MADDE 204
BANKA, BANKER VE SİGORTA ŞİRKETLERİNİN GİDER VERGİSİNE AİT KAYITLARI
Madde 204- (5228 sayılı Kanunun 59/1-a maddesiyle değiştirilen ve 31.7.2004 tarihinden itibaren yürürlüğe giren ibare) Banka (vergi kanunları uygulamasında özel belirleme yapılmadığı sürece, özel finans kurumları banka olarak addolunur), banker ve sigorta şirketleri(*) Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin mevzuuna giren işlemleri müfredatlı veya bordrolar üzerinden toplu olarak kendi muhasebe defterlerinde veyahut isterlerse ayrı bir banka ve sigorta muameleleri vergisi defterinde, diğer işlemlerinden ayırmak suretiyle gösterilir.
(2365 sayılı Kanunun 31. maddesiyle eklenen fıkra) Bankalar ile mevduat faizi ödeyen bankerler yukarıda belirtilen defter kayıtlarında bu hususlara ilişkin bilgileri müfredatlı olarak göstermeye mecburdurlar.

İLGİLİ MADDE: VUK 30, 215-219, 253-257.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
(*)        (İbarenin değişmeden önceki şekli) Banka, banker ve sigorta şirketleri