Basit usule tabi olmanın genel şartları(*)
Madde 47-


(2361 sayılı Kanunun 34 üncü maddesiyle değişen madde) (4369 sayılı Kanunun 32 nci maddesiyle değişen ibare Yürürlük; 1.1.1999) Basit usule(**) tabi olmanın genel şartları şunlardır:

1. Kendi işinde bilfiil çalışmak veya bulunmak (işinde yardımcı işçi ve çırak kullanmak, seyahat, hastalık, ihtiyarlık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici olarak bilfiil işinin başında bulunmamak bu şartı bozmaz. Ölüm halinde iş sahibinin dul eşi veya küçük çocukları namına işe devam olunduğu takdirde, bunların bilfiil işin başında bulunup bulunmamalarına bakılmaz.)

2. (4369 sayılı Kanunun 32'nci maddesiyle değişen bent Yürürlük; 1.1.1999) İşyeri mülkiyetinin iş sahibine ait olması halinde emsal kira bedeli, kiralanmış olması halinde yıllık kira bedeli toplamı büyükşehir belediye sınırları içinde (4842 sayılı Kanunun 16 ncı maddesiyle kanuni had olarak belirlenen tutarlar. Yürürlük: 24.04.2003, Geçerlilik: 1.1.2003) 2.300.000.000 lirayı (***) (280 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 1.1.2012 tarihinden itibaren 5.000 TL.)(****) diğer yerlerde 1.700.000.000 lirayı (*****) (280 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 1.1.2012 tarihinden itibaren 3.500 TL.) (******) aşmamak.(*******)

3. Ticari, zirai veya mesleki faaliyetler dolayısıyle gerçek usulde Gelir Vergisi'ne tabi olmamak.

2 ve 3 numaralı bent hükümleri öteden beri işe devam edenlerde takvim yılı başındaki, yeniden işe başlayanlarda ise işe başlama tarihindeki duruma göre uygulanır.
(*)(4369 sayılı Kanunun 32'inci maddesiyle değişmeden önceki şekli) Götürü usule tabi olmanın genel şartları
(**) (Değişmeden önceki şekli) Götürü usule
(***)(Değişmeden önceki şekli) 420 milyon (246 Seri No.lu G.V.K. Genel Tebliği ile 1.1.2003'ten geçerli olmak üzere 2.300.000.000)(266 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 1.1.2008 tarihinden itibaren 3.900 YTL.)

(****)(278 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 1.1.2011 tarihinden itibaren 4.600 TL.) (273 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 1.1.2010 tarihinden itibaren 4.300 TL.) 2005/9826 sayılı B.K.K ile 1.1.2006 tarihinden itibaren 3.500 YTL.)(1),(259 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 1.1.2007 tarihinden itibaren 3.700 YTL.)

(1) (Değişmeden önceki şekli) (2004/8295sayılı B.K.K. ile belirlenen tutar 3.200 YTL. Geçerlilik; 01.01.2005. Yürürlük; 29.12.2004(X)
(X)Maliye Bakanlığının 8.12.2003 tarih ve GVK-6/2003-6 sayılı Sirküleri ile 2004 yılı için 2.900.000.000lira

(*****)(Değişmeden önceki şekli) 300 milyon (246 Seri No.lu G.V.K. Genel Tebliği ile 1.1.20033'ten geçerli olmak üzere 1.700.000.000)(266 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 1.1.2008 tarihinden itibaren 2.700 YTL.)
(******)(278 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 1.1.2011 tarihinden itibaren 3.200 TL.)(273 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 1.1.2010 tarihinden itibaren 3.000 TL.) (2005/9826 sayılı B.K.K ile 1.1.2006 tarihinden itibaren 2.500 YTL.)(2) (259 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 1.1.2007 tarihinden itibaren 2.600 YTL.)(2) (Değişmeden önceki şekli)(2004/8295sayılı B.K.K. ile belirlenen tutar 2,300 YTL. Geçerlilik; 01.01.2005. Yürürlük; 29.12.2004)(X)
(X)Maliye Bakanlığının 8.12.2003 tarih ve GVK-6/2003-6 sayılı Sirküleri ile 2004 yılı için 2.100.000.000lira

(*******) (Değişmeden önceki şekli) 2. (2574 sayılı Kanunun 10'uncu maddesiyle değişen şekli) (3946 sayılı Kanunun 26'ncı maddesiyle belirlenen miktarlar ), İşyerlerinin Emlak Vergisi tarhına esas olan vergi değerleri toplamı 12.000.000 lirayı vergi değeri bilinmeyen hallerde yıllık kira bedeli toplamı 1.800.000 lirayı aşmamak (Yıllık kira bedelinin emsaline nazaran düşük bulunması halinde emsal kira bedeli esas alınır.)(X)
(X) 244 Seri nolu G.V.K. G.T. ile 2002 yılından ,itibaren sırasıyla 1.500.000.000 liraya, 1.100.000.000 lira, 2000/1689 sayılı B.K.K. ile 2001 yılından itibaren sırasıyla 1 milyar lira, 720 milyon lira. 230 Seri no.lu G.V.K G.T. ile 2000 yılından itibaren sırasıyla 630 milyon liraya, 450 milyon lira. 4369 Sayılı Kanun madde 32, 97/10351 sayılı kararla söz konusu miktarlar 1998 yılı için sırasıyla 120.000.000.- TL ve 18.000.000.- TL olarak belirlenmiştir. Önceki hadler için 96/7843, 95/6595, 93/5142 ve 923892 sayılı B.K.K. 'larına bakınız