MADDE 175
MUHASEBE USULÜNÜ SEÇMEKTE SERBESTLİK
Madde 175- Mükellefler bu kısımda yazılı maksat ve esaslara uymak şartıyla, defterlerini ve muhasebelerini işlerinin bünyesine uygun olarak diledikleri usul ve tarzda tanzim etmekte serbesttirler.
(3762 sayılı Kanunun 1. maddesiyle eklenen ve 8.9.1994 tarihinden itibaren yürürlüğe giren hüküm) Ancak, Maliye ve Gümrük Bakanlığı; muhasebe standartları, tek düzen hesap planı ve mali tabloların çıkarılmasına ilişkin usul ve esasları tespit etmeye, bunları mükellef, şirket ve işletme türleri itibariyle uygulatmaya ve buna ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.
Ticaret Kanununun ticari defterler hakkındaki hükümleri mahfuzdur.
(4108 sayılı Kanunun 4. maddesiyle eklenen ve 2.6.1995 tarihinden itibaren yürürlüğe giren fıkra) Maliye Bakanlığı, muhasebe kayıtlarını bilgisayar programları aracılığıyla izleyen mükellefler ile bu bilgisayar programlarını üreten gerçek ve tüzel kişilerce uyulması gereken kuralları ve bilgisayar programlarının içermesi gereken asgari hususlar ile standartları ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

İLGİLİ MADDE: VUK 171, 172, TTK: 66-86.