MADDE 178
BİRİNCİ SINIF TÜCCARLAR
Madde 177- (2365 sayılı Kanunun 26. maddesiyle değişen madde) Aşağıda yazılı tüccarlar, I. sınıfa dahildirler:
1. (205 sayılı Kanunun 12. maddesiyle değişen bent) (4369 sayılı Kanunun 19. maddesiyle değişen ve 29.7.1998 tarihinden itibaren yürürlüğe giren miktarlar) (*) Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satan ve yıllık alımlarının tutarı 7.200.000.000 (2002/4983 sayılı BKK ile 1.1.2003’ten geçerli olmak üzere 65.000.000.000) (**) lirayı veya satışlarının tutarı 8.640.000.000 (2002/4983 sayılı BKK ile 1.1.2003’ten geçerli olmak üzere 85.000.000.000) lirayı aşanlar.
2. (205 sayılı Kanunun 12. maddesiyle değişen bent) (4369 sayılı Kanunun 19. maddesiyle değişen ve 29.7.1998 tarihinden itibaren yürürlüğe giren miktar) Birinci bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşıp da bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hasılatı 3.600.000.000 (2002/4983 sayılı BKK ile 1.1.2003’ten geçerli olmak üzere 35.000.000.000) lirayı aşanlar.
3. (205 sayılı Kanunun 12. maddesiyle değişen bent) (4369 sayılı Kanunun 19. maddesiyle değişen ve 29.7.1998 tarihinden itibaren yürürlüğe giren miktar) 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde 2 numaralı bentte yazılı iş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 7.200.000.000 (2002/4983 sayılı BKK ile 1.1.2003’ten geçerli olmak üzere 65.000.000.000) lirayı aşanlar.
4. Her türlü ticaret şirketleri (Adi şirketler iştigal nevileri yukarıdaki bentlerden hangisine giriyorsa o bent hükmüne tabidir.);
5. Kurumlar Vergisine tabi olan diğer tüzel kişiler (Bunlardan işlerinin icabı bilanço esasına göre defter tutmalarına imkan veya lüzum görülmeyenlerin, işletme hesabına göre defter tutmalarına Maliye Bakanlığınca müsaade edilir.);
6. İhtiyari olarak bilanço esasına göre defter tutmayı tercih edenler.
(3239 sayılı Kanunun 136. maddesiyle fıkra kaldırılmıştır.)

İLGİLİ MADDE: VUK 172, 181, 182, Geçici: 13, KVK: 2 , Mük.: 6
GVK: 38, 59, TTK: 66, 67, 68-73, 75-82, 326, 519.
İLGİLİ BKK: 98/2044, 2002/4983.
İLGİLİ GENEL TEBLİĞLER: 141, 149, 150, 167, 281, 289, 302.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


(*)        Yıllar itibariyle Birinci Sınıfa Dahil Olma Hadleri:                       
Yıllar
BKK/Tebliğ No
1. Bend
Alış
1. Bend
Satış
2. Bend
3. Bend
1998
97/10345
7.200.000.000
8.640.000.000
3.600.000.000
7.200.000.000
1999
98/12044
15.000.000.000
18.000.000.000
7.500.000.000
15.000.000.000
2000
281 s. Tebliğ
22.000.000.000
27.000.000.000
11.000.000.000
22.000.000.000
2001
289 s. Tebliğ
34.000.000.000
42.000.000.000
17.000.000.000
34.000.000.000
2002
302 s. Tebliğ
50.000.000.000
64.000.000.000
26.000.000.000
50.000.000.000
 
(**)     2002/4983 sayılı BKK 28.12.2002 tarih ve 24977 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.