MADDE 213
ÇİFTÇİ İŞLETME DEFTERİ
SEKİZİNCİ BÖLÜM
ZİRAİ KAZANÇLARDA DEFTER TUTMA
ÇİFTÇİ İŞLETME DEFTERİ
Madde 213- (205 sayılı Kanunun 13. maddesiyle değişen madde) Zirai işletme hesabını ihtiva eden çiftçi işletme defterinin sol tarafına Gelir Vergisi Kanununun ilgili maddelerinde gösterilen giderler, sağ tarafına da aynı Kanunda gösterilen hasılat kaydolunur.
Gider ve hasılat kayıtlarının en az aşağıdaki bilgileri ihtiva etmesi lazımdır:
1. Sıra numarası,
2. Kayıt tarihi,
3. Muamelenin nev'i,
4. Meblağ.

İLGİLİ MADDE: VUK 30, 172, 215-226, 253-257, 344, 345, 352. GVK: 52, 55.
İLGİLİ GENEL TEBLİĞ: 62.