MADDE 223
TASDİK MAKAMI
Madde 223- Defterler, iş yerinin, iş yeri olmayanlar için ikametgahın bulunduğu yerdeki noter veya noterlik görevini ifa ile mükellef olanlar, menkul kıymet ve kambiyo borsasındaki acentalar için borsa komiserliği tarafından tasdik olunur.
(3239 sayılı Kanunun 18. maddesiyle eklenen fıkra) Tasdik makamı, bu Kanuna göre tasdike getirilen defterleri sosyal güvenlik ile ilgili kuruluşların mevzuat hükümlerine bağlı kalmaksızın tasdik eder.
    (4884 sayılı Kanunun 7. maddesiyle eklenen ve 17.6.2003 tarihinden itibaren yürürlüğe giren fıkra) Defterler anonim ve limited şirketlerin kuruluş aşamasında, şirket merkezinin bulunduğu yer ticaret sicili memuru veya noter tarafından tasdik edilir.
 

İLGİLİ MADDE: VUK 156, GVK: 4, 7.
İLGİLİ GENEL TEBLİĞ: 167.