MADDE 237
MAKBUZ MUHTEVİYATI
Madde 237- (2365 sayılı Kanunun 40. maddesiyle değişen madde) Serbest meslek makbuzlarına:
1. Makbuzu verenin soyadı, adı ve unvanı, adresi, vergi dairesi ve hesap numarası;
2. Müşterinin soyadı, adı veya unvanı ve adresi;
3. Alınan paranın miktarı;
4. Paranın alındığı tarih;
Yazılır ve bu makbuzlar serbest meslek erbabı tarafından imzalanır.
Serbest meslek makbuzları seri ve sıra numarası dahilinde teselsül ettirilir.

İLGİLİ MADDE: VUK 263 KDVK: 29
İLGİLİ GENEL TEBLİĞ: 141, 149, 173.