MADDE 227
İSPAT EDİCİ KAĞITLAR
ÜÇÜNCÜ KISIM
VESİKALAR
BİRİNCİ BÖLÜM
KAYITLARIN TEVSİKİ
İSPAT EDİCİ KAĞITLAR
Madde 227- Bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça bu Kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsiki mecburidir.
(205 sayılı Kanunun 14. maddesiyle eklenen fıkra) Defter tutmak mecburiyetinde olmayan mükellefler vergi matrahlarının tespiti ile ilgili giderlerini tevsike mecburdurlar. (Götürü usulde tespit edilen giderler hariç.)
(3505 sayılı Kanunun 3. maddesiyle eklenen fıkra) Bu Kanuna göre kullanılan veya bu Kanunun Maliye ve Gümrük Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak, kullanma mecburiyeti getirilen belgelerin, öngörülen zorunlu bilgileri taşımaması halinde bu belgeler vergi kanunları bakımından hiç düzenlenmemiş sayılır.
(3505 sayılı Kanunun 3. maddesiyle eklenen fıkra) Maliye ve Gümrük Bakanlığı, düzenlenmesi mecburi olan belgelerde bulunması gereken zorunlu bilgileri belirlemeye ve bu belgelerden uygun gördüklerine, düzenleme saatinin yazılması mecburiyetini getirmeye yetkilidir.

İLGİLİ MADDE: VUK 171, 172, 173, 174, 182-214, GVK: 54.
İLGİLİ GENEL TEBLİĞ: 14, 62, 200, 243, 246, 253, 298.