2015 Yılı Sakatlık İndirimi

Sakatlık Derecesi

Tutar

Birinci derece sakatlar için

880.-TL

İkinci derece sakatlar için

440.-TL

Üçüncü derece sakatlar için

              200.-TL2014 Yılı Sakatlık İndirimi
  

Sakatlık Derecesi

Tutar

Birinci derece sakatlar için

800.-YTL

İkinci derece sakatlar için

400.-YTL

Üçüncü derece sakatlar için

190.-YTL2013 Yılı Sakatlık İndirimi

Sakatlık Derecesi

Tutar

Birinci derece sakatlar için

800.-YTL

İkinci derece sakatlar için

400.-YTL

Üçüncü derece sakatlar için

190.-YTL2012 Yılı Sakatlık İndirimi

Sakatlık Derecesi

Tutar

Birinci derece sakatlar için

770.-TL

İkinci derece sakatlar için

380.-TL

Üçüncü derece sakatlar için

180.-TL

Çalışma gücünün %80'inden fazlasını (%80 dahil) kaybeden birinci derece sakat,
Çalışma gücünün %60'ından fazlasını (%60 dahil) kaybeden ikinci derece sakat,
Çalışma gücünün %40'ından fazlasını (%40 dahil) kaybeden üçüncü derece sakat sayılır.)
(GVK. Md. 31/2)

Mesleki faaliyet icra eden veya basit usulde vergilendirilenlerden tüccar ve ücretli durumuna girmeksizin yapılan imalat, tamirat ve küçük sanat işleriyle uğraşın özürlülerin gelir vergisi matrahına esas kazançlarına, bu Kanunun 31 inci maddesinin 2 numaralı bendinde yer alan esaslara göre hesaplanan yıllık indirim uygulanır. Bu indirim, bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişi bulunan serbest meslek erbabı ve ücret geliri elde edenler için de uygulanır.

İndirim, hizmet erbabının tevkifat matrahına uygulanır.


Sakatlık derecelerinin tespit şekli ile uygulamaya ilişkin esas ve usuller Maliye, Sağlık ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarınca bu konuda müştereken hazırlanacak bir yönetmelik ile belirlenir.