MADDE 247
KARNE MECBURİYETİ
BEŞİNCİ KISIM
VERGİ KARNESİ
KARNE MECBURİYETİ
Madde 247- (2365 sayılı Kanunun 42. maddesiyle değişen madde) Aşağıda yazılı olanlar vergi karnesi almaya mecburdurlar:
1. (4369 sayılı Kanunun 81/A-26. maddesiyle değiştirilen ve 1.1.1999 tarihinden itibaren yürürlüğe giren bent) Gelir Vergisi Kanununa göre diğer ücret kapsamında vergilendirilenler,(*)
2. Gelir Vergisi Kanununa göre indirimden faydalanmak isteyenler;(**)
3. Gelir Vergisi Kanununun 35. maddesinin (B) bendi uyarınca karne almak zorunda olanlar.
Durumu yukarıdaki şartların birden fazlasına girse bile, bir mükellef tek vergi karnesi alır.

İLGİLİ MADDE: VUK 8, 132, 153, 157, 160, 248, 253-256, 352, GVK: 31, 35, 46, 64, 69.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


(*)        Madde 247/1- (Değişmeden önceki şekli) Vergi matrahları tamamen veya kısmen götürü usulde tespit olunanlar;
(**)      Özel indirimden yararlanabilmek için 1.1.1991 tarihinden itibaren vergi karnesi alınmasına ilişkin uygulamaya son verilmiştir. Bunun yerine 17.11.1990 tarih ve 20698 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 236 sıra No.lu VUK Genel Tebliğinde belirtilen “ÖZEL İNDİRİMDEN YARARLANMAYA İLİŞKİN DİLEKÇE”nin doldurulması ve işverene verilmesi gerekmektedir.