Mükerrer Madde 196- (4369 sayılı Kanunun 82/1–b maddesiyle 1.1.1999 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.) (*)
 


(*)        (Kaldırılmadan önceki şekli)
KAMBİYO SENETLERİ DEFTERİ
Mükerrer Madde 196–(4008 sayılı Kanunun 4. maddesiyle eklenen ve 1.1.1995 tarihinden itibaren yürürlüğe giren mükerrer madde) I. ve II. sınıf tacirler ile serbest meslek erbabı; bu faaliyetleriyle ilgili borçları ve alacakları için düzenlenen bono, poliçe, çek ve benzeri kambiyo senetlerine ilişkin bilgileri kaydetmek üzere kambiyo senetleri defteri tutmak zorundadırlar. Birden çok işyeri veya şubenin bulunması halinde her işyeri veya şube için ayrı ayrı kambiyo senetleri defteri tutulur.
Defterin bir tarafına işletmenin alacakları için aldığı veya işletmeye ciro edilen bono, poliçe, çek ve benzeri kambiyo senetleri; diğer tarafına işletmenin borçları için düzenleyip verdiği veya ciro ettiği bono, poliçe, çek ve benzeri kambiyo senetleri, düzenleme veya ciro tarihlerinden itibaren on gün içerisinde kaydedilir.
Bu defterlerde yer alacak bilgiler ile bu deftere ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.