MADDE 180
SINIF DEĞİŞTİRME
Madde 180- b) (II)'inciden (I)'inciye geçiş: İş hacmi bakımından II. sınıfa dahil tüccarların durumları aşağıda yazılı şartlara uyduğu takdirde bunlar bu şartların tahakkukunu takip eden hesap döneminden başlıyarak I. sınıfa geçerler(*).
1. Bir hesap döneminin iş hacmi 177. maddede yazılı hadlerden % 20'yi aşan bir nispette fazla olursa, veya;
2. Arka arkaya 2 dönemin iş hacmi 177. maddede yazılı hadlere nazaran % 20'ye kadar bir fazlalık gösterirse.

İLGİLİ MADDE: VUK 174, 177, 178.
İLGİLİ GENEL TEBLİĞ: 141, 150, 167, 246.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


(*)        4369 sayılı Kanun ile VUK'a eklenen geçici 19. maddeye göre, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler diledikleri takdirde VUK'un 180. maddesindeki şartlar dikkate alınmaksızın 31.12.2000 tarihine kadar işletme hesabı esasına göre defter tutmaya devam ederler.