MADDE 235
MÜSTAHSİL MAKBUZU
Madde 235- (4444 sayılı Kanunun 13/C-5. maddesiyle değiştirilen ve 14.8.1999 tarihinden itibaren yürürlüğe giren ibare) Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile kazancı basit usulde tespit edilenler ve (*) defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler (4369 sayılı Kanunun 81/A–9. maddesiyle değiştirilen ve 29.7.1998 tarihinden itibaren yürürlüğe giren ibare) gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden (**) satın aldıkları malların bedelini ödedikleri sırada iki nüsha makbuz tanzim etmeye ve bunlardan birini imzalayarak satıcı çiftçiye vermeye ve diğerini ona imzalatarak almaya mecburdurlar. Mal tüccar veya çiftçi adına bir adamı veya mutavassıt tarafından alındığı takdirde makbuz bunlar tarafından tanzim ve imza olunur.
Çiftçiden avans üzerine yapılan mübayalarda, makbuz, malın teslimi sırasında verilir.
Müstahsil makbuzunun tüccar veya alıcı çiftçi nezdinde kalan nüshası fatura yerine geçer.
Müstahsil makbuzunda en az aşağıda yazılı bilgiler bulunur:
1. Makbuzun tarihi;
2. (2365 sayılı Kanunun 38. maddesiyle değişen bent) Malı satın alan tüccar veya çiftçinin soyadı, adı, unvanı ve adresi;
3. Malı satan çiftçinin soyadı, adı ve ikametgahı adresi;
4. Satın alınan malın cinsi, miktarı ve bedeli;
Bu maddede yazılı makbuzlar hiçbir resim ve harca tabi değildir.
(2365 sayılı Kanunun 38. maddesiyle eklenen fıkra) Müstahsil makbuzları seri ve sıra numarası dahilinde teselsül ettirilir.

İLGİLİ MADDE: VUK 172, 229, 253-256, 353, GVK: 10, 54, DVK: 1, KDVK: 29.
İLGİLİ GENEL TEBLİĞ: 141, 159, 164, GVK:215.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


(*)        (İbarenin değişmeden önceki şekli) Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile
(**)      (İbarenin değişmeden önceki şekli) götürü usule tabi veya vergiden muaf çiftçilerden