MADDE 242
DİĞER VESİKALAR
Madde 242- Tüccarlar evvelki maddelerin dışında kalan ve bir hüküm ifade eden veya icabında bir hakkın ispatına delil olarak kullanılabilen mukavelename, taahhütname, kefaletname, mahkeme ilamları gibi hukuki vesikalarla ihbarname, karar örnekleri, vergi makbuzları gibi vergi evrakını dosyada muhafaza etmeye mecburdurlar.
Damga resmi mükellefleri, gazete ve sair neşriyatın pul yapıştırılan koleksiyon nüshalarını ve Türkiye'de tanzim edilip doğrudan doğruya ecnebi memleketlere gönderilen evrak ile çekilen telgrafların Türkiye'de kalan kopyalarını aynı surette muhafaza etmek mecburiyetindedirler.
(205 sayılı Kanunun 15. maddesiyle eklenen fıkra) Gelir Vergisi Kanununun 54. maddesinin 21 numaralı bendine göre vergi matrahlarının tespitinde gerçek giderleri nazara alınan mükellefler, bu giderlerini tevsik edecek vesikaları saklamaya mecburdurlar.
(205 sayılı Kanunun 15. maddesiyle eklenen fıkra) (4444 sayılı Kanunun 13/C-6. maddesiyle değiştirilen ve 14.8.1999 tarihinden itibaren yürürlüğe giren ibare) Gelir Vergisi Kanununa göre diğer kazanç ve iratları üzerinden (*) vergilendirilecek mükellefler, vergi matrahının tespitinde nazara alınacak giderlerini ispat edecek vesikaları muhafaza etmek mecburiyetindedirler.

İLGİLİ MADDE: VUK  177, 178, 205, 253-256.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


(*)        (İbarenin değişmeden önceki şekli) Gelir Vergisi Kanununa göre sair kazanç ve iratları üzerinden