MADDE 234
GİDER PUSULASI
Madde 234- Birinci ve (4369 sayılı Kanunun 81/A-7. maddesiyle değiştirilen ve 1.1.1999 tarihinden itibaren yürürlüğe giren ibare) ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle (*) defter tutmak mecburiyetinde olan serbest meslek erbabının ve çiftçilerin:
1. (4369 sayılı Kanunun 82/1–b maddesiyle 1.1.1999 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.) (**)
2. (4369 sayılı Kanunun 82/1–b maddesiyle 1.1.1999 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.) (***)
3. Vergiden muaf esnafa;
Yaptırdıkları işler veya onlardan satın aldıkları emtia için tanzim edip işi yapana veya emtiayı satana imza ettirecekleri gider pusulası (4369 sayılı Kanunun 81/A–7. maddesiyle değiştirilen ve 1.1.1999 tarihinden itibaren yürürlüğe giren ibare) vergiden muaf esnaf (****) tarafından verilmiş fatura hükmündedir. Bu belge, birinci ve ikinci sınıf tüccarların, zati eşyalarını satan kimselerden satın aldıkları altın, mücevher gibi kıymetli eşya için de tanzim edilir.
Gider pusulası, işin mahiyeti, emtianın cins ve nev'i ile miktar ve bedelini ve iş ücretini ve işi yaptıran ile yapanın veya emtiayı satın alan ile satanın adlarıyla soyadlarını (Tüzel kişilerde unvanlarını) ve adreslerini ve tarihi ihtiva eder ve iki nüsha olarak tanzim ve bir nüshası işi yapana veya malı satana tevdi olunur.
(2365 sayılı Kanunun 37. maddesiyle eklenen fıkra) Gider pusulaları, seri ve sıra numarası dahilinde teselsül ettirilir. (*****)

İLGİLİ MADDE: VUK  172, 229, 253-256, 353, GVK: 9, 46, 69, DVK: 1.
İLGİLİ GENEL TEBLİĞ: 141, 164, 173, 225.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


(*)            (İbarenin değişmeden önceki şekli) İkinci sınıf tüccarlarla
(**)          (Kaldırılmadan önceki şekli) Kazançları götürü usulde tespit olunan tüccara;
(***)        (Kaldırılmadan önceki şekli) Kazançları götürü usulde tespit olunan serbest meslek erbabına;
(****)      (İbarenin değişmeden önceki şekli) götürü usulde vergiye tabi tüccar ve serbest meslek erbabı ile vergiden muaf esnaf
(*****)   Gider pusulasının en son şekli 1.2.1994 tarih ve 21836 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 225 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile belirlenmiştir. Ayrıca 1.1.1994 tarihinden itibaren, gider pusulasına dayalı ödemelerde stopaj zorunluluğu getirilmiştir. (Bkz. GVK Md. 94)