk
 
335. Tek fiil ile suç işlenmesi /a) Muhtelif vergi ziyaına sebebiyet verilmesi
 
336. b) Muhtelif cezayı istilzam etmesi
 
337. Fiil ayrılığı
 
338. 4369 sayılı Kanunun 82 nci Md.siyle kaldırılmıştır
 
339. Tekerrür
 
340. Suçlarda birleşme
 
341. Vergi ziyaı
 
342. Veraset ve intikal vergisinde ek süre
 
343. En az ceza haddi
 
Mükerrer Madde 266. Rayiç Bedel
 
344. Vergi ziyaı suçu ve cezası
 
345. 4369 sayılı Kanunun 82 nci Md.siyle kaldırılmıştır
 
346. 4369 sayılı Kanunun 82 nci Md.siyle kaldırılmıştır
 
347. 4369 sayılı Kanunun 82 nci Md.siyle kaldırılmıştır
 
Mükerrer Madde 347. 4369 sayılı Kanunun 82 nci Md.siyle kaldırılmıştır
 
348. 4369 sayılı Kanunun 82 nci Md.siyle kaldırılmıştır
 
349. 4369 sayılı Kanunun 82 nci Md.siyle kaldırılmıştır
 
Mükerrer Madde 349. 4369 sayılı Kanunun 82 nci Md.siyle kaldırılmıştır
 
350. 4369 sayılı Kanunun 82 nci Md.siyle kaldırılmıştır
 
351. Usulsüzlüğün tarifi
 
352. Usulsüzlük dereceleri ve cezaları
 
353. Özel usulsüzlükler ve cezaları (a-) Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması
 
354. 2365 sayılı Kanunun 78 nci Md.siyle kaldırılmıştır
 
Mükerrer Madda 354. 5228 Sayılı Kanunun 59/5-a maddesiyle kaldırılmıştır, Yürürlük 31.07.2004
 
355. c) Damga Vergisinde
 
Mükerrer Madde 355. Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve Mük. 257 nci hükmüne uymayanlar için ceza
 
356. 5281 Sayılı Kanunun 44/1 maddesiyle kaldırılan madde; Yürürlük 1.1.2005 tarihinden geçerli olmak üzere 31.12.2004
 
357. 2365 sayılı Kanunun 81 inci Md.siyle kaldırılmıştır
 
358. 4369 sayılı Kanunun 82 nci Md.siyle kaldırılmıştır
 
359. Kaçakçılık suçları ve cezaları
 
360. Cezadan indirim
 
361. 4369 Sayılı Kanunun 82/1-a maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürük29.7.1998
 
362. Vergi mahremiyetinin ihlali
 
363. Mükelleflerin özel işlerini yapan memurlar
 
364. Cezayı gerektiren olayın tespiti
 
365. Ceza kesme yetkisi
 
366. Ceza ihbarnamesi
 
367. Bazı kaçakçılık suçlarının cezalandırılmasında usul
 
368. Vergi cezalarının ödenme zamanı
 
369. Yanılma ve görüş değişikliği
 
370. 2365 sayılı Kanunun 89 uncu Md.siyle kaldırılmıştır
 
371. Pişmanlık ve ıslah
 
372. Ölüm
 
373. Mücbir sebepler
 
374. Ceza kesmede zamanaşımı
 
375. Vergi cezalarında yapılan hatalar
 
376. Vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında indirme
 
Ek Madde 1. Uzlaşmanın konusu, kapsamı, komisyonlar ve şekli
 
Ek Madde 2. 4369 sayılı Kanunun 82/1–b maddesiyle 1.1.1999 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır
 
Ek Madde 3. 4369 sayılı Kanunun 82/1–b maddesiyle 1.1.1999 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır
 
Ek Madde 3. 4369 sayılı Kanunun 82/1–b maddesiyle 1.1.1999 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır
 
Ek Madde 4. 4369 sayılı Kanunun 82/1–e maddesiyle 1.1.1999 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır
 
Ek Madde 5. 4369 sayılı Kanunun 82/1–e maddesiyle 1.1.1999 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır
 
Ek Madde 6. Uzlaşma komisyonu muamelelerinin kesinliği
 
Ek Madde 7. Uzlaşma ve vergi mahkemesinde dava açma
 
Ek Madde 8. Ödeme
 
Ek Madde 9. Uzlaşma ve cezalarda indirme
 
Ek Madde 10. 3946 sayılı Kanunun 38/1-c Md.siyle yürürlükten kaldırılmıştır
 
Ek Madde 11. Tarhiyat öncesi uzlaşma
 
Ek Madde 12. Ücretlilere vergi iadesinde uzlaşma
 
Ek Madde 13. Gelir idaresini geliştirme fonu
 
377. Vergi mahkemesinde dava açmaya yetkili olanlar
 
378. Dava konusu
 
Mükerrer Madde 378
 
379. 2573 sayılı Kanunun 63 üncü Md.siyle Vergi Mahkemelerinin göreve başladıkları tarihten itibaren yürürlükten kaldırılmıştır
 
413. Mükelleflerin izahat talebi(*)
 
414. Özel kanunlardaki hükümlerin saklı olduğu
 
414. Yetki
 
Mükerrer Madde 414. Yetki
 
415. Kaldırılan Hükümler
 
Mükerrer Madde 415. 3418 sayılı Kanunun 42 nci Md.siyle kaldırılmıştır
 
Geçici Madde 4
 
Geçici Madde 5. Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin değerlenmesi
 
Geçici Madde 19
 
Geçici Madde 20
 
Geçici Madde 21
 
Geçici Madde 22
 
Geçici Madde 23
 
Geçici Madde 24
 
Geçici Madde 25
 
Geçici Madde 26
 
Geçici Madde 27
 
Gecici Madde 29
 
416. Yürürlük
 
417. Yürütmeye memur olanlar
 
Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel