MADDE 172
DEFTER TUTACAKLAR
Madde 172- Aşağıda yazılı gerçek ve tüzel kişiler bu kanunun esaslarına göre defter tutmaya mecburdurlar:
1. Ticaret ve sanat erbabı;
2. Ticaret şirketleri;
3. İktisadi kamu müesseseleri;
4. (2365 sayılı Kanunun 24. maddesiyle değişen fıkra) Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler;
5. Serbest meslek erbabı;
6. Çiftçiler;
(2365 sayılı Kanunun 24. maddesiyle değişen fıkra) İktisadi kamu müesseseleriyle dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler defter tutma bakımından tüccarların tabi oldukları hükümlere tabidirler.

İLGİLİ MADDE: VUK 171, 176-253, Mük.: 257, 344-363, GVK: 37, 52, 66, KVK: 2, Mük.:  6.