MADDE 173
İSTİSNALAR
Madde 173- Defter tutma mecburiyeti aşağıda yazılı gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanmaz:
1. Gelir vergisinden (4369 sayılı Kanunun 81/A–6. maddesiyle değiştirilen ve 29.7.1998 tarihinden itibaren yürürlüğe giren ibare) muaf olan esnaf ve gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler, (*)
2. (4369 sayılı Kanunun 81/A–5. maddesiyle değiştirilen ve 1.1.1999 tarihinden itibaren yürürlüğe giren ibare) Gelir Vergisi Kanununa göre kazançları basit usulde tespit edilenler, (**)
3. Kurumlar vergisinden muaf olan:
a) İktisadi kamu müesseseleri;
b) (2365 sayılı Kanunun 25. maddesiyle değişen bent) Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler.
Yukarıdaki istisna hükümlerinin gelir veya kurumlar vergilerinden muaf olmakla beraber diğer vergilerden birine tabi olan ve bu vergileri götürü usulde tespit edilmeyen mükelleflerin muaf olmadıkları vergiler için tutacakları defterlere şümulü yoktur.

İLGİLİ MADDE: VUK 9, 10, 46, 53, 54, 69, KVK: 7.
 
 
 
 
 
 
 
 

 


(*)        (İbarenin değişmeden önceki şekli) muaf olan esnaf ve çiftçiler;
(**)      (İbarenin değişmeden önceki şekli) Gelir Vergisi Kanununa göre kazançları götürü olarak tespit edilenler ile götürü gider usulüne tabi olan çiftçiler;